Gość: Arek
2005-01-26 00:00
#1
Ewidencja substancji kontrolowanych oraz opłaty
1 Temat:Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U.Nr 185, poz.1911) w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych weszło w życie z dniem 25.08.2004r, a Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.Nr 121,poz.1263)weszło w życie z dniem 4.05.2004r. Czy ktoś może uściślić z jaką datą zaistniał obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych?
2 Temat:Czy ktoś może definitywnie wyjaśnić-jaki formularz należy wysłać do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w przypadku:
a)używania substancji HCFC do odsługi technicznej i naprawy urządzeń wg klasyfikacji D2, oraz
b)dalszej odsprzedaży substancji HCFC innemu podmiotowi wg klasyfikacji A
3 Temat:Czy sporządzający ewidencję wninien legitymować się Świadectwem Kwalifikacji jeśli osoba prowadząca ewidencję do czasu wejścia w życie ustawy nie była zobowiązana do posiadania uprawnień w zakresie obrotu tymi substancjami,tzn.zajmowała się sprzedażą hurtową,prowadzeniem magazynu,a pracownicy techniczni tego samego podmiotu zwolnieni są z obowiązku posiadania takiego świadectwa na podstawie traści art.55 ustawy "ozonowej"?
4 Temat:W myśl art.18 ustawy "ozonowej" z dnia 25.08.2004r (Dz.U.Nr 121,poz.1263)podmiot wprowadzający substancje kontrolowane,również te odzyskane, zobowiązany jest do odprowadzenia opłaty za jej wprowadzenie.Proszę o odpowiedż,czy dobrze interpretuję zapis tego art.
Mam nadzieję wzbudzić zainteresowanie powyższą problematyką Pana Michała Dobrzyńskiego.
Proszę o pilny komentarz w powyższej tematyce z powodu zbliżającej się daty (28 luty) złożenia formularza(y).
Gość: Michał Dobrzyński
2005-01-26 00:00
#2
Witam i odpowiadam na pytania... ---------- ((1)) Nowa ustawa ozonowa weszła w życie w 14 dni po jej ogłoszeniu. Dz.U. zawierający tę ustawę ukazał się 31 maja 2004 r., zatem ustawa obowiązuje od 14 czerwca 2004 r. A obowiązek prowadzenia ewidencji zaistniał... już od 1 LIPCA 2002 R.! Podsumowując, do wejścia w życie nowej ustawy ozonowej (tj. do 13-06-2004) powinien Pan był prowadzić ewidencję zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28 maja 2002 r. "w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji kontrolowanych" (Dz.U.2002.78.709), a począwszy od 14-06-2004 powinien Pan był prowadzić ewidencję substancji kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. "w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych" (Dz.U.2004.185.1911). Wg starej ustawy, istniał obowiązek przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykorzystania SZWO - do Ministra Gospodarki. Ostatnie kwartalne sprawozdanie należało przesłać za I kwartał 2004 r. - do 30 kwietnia 2004 r. Według nowej ustawy, sprawozdania z wykorzystania SZWO należy przesyłać raz na rok - do BOWO, do 28 lutego, za rok poprzedni. ---------- ((2)) Trzeba zwrócić uwagę, że obecna ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego typu substancji kontrolowanej. Zatem, jeśli używa Pan R22, a czasami także np. R409A i 401A, to dla powinien Pan prowadzić ewidencję zakupów (w tabeli zatytułowanej "źródło pochodzenia") oraz stosowania (w tabeli zatytułowanej "cel używania") w trzech różnych zestawieniach. Tu w odpowiednich pozycjach należy zaznaczać "kategorię" pochodzenia i używania substancji kontrolowanej. Do BOWO należy wysłać wszystkie te trzy zestawienia, plus bilans roczny. Niestety, aby móc rzetelnie wykonać bilans roczny, to nie widzę innego sposobu, jak tylko zaprowadzenie ewidencji wg nowego wzoru już od stycznia 2004 r. Taka jest moja opinia i jestem prawie przekonany, że właśnie taką odpowiedź otrzymamy od Ministerstwa Gospodarki. ---------- ((3)) O kwalifikacjach była już mowa na tym forum... Ale przypomnę... Stara ustawa wprowadzała obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji, określonych przez Ministra Gospodarki w jednym z rozporządzeń z maja 2002 r. Formalnie - nie był wymagany żaden dokument potwierdzający takie kwalifikacje, ale z doświadczenia własnego i firm serwisowych wiemy, że gdy kontrolerowi inspekcji ochrony środowiska pokazało się np. Zieloną Kartę, to ten punkt kontroli był "zaliczony". Nowa ustawa wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji (a więc dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie substancji kontrolowanych). Jak czytamy w art. 9 ust. 1 ustawy: "Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę." Jak Pan widzi, nie ma zapisanego obowiązku posiadania ŚK dla osoby prowadzącej ewidencję - chyba, że osoba ta