Gość: Cytat
2013-01-05 01:51
#1
budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem - OCR Korfantów
przetarg nieograniczony na "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”

Przetarg publiczny, strona przetargu: http://bip.ocr.pl/
Podpisujący się pod odpowiedziami: Wojciech Machelski (zgodnie z załącznikami)
projektował: Barbara KRYSZKA sprawdził: Ewa SZANIAWSKA (zgodnie z załącznikami)

Pytanie nr 14
Prosimy o uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.17 Szafa jednodrzwiowa – drzwi przeszklone. Czy rzeczywiście szafa przelotowa, p odłączona do wyciągu ma mieć tylko jedne drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga szafy jednodrzwiowej ale posiadającej drzwi z obu stron.

Pytanie nr 17
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.25 poz. 37 Maksymalna szerokość myjni 650 mm. Uzasadnienie: Z rysunku TECH-I -1 wynika, że myjnie zamontowane są w ścianie między pomieszczeniami STE011 i STE012, w której jest dostatecznie dużo miejsca na myjnie o innych większych wymiarach. Szerokość myjni 650 dotyczy konkretnej myjni konkretnej firmy i nie ma żadnego merytorycznego uzasadniania związanego np. ze skutecznością mycia i dezynfekcji lub przepustowością myjni. Zapis ma na celu jedynie wyeliminowanie konkurencji co jest niezgodne z ustawą PZP Art. 29 p.2.

Odpowiedź: Zgodnie z opracowaną technologią (rysunek bud.-rzut-przyziemia-technologia 1 do 100.pdf) maksymalna dopuszczalna szerokość zainstalowanych myjni to 130 cm. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 20.
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisów zawartych w zał. 12/6. Czy :„ Zlew 1-komorowy z baterią w zestawie” ma być wykonany z płyty wiórowej? Oczekujemy na „. niezwłoczne” i wyczerpujące wyjaśnienia powyższych kwestii.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz – parametry Zamawiający jasno sprecyzował

Pytanie nr 59.
Czy Zamawiający przewiduje podłączenie urządzeń systemu instalacji klimatyzacji i wentylacji do systemu BMS? Jeżeli tak- prosimy o ich sprecyzowanie.

Odpowiedź: Tak . Wszystkie

Pytanie nr 60.
Czy Zamawiający wymaga w celu zapewnienia niezawodności i działania żeby system wentylacji/klimatyzacji obsługującej blok operacyjny stanowił jeden system automatycznego sterowania i by wszystkie urządzenia klimatyzacyjne (centrale, stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne, regulatory przepływu, nawilżacze) przeznaczone do obsługi bloku operacyjnego pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 63.
Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją materiałową instalacji wentylacji. Na podstawie udostępnionych materiałów nie ma możliwości weryfikacji ilości np. przewodów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie projektu.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

