Proszę o udzielenie informacji, czy jest możliwe otrzymanie dotacji lub zwrotów z UE na modernizację pieczarkarni lub zwrot pieniędzy za zakupiony sprzęt klimatyzacyjny i LABEL? Jeżeli tak, to jakie trzeba spełniać wymagania aby otrzymać środki i jakie są warunki zwrotu zaciągniętego zobowiązania?

W okresie programowania na lata 2007 – 2013 nie można ubiegać się o dotacje na koszty już poniesione, zatem niemożliwe jest uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych na zakup sprzętu klimatyzacyjnego i przyrządów LABEL.

Możliwe jest natomiast uzyskanie dotacji na rozwój gospodarstw wiejskich (przyszłe inwestycje) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W programie tym przewidziane jest Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach którego można starać się o wparcie projektów przyczyniających się do zwiększenia efektywności gospodarstw rolnych poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji.
Zaznaczyć przy tym należy, że projekt (inwestycja) nie może mieć jedynie charakteru odtworzeniowego, a musi przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa.

O wsparcie mogą ubiegać się projekty, których wartość kosztów kwalifikacyjnych wynosi ponad 20 000 PLN.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
- 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;
- 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia;
- 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
- 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
Ponadto maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno
gospodarstwo rolne w ramach działania nie może przekroczyć 300 000 zł.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/(2010.01.02, woj. lubelskie)
Źródło: ''