dokonuje innych czynności, które zostały wymienione w przytoczonym fragmencie ustawy. Jednak nie mogę się do końca zgodzić z następującym fragmentem Pańskiej wypowiedzi: "(...) osoba prowadząca ewidencję do czasu wejścia w życie [nowej - przyp. md] ustawy nie była zobowiązana do posiadania uprawnień w zakresie obrotu tymi substancjami, tzn.zajmowała się sprzedażą hurtową, prowadzeniem magazynu, a pracownicy techniczni tego samego podmiotu zwolnieni są z obowiązku posiadania takiego świadectwa na podstawie traści art.55 ustawy ozonowej?". To nie jest pełna prawda, bowiem w art. 20 poprzedniej ustawy ozonowej zapisano, że osoby prowadzące "działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych lub innych urządzeń, wykorzystujących substancje kontrolowane, a także odzysku zużytych substancji kontrolowanych, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania" muszą posiadać odpowiednie "minimalne kwalifikacje", określone przez Ministra Gospodarki. Powtarzam to, co miało zastosowanie również pod rządami starej ustawy: od osoby prowadzącej ewidencję nie wymagano posiadania wspomnianych "minimalnych kwalifikacji", ale pod warunkiem, że ta osoba nie prowadziła innej działalności (por. powyżej), dla której wprowadzono obowiązek posiadania kwalifikacji. I jeszcze jedno - nie można powiedzieć, że "pracownicy techniczni są zwolnieni z obowiązku posiadania świadectwa". To jest nieprawda. Prawdą jest natomiast, że wyłącznie do 31 grudnia 2005 r. tacy pracownicy - mimo nieposiadania ŚK - mogą wykonywać swoją dotychczasową pracę związaną z substancjami kontrolowanymi, jednak TYLKO pod warunkiem, że posiadają kwalifikacje zgodne z dotychczasowymi przepisami prawnymi (czyli takie kwalifikacje, które określił Minister Gospodarki w swym rozporządzeniu (bodaj) z 22 maja 2002 r. ---------- ((4)) Tzw. "opłata za substancje kontrolowane", o której mowa w art. 18, 19, 20 i kolejnych nowej ustawy dotyczy substancji kontrolowanych wprowadzanych PO RAZ PIERWSZY do obrotu na terytorium Polski. Inaczej mówiąc, za rozliczenie (finansowe i sprawozdawcze) z tej opłaty odpowiedzialne są firmy/podmioty, które zakupią czynniki HCFC poza Polską i sprzedadzą te czynniki w naszym kraju, lub wykorzystają je w inny sposób w naszym kraju (np. do własnej instalacji). Ma Pan rację, że opłata dotyczy czynników HCFC przywożonych do Polski niejako z dwóch źródeł: (i) czynników nowych - od producenta lub dystrybutora oraz (ii) czynnników pochodzących z odzysku. --------- Łączę pozdrowienia. Michał Dobrzyński, Fundacja PROZON
Gość: Arek
2005-01-27 00:00
#3
Szanowny Panie Dobrzyński.Serdeczne dziękuję za podjęcie dyskusji,a przede wszystkim wyjaśnienie moich wątpliwości.Jestem przekonany,że Pana komentarz rozwiał wątpliwości nie tylko moje,ale także innych forumowiczów,którzy równie żywo jak ja zainteresowani są fachową poradą w zakresie wydanych przepisów.Jednak mam jeszcze wątpliwość w kwestii ŚK dla osoby zatrudnoinej w mojej firmie związanej z obrotem,tj. sprzedażą i magazynowaniem.Z Pana wypowiedzi wynika,ża personalnie taka osoba nie jest zobowiązana do posiadania ŚK w przypadku kiedy podmiot zatrudnia innych serwisantów posiadających ŚK.Nie wiem,czy dobrze zrozumiałem.Jeśli nie to proszę o sprostowanie.Ponadto wspomniał Pan o tabeli zatytułowanej "Źródło pochodzenia" w załączniku do rozporządzenia (Dz.U.Nr 185,poz 1911).W związku z prawdopodobnym błędem w tytule kolumny 3 mam do Pana pytanie.Czy należy zachować tekst "Nazwa i adres nabywcy",trzymając się ściśle wzoru określonego rozporządzeniem, czy też można pozwolić sobie na małą modernizację tego tytułu i zmienić wyraz "nabywcy" na "zbywcy"? Pozdrawiam
Gość: Gosia
2005-01-31 00:00
#4
Witam,
przyznaję, że ucieszyły mnie Twoje pytania - gdyż to poniekąd rozwiewa moje wątpliwości dotyczące wypełnienia formularza ewidencji. Czy w przypadku użycia (D2) R22 i R12 do naprawy starych urządzeń wpisujemy dokładne dane klienta, u którego urządzenie zostało naprawione? (łącznie z n-rem NIP. Pozdrawiam
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-14 00:00
#5
Witam,
Do p. Arka Faktycznie, w rozporządzeniu MGiP w spr. ewidencji, w zał. 2, w tabelce "źródło pochodzenia" znalazł się błąd. Tekst w trzeciej kolumnie tej tabelki powinien brzmieć "Nazwa i adres dostawcy", a nie "nabywcy". Uwaga - w Dzienniku Ustaw opublikowano prawidłowy tekst. Błąd pojawił się tylko w publikacji w serwisie prawniczym www.abc.com.pl, skąd część z Państwa pewnie ściąga akty prawne. To bardzo dobry serwis, ale przytrafił im się błąd. Zwróciliśmy już uwagę, aby poprawili.