Pytanie 2.
W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 2 pkt 4 wzoru umowy wskazano:
"Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową, jak i warunkami technicznymi wykonania prac, dokonał wizji lokalnej na terenie budowy ,i na tej podstawie stwierdza, że:
aj dokumentacja i warunki realizacji umowy umożliwiają właściwe co do zakresu, jakości i bezpieczeństwa oraz terminowe wykonie przedmiotu umowy,
d} dokumentacja jest kompletna, merytorycznie zgodna z obowiązującymi przepisami, uwzględnia wszystkie prace niezbędne do właściwego wykonania całości przedmiotu umowy, a także umożliwia dokładne określenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
cj terminowa oraz jakościowa realizacja całości robót określonych umową nie wymaga dodatkowego wynagrodzenia ponad kwoty w niej przyjęte, bowiem przedstawiona przez wykonawcę oferta uwzględnia wszelkie roboty budowlane, montażowe, urządzenia, materiały i inne czynności niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy zachowaniu najwyższej staranności."
Powyższy zapis umowny przerzuca w sposób nieuprawniony i bezprawny na Wykonawcę ryzyko z tytułu odmiennych oceny prawidłowości i wystarczalności dostarczanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz warunków miejsca realizacji inwestycji. To Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za dostarczaną Wykonawcy dokumentację projektową, winien być gwarantem, że wszystkie wymienione w § 2 ust. 4 wzoru umowy, przymioty są spełnione i w sposób rzetelny zagwarantować ich prawdziwość. Z art. 31 ust. I ustawy Pzp. wynika, iż Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz dokumentacji projektowo - technicznej, a zatem to po jego stronie leży przygotowanie dokumentacji w sposób rzetelny, poprawny, bezbłędny i kompletny. Wykonawca na etapie oferowania ma na podstawie przedstawionej dokumentacji przygotować ofertę, a nie sprawdzać czy jest ona prawidłowo sporządzona jak również ponosić ryzyko, iż może zawierać błędy. Sprawdzanie dokumentacji stanowi odrębne zlecenie, które winno zostać usankcjonowane odrębną umową. W sytuacji, gdy Wykonawca ma znaleźć błędy w dokumentacji przetargowej wykonuje on odrębną usługę na etapie przetargu, nie objętą umową podstawową, a tym samym na podstawie przywołanego powyżej zapisu § 3 ust. 4 projektu umowy Zamawiający obliguje Wykonawcę do świadczenia dodatkowej usługi i to pod tytułem darmowym. Ustawa prawo zamówień publicznych nie uprzywilejowuje Zamawiających w ten sposób, aby z faktu
wykonania określonego zamówienia mogli oni czerpać dodatkowe korzyści w postaci wykonania extra usługi, z tytułu ogłoszenia przetargu nieograniczonego, zwłaszcza iż wiązałoby się to z obowiązkiem podatkowym. Nadto z treści art. 651 k.c. jednoznacznie wynika, iż Wykonawca ma jedynie obowiązek poinformować Zamawiającego, iż dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, a nie brać odpowiedzialność za jej wady lub braki tylko dlatego, że na podstawie takiej dokumentacji sporządził ofertę i nie wykrył nieścisłości bądź niekompletności dokumentacji projektowej na etapie
ofertowania. Proponuję odpowiednie dostosowanie przytoczonego powyżej zapisu, w ten sposób aby jego skutki były zgodne z obowiązującym prawem, by podmiot odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji projektowej ponosił również konsekwencji i wadliwości własnych działań, a jedynym obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z ewentualnej wadliwości dokumentacji projektowej było niezwłoczne poinformowanie o tym Zamawiającego. Dodatkowo zmodyfikowany zapis winien uwzględniać
prawo Wykonawcy do zwrotu poniesionych kosztów i przedłużenia terminu realizacji i, jeżeli potencjalna wadliwość dokumentacji projektowej będzie wywierała takie skutki.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, wprawdzie Wykonawca nie ma obowiązku wynikającego wprost z art. 651 k.c. do szczegółowego sprawdzania dokumentacji projektowej, niemniej wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z taką dokumentacją w sposób umożliwiający zarówno określenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jak i ustalenie, czy według tej dokumentacji możliwe jest zrealizowanie inwestycji (wykonanie robót zgodnie z dostarczonym projektem nie spowoduje powstanie obiektu wadliwego). Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy (tzw. domniemane rozszerzenie – rozwinięcie, obowiązków wykonawcy – wyrok SN z dnia 17 maja 2000 r., I CKN 728/98). Zamawiający nie zleca wykonania żadnej dodatkowej usługi, polegającej na „sprawdzaniu dokumentacji”. Z § 2 umowy nie wynika, że wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko za to, że „dokumentacja może zawierać błędy”, pozwala natomiast zamawiającemu przyjąć, że wykonawca po podpisaniu umowy, nie złoży natychmiast oświadczenia, iż według otrzymanej dokumentacji nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy, lub też jego
wykonanie wymaga dodatkowych nakładów sił i środków, których wykonawca nie uwzględnił w swojej ofercie, bowiem „nie miał obowiązku” zapoznać się z dokumentacją w takim zakresie, aby móc stwierdzić, czy na jej podstawie można zrealizować inwestycję na określonych umową warunkach.
Gość: Łukasz Barnaś
2013-01-05 12:29
#2
Wykonanie wentylacji na podstawie projektu budowlanego - jednej kreski?
Powodzenia.
Projekt jest bardzo niedopracowany, brakuje wiele elementów dodatkowych... poza tym zawiera błędy... wentylacja sala operacyjnych i magazynów obsługiwana przez 1 centrale??!!! Groza! Ale to tylko przykład...
Ale tak to już bywa, że za opracowania obiektów służby zdrowia biorą się osoby, które nic na ten temat nie wiedzą.... Później mamy sytuację tak jaka jest. UE daje sporo pieniędzy na budowę i modernizację szpitali. Co z tego jak większość projektów jest źle zaprojektowana a standard wyposażenia zmienia się z 1 na 3 lub 3,5 (w skali 1-5). Dobrze zaprojektowane szpitale odpowiadające wytycznym zachodnim są rzadkością... nic to nie daje bo wentylacja nie spełnia swoich funkcji... a tak na marginesie wątpię aby był tam strop laminarny. Najwyżej nawiewnik, ale strumienia laminarnego się nie uzyska i nie wykluczy się nim prądów konwekcyjnych....

Ktoś sobie zarobił za projekt a szpital nic na tym nie zyskał. Ale cóż... a wykonawca może się nieźle wkopać....
2015-04-07 12:36
#3
zgadzam się z moim poprzednikiem...
  • 1