Gość: Mikołaj
2004-03-19 00:00
#1
Wymogi co do powietrza w aptekach.
Witam!!
Proszę o pomoc nie mogę nigdzie znaleźć wymogów co do powietrza w aptekach, chodzi mi o temp i wilgotność, jezeli ktoś wie cos na ten temat ..będę wdzięczny!!
Dzięki!!!
Gość: szoł-men
2004-03-19 00:00
#2
Warunki wewnątrz powinien podac Ci Inwestor zwłaszcza jeśli na zapleczu apteki znajdują się pomieszczenia do sporządzania leków.
PS
1. Recknagel podaje tylko, że min. ilość pow. to 10m3/h na 1m2 powierzchni pomieszczenia.
2. Polskie Rozporządzenie dotyczące warunków w aptekach również przecyzuje tylko wskaźniki (ilość wymian) [rozporzadzenie zamieszczam oddzielnie]
pozdrawiam
szoł-men
Gość: szoł-men
2004-03-19 00:00
#3
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać
lokal apteki.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1395)

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 141, poz.
1181 i Nr 152, poz.
1265) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne,
sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku
użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach,
oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu.
2. Liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie
muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki.
§ 2. 1. Materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu apteki muszą
spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki
zdrowotnej.
2. Instalacje znajdujące się w aptece powinny być wykonane zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 3. 1. Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia
przechodniego i zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na
poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku.
3. Dopuszcza się usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych
kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i
funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład
apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
§ 4. 1. Aptekę szpitalną sytuuje się na terenie szpitala tak, aby zapewnić
prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
2. Magazyny apteki szpitalnej przeznaczone do przechowywana materiałów łatwo
palnych, płynów infuzyjnych, wyrobów medycznych, płynów żrących, opakowań
szklanych oraz materiałów pomocniczych mogą być umieszczone w oddzielnej piwnicy
lub suterenie, pod warunkiem że ich odległość od pozostałych pomieszczeń apteki
nie jest znaczna.
§ 5. 1. Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne
wejścia:

1) dla osób korzystających z usług apteki;
2) dla personelu i dostaw towaru.
2. Do apteki szpitalnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

1) dla personelu;
2) dla dostaw towaru.
3. Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi
zapewniać:

1) nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki,
w tym również dla osób niepełnosprawnych;
2) możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze
nocnej.
§ 6. 1. Poszczególne pomieszczenia w aptece:

1) wyposaża się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum
1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
2) rozplanowuje się w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy,
bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną;
3) zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, izbę do
sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię muszą posiadać odpowiednie
urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu
godziny.
3. Pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane
produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszą być
wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie.
4. Pomieszczenia, w których są przechowywane leki cytostatyczne, muszą
spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w
odrębnych przepisach dla zakładów opieki zdrowotnej.
§ 7. Apteka musi być wyposażona:

1) w urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w postaciach
farmaceutycznych wykonywanych w aptekach;
2) w urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych
i wyrobów medycznych w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem i
zabrudzeniem.
§ 8. 1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:

1) stół ekspedycyjny, który może być osłonięty w sposób uniemożliwiający
dostęp do niego osobom niezatrudnionym w aptece, wyposażony w szuflady do
przechowywania wyodrębnionych asortymentowo produktów leczniczych i wyrobów
medycznych;
2) szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi;
3) szafy magazynowe zamykane lub regały oraz łatwo zmywalne podesty;
4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i
substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury,
przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;
6) termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których
przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby
medyczne;
7) loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na
chemikalia;
8) wagi wielozakresowe, których parametry określają odrębne przepisy;
9) stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;
10) aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym
odbieralnikiem, jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną;
11) szkło do przygotowywania leków recepturowych;
12) naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio oznakowane, do
przygotowywania leków recepturowych, z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla
środków z grupy bardzo silnie działających.
2. Jeżeli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej
wyposażenie stanowią ponadto:

1) loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach
aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej;
2) sterylizator.
3. Aptekę, w której są sporządzane produkty homeopatyczne, wyposaża się
ponadto w aparaturę umożliwiającą sporządzanie tych produktów w określonych
postaciach farmakopealnych.
§ 9. 1. Podstawowe wyposażenie apteki szpitalnej stanowią sprzęty wymienione
w § 8 ust. 1 pkt 2-12, a także:

1) stół ekspedycyjny;
2) loża do sporządzania leków w warunkach aseptycznych;
3) stół laboratoryjny;
4) digestorium;
5) autoklaw;
6) sterylizator;
7) aparatura do rozpuszczania, sączenia i rozlewania kropli ocznych oraz do
sporządzania innych leków jałowych.
2. Jeżeli w aptece szpitalnej są sporządzane leki do żywienia pozajelitowego
i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy
dootrzewnowej lub płyny infuzyjne, aptekę wyposaża się ponadto odpowiednio w
aparaturę służącą do:

1) sporządzania leków do żywienia pozajelitowego;
2) sporządzania leków do żywienia dojelitowego;
3) przygotowywania leków cytostatycznych;
4) przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
5) wytwarzania płynów infuzyjnych.
§ 10. W lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się
dostęp do:

1) obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do
Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury
fachowej.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: M. Łapiński

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 93, poz.
833).
Gość: Marek
2004-03-19 00:00
#4
Czy po wejściu do UE zmienią sie wymogi?? Słyszałem że po 1 maja każda apteka będzie musiała mieć klime może ktoś to potwierdzić??
Gość: yllaW
2004-03-23 00:00
#5
Klima wynika zrozporządzenia o temperaturach wymaganych w pomieszczeniach lato/zima
Natomiast wszystkei pzrygotowalnei leków - powinny miec filtry absolutne - stą potzreba instalacji filtrów elektrostatycznych
Gość: tadek
2004-03-23 00:00
#6
Wg "Wytycznych ...." filtrów elktrostatycznych nie powinno się stosować w obiektach słuzby zdrowia.
Gość: szoł-men
2004-03-24 00:00
#7
wg jakich wytycznych ? ("Wytyczne..") - która str. / paragraf / rozdział ?
Gość: tadek
2004-03-24 00:00
#8
"wytyczne do projektowaniaszpitali ogólnych.." p 4.1 str 18, "Nowoczesne systemy klimatyzacyjne w służbie zdrowia.." Forum to nie praca naukowa, że by podawać literaturę i źródła. Zdziwiło mnie również stwierdzenie " ...filtry absolutne stąd potrzeba stosowania filtrów elektrostatycznych" Co ma jedno do drugiego? Nikt nie produkuje filtrów elektrostatycznych nadających się do pomieszczeń I czy II klasy czystości.
Gość: szoł-men
2004-03-25 00:00
#9
sorki, to nie tak miało zabrzmieć - spytałem o literature, bo opracowań zaczynających się od słowa "Wytyczne..." jest naprawde dużo i trudno się domyślić które miałeś na myśli. Co do źródła - z tego co było pisane na tym forum jest to b.stara książka i nie traktowałbym wszystkich jej zaleceń na poważnie. A po drugie - jak słusznie zauważyłeś - pytanie nie dotyczyło filtrów, więc dyskusję na ten temat zostawmy sobie na później :-)
pozdro
szoł-men
Gość: tadek
2004-03-25 00:00
#10
Masz rację to już stara publikacja i wiele rzeczy jest w niej nieaktualnychale znani mi rzeczoznawcy i inspektorzy stale sie nią posługują. I nie ma wyjścia trzeba się do nich stosować. Dotyczy to zresztą i innych wytycznych. Całe szczęście, że da się z niektórymi dogadać. Pozdrowienia
Gość: yllaW
2004-03-27 00:00
#11
Filtry elektrostatyczne pracuja w klasie H10-H13 więc sa własnie wystarczającym urządzeniem do obróbki powietrza w Aptekach , które nie sa szpitalami. A poza tym jak stwierdzono wiele z tych przeposów jest do bani. NP lampy UV zabijaja tylko 40% bakterii - czyli oznacza ,że reszta 60% może nas zakażać ?- bo taki jest przepis?
  • 1