Do p. Gosi Tak, trzeba też wpisywać NIP podmiotu, któremu sprzedajecie freon (również przy okazji serwisowania). Ale, ale! Uwaga na R12! To czynnik z grupy CFC, którego używanie w chłodnictiwie i klimatyzacji jest w Polsce zabronione od 1 stycznia 2004 r.! Stare lodówki i zamrażarki na CFC używane w gospodarstwach domowych mogą funkcjonować aż do czasu, gdy się zepsują. Wówczas niestety trzeba je przekazać do utylizacji/zniszczenia, bo nie wolno ich naprawiać z wykorzystaniem CFC.
Pozdrowienia. Michał Dobrzyński
Gość: Arek
2005-02-18 00:00
#6
Szanowny Panie Michale.Domniemam,iż potrzeba prowadzenia ewidencji podyktowana jest wyliczeniem skali wprowadznych SZWO do srodowiska,jednakże nasuwają się pytania związane z konsekwencjami.Np,czy Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej będzie zawarte w ewidencji informacje przekazywać Inspektorom Ochrony Środowiska? Czy znane są zamiary IOŚ w stosunku do uzytkowników urządzeń ujętych w ewidencji,którzy nabyli SZWO w drodze przeprowadzonych czynności serwisowych lub napraw? Czy nasi klienci moga spodziewać się wezwania od IOŚ,celem wyjaśnienia przyczyn powodujących potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego,a w konsekwencji poniesienia kary z tytułu wprowadzenia SZWO do środowiska? Kto będzie sędzią w sprawie wskazania winowajcy wprowadzenia,w przypadku kiedy użytkownik odwoła się od nałożonej nań kary? Wiem że "wychodzę przed orkiestrę",ale pod przykrywką szczytnego celu jakim jest ochrona warstwy ozonowej,wietrzę potrzebę ściągnięcia kasy.
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-21 00:00
#7
Witam,
Można stwierdzić, że głównym celem prawnych ograniczeń i dodatkowych obowiązków związanych ze stosowaniem substancji zubażających warstwę ozonową jest jak najszybsze wycofanie tych substancji z użycia. Do takich obowiązków należy także konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji dla używanych czynników HCFC.
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej (BOWO, proszę nie mylić z Fundacją PROZON) jest jednostką podległą Ministrowi Gospodarki. Nie sądzę, aby BOWO z własnej inicjatywy przekazywało do IOŚ dane zawarte w gromadzonej ewidencji SZWO. Niemniej jednak inspektorzy ochrony środowiska mają bardzo szerokie uprawnienia, wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska". Mamy obowiązek okazać im wszystkie dokumenty, jakich zażądają (oczywiście takie dokumenty, które mają związek z ochronoą środowiska lub z korzystaniem ze środowiska).
Zatem teoretycznie istnieje taka możliwość, że poszczególne inspektoraty ochrony środowiska poproszą BOWO o wykaz firm, które stosowały HCFC. Ale nie wpadajmy w panikę. Kontrole IOŚ były, są i będą. Wiele firm z branży chłodniczej przeżyło już takie wizyty. W razie potrzeby, podpowiemy jak się zachować i jakie przygotować dokumenty, aby wyjść z kontroli "obronną ręką".
