Gość: Andrzej
2006-11-08 00:00
#1
badanie czystości powietrza w instalacji wentylacji
poszukuję podstawy prawnej nakazującej raz w roku badać czystość powietrza nawiewanego w instalacjach wentylacyjnych
Gość: tomek
2006-11-08 00:00
#2
moze to:
Obowiązek czyszczenia kanałów nakładają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1138), które mówią, że "W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (...) usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych" (§ 30 ust. 1 i 2).
Wymagania w tym zakresie określa także norma PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania", która stanowi, że "każde urządzenie wentylacji nawiewnej powinno zapewnić dostarczenie powietrza bez zanieczyszczeń stałych" (pkt. 3.2), zaś "wszystkie elementy urządzenia mechanicznego powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz; elementy, wewnątrz których możliwe jest osadzanie się zanieczyszczeń, powinny mieć łatwo dostępne otwory wyczystne, których liczba, rozmieszczenie i wielkość umożliwia całkowite oczyszczenie tych elementów" (pkt. 3.7).
pozdrawiam
Gość: Zbigniew
2006-11-17 00:00
#3
Załącznik do Rozporządzenia Min.Zdrowia z dn. 2.X.2006 r Dz.Ust. Nr 194 , poz.1434 z dn. 26.10.2006r , str. 81 - Wytwarzanie Sterylnych Produktów Leczniczych , w zakresie czystości pyłowej powietrza przywołuje normę PN-EN ISO 14644 ; norma ta wymaga badania czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych co 12 miesięcy lub częściej.
Trochę to skomplikowane , ale sama norma jak to norma , jej stosowanie jest dobrowolne , a Rozporzadzenie oznacza obowiązek stosowania.
Pozdrawiam
  • 1