Z pewnością IOŚ nie będzie wzywał nikogo do wytłumaczenia się z konieczności uzupełnienia instalacji czynnikiem HCFC. Proszę wybaczyć, ale to byłoby pytanie retoryczne. Od początku 2004 r. nie wolno wykonywać nowych instalacji pracujących na HCFC oraz nie wolno rozbudowywać istniejących instalacji na HCFC. Wiadomo więc, że wszystkie HCFC sprzedane w Polsce począwszy od stycznia 2004 r. zostały (lub zostaną) zużyte do dopełniania istniejących instalacji. Znamy więc wielkość emisji HCFC do atmosfery.
Uważam, że - w przypadku wystąpienia wycieku czynnika - profesjonalne firmy serwisowe powinny informować swych klientów (ostatecznych użytkowników instalacji chłodniczych na HCFC) o konieczności sporządzenia i przesyłania do urzędu marszałkowskiego kwartalnych sprawozdań dot. korzystania ze środowiska i o ew. konieczności uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie ze środowiska. Jeśli ktoś ma samochód służbowy, to powinien wiedzieć o czym mówię i w tych sprawozdaniach ujmować emisję HCFC. Kto będzie sędzią? Z punktu widzenia prawa, za instalację odpowiada użytkownik urządzenia, chyba że ma podpisaną np. stałą umowę serwisową z firmą, która zechce przejąć tę odpowiedzialność. Naturalnie, zawsze jeszcze istnieje ewentualność "regresu"... Jeśli Wasz klient dostanie karę za emisję, a jesteście jedyną firmą, która mu serwisowała dane urządzenie, to pewnie w sądzie Wasz klient byłby górą. Dlatego lepiej zapobiegać emisji, niż później "leczyć skutki".
Oczywiście, pewnie dobrze Pan zwietrzył "potrzebę ściągnięcia kasy". Ale w moim przekonaniu, to nie jest główny cel Inspekcji Ochrony Środowiska. Kary po kontrolach w firmach branży chłodniczej, o których już słyszeliśmy, na razie są relatywnie niskie. Mam jednak nadzieję, że dołożymy starań, aby te kary w ogóle nie musiały być nakładane.
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja PROZON
Gość: Maciej
2005-02-24 00:00
#8
Do p.Michała.Byłbym Panu wdzięczny za przybliżenie treści rozporządzenia zobowiązującego użytkownika urządzenia zawierającego substancje kontrolowane do składania sprawozdań do urzędu marszałkowskiego w sprawie wprowadzenia do środowiska np freonu.Pozdrawiam
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-24 00:00
#9
Witam,
Samo użytkowanie urządzenia na freony jeszcze nie zobowiązuje przedsiębiorcy do składania sprawozdań do marszałka województwa. Obowiązek ten powstaje dopiero jeśli "przytrafi się" emisja freonu. Te przepisy nie dotyczą tylko freonów, lecz szeregu innych zanieczyszczeń, m.in. spalin samochodowych. Jeśli ktoś użytkuje samochód służbowy, to te przepisy jego dotyczą.
Prawo ochrony środowiska (POŚ) to swego rodzaju "polska konstytucja ekologiczna" (Dz.U.2001.62.627 + zm., obowiązuje od 01-10-2001). Wśród ogromu zagadnień regulowanych ustawą, znalazła się ogólna zasada, że "zanieczyszczający - płaci". W ślad za tym, przewidziane są tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli inaczej mówiąc - za zanieczyszczanie środowiska.
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy POŚ, Rada Ministrów ustala zasady uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz wysokość stawek za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń. Wśród 8 wyszczególnionych typów zanieczyszczeń, znajdują się m.in. "gazy lub pyły wprowadzane do powietrza", zaś bardziej szczegółowy wykaz obejmuje m.in. wszystkie CFC oraz HCFC. Aktualne rozporządzenie, zawierające stawki za korzystanie ze środowiska w 2005 r. zostało opublikowane w Dz.U.2004.279.2758 i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska podlegają zazwyczaj corocznej modyfikacji, przeciętnie z kilkuprocentowym przyrostem. I tak, bieżąca (za 2005 r.) opłata za emisję do atmosfery 1 kg CFC wynosi 144,34 zł, zaś za emisję 1 kg HCFC opłata wynosi 0,97 zł. Z rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska można wnioskować, że w kolejnych latach można spodziewać się znacznie większej podwyżki opłaty za emisję HCFC (nawet do kilku złotych), proporcjonalnie zrównującej stawki opłat za HCFC i CFC w odniesieniu do średniego potencjału niszczenia ozonu (ODP) przez związki CFC i HCFC (dla CFC --> ODP=1, dla HCFC --> śred. ODP = ok. 0,04.
Oto najważniejsze zasady związane z opłatami za korzystanie ze środowiska:
- [i] Podmiot "korzystający ze środowiska" we własnym zakresie ustala wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
- [ii] Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
- [iii] W terminie wnoszenia opłat, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, które zawarte są w ewidencji prowadzonej w tym celu (por. art. 286 i 287 Prawa ochrony środowiska). Te wykazy powinny być składane w formie pisemnej, a "jeśli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, wykaz powinien przedłożyć także w formie elektronicznej", czyli na dyskietce.
- [iv] Nie jest wymagane uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli ich kwartalna wysokość nie przekracza 25% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedniego (art. 289 w/w ustawy; aktualnie - w/w 25% odpowiada kwocie bodaj 200 zł). Ta dyspensa z uiszczania opłat nie zwalnia jednak przedsiębiorców z obowiązku składania "sprawozdań" (wykazów), o których mowa powyżej w punkcie "[iii]" oraz poniżej w punkcie 2.b.
Jak wspomniałem, przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, są zobowiązani prowadzić stosowną ewidencję zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Ponadto, podmioty te zobowiązane są do składania właściwemu marszałkowi województwa kwartalnych informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Aktualne wzory "wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania" (obowiązujące od 1 lipca 2003 r.) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.113.1075).
Łączę pozdrowienia.
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Gość: Freon
2005-02-24 00:00
#10
Tworzycie tylko biurokracje. Oby tak dalej.
Nie jest naukowo udowodnione ze freony powoduja globalne ocieplanie. Wszystko co tu pisze ten nawiedzony koles to tylko nabijanie kasy i nic wiecej.
P.S.
A wiecie co ja robie zawsze przy wymienianiu czynnika ziebniczego? Zawsze sie sztacham i lepiej mi sie z klijentem rozmawia i w ogole jest fajnie wtedy. Moj ulubiony to R22.
Gość: Andrzej
2005-02-24 00:00
#11
A jak mi kto w nocy przetnie na zlosc rure i ulotni sie np 50 kg R22 to kto za to zaplaci?
Gość: Maciej
2005-02-25 00:00
#12
Bardzo Panu dziekuję za tak obszerne wyjaśnienia.Prosząc o przybliżenie treści rozporządzenia miałem na myśli tylko nr Dziennika Ustaw i absolutnie nie spodziewałem się wszystkich informacji, łacznie z informacją o wysokości opłat.Lubię czytać Pańskie komentarze,gdyż są przełożone na język zrozumiały dla samych zainteresowanych,a nie tylko dla prawników.Jestem Panu bardzo wdzięczny za pomoc.Życzę dużo zdrowia i sukcesów.Maciej
p.s.
Proszę sie nie przejmować dziecinnym postem p.Andrzeja.Najprawdopodobniej jeszcze p.Andrzeja nie dosiegła "ręka urzednika" egzekwującego prawo.Natomiast Freonowi proponuję instalację lub urządzenie ubezpieczyć,również od zdarzeń aktów wandalizmu.Przypuszczam jednak,że jego post jest prowokacją,gdyż prawdopodobnie na oczy nie widział urządzenia z taką ilością czynnika chłodniczego.
Gość: Maciej
2005-02-25 00:00
#13
Sprosowanie.Przepraszam za błędne przypisanie treści postów do ich autorów.Oczywiscie powinno być odwrotnie.Pozdrawiam
Gość: Maciej
2005-02-25 00:00
#14
Sprostowanie.Przepraszam za błędne przypisanie treści postów do ich autorów.Oczywiscie powinno być odwrotnie.Pozdrawiam
Gość: Michał Dobrzyński
2005-02-25 00:00
#15
Hmmm...
Na temat globalnego ocieplenia i efektu cieplarnianego - wciąż trwają dyskusje. To prawda. Jednak co do udziału czynników CFC i HCFC w niszczeniu ozonu stratosferycznego i w tworzeniu dziury ozonowej - nie ma wątpliwości. Już 10 lat temu (w 1995 r.) dwóch naukowców, którzy odkryli tę zależność, dostało nagrody Nobla.
Nie życzę nikomu źle, ale mam nadzieję, że pan Freon przestanie się "sztachać" zanim trafi do niego kontrolwa inspekcji ochrony środowiska. I mam nadzieję, że inspekcja trafi w niedalekiej przyszłości. ;-)
Pozdrawawiam wszystkich życzliwych,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON