Omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2010/2011 r. w Warszawie. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warszawy w wieloleciu 1999-2010 r. Przedstawiono przebieg skumulowanej liczby stopniodni grzania w sezonach grzewczych od 1999/2001 r. do 2010/2011 r. dla Warszawy.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie  w wieloleciu 1999-2011
Dokonano analizy zmian zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla sezonów grzewczych od 1999/2001 r. do 2010/2011 r. Podano średnią miesięczną temperaturę i liczbę stopniodni grzania we wrześniu 2011 r. w 27 miastach Polski oraz uzasadniono dlaczego średnia miesięczna temperatura nie jest dobrym miernikiem zużycia energii na ogrzewanie. Wiele opracowań analizujących sprzedaż ciepła przez kotłownie opisuje zależność zużycia energii na ogrzewanie od średniej miesięcznej temperatury powietrza. O zużyciu energii na ogrzewanie nie decyduje jedynie średnia miesięczna temperatura powietrza, ale również zmienność temperatury (odchylenie standardowe, wartość stałej k we wzorze Hitchin’a) oraz liczba dni w miesiącu.

Temperatury powietrza w sezonach grzewczych w latach 1999-2011

Średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie rosła od 8,3oC w 2003 r., przez 8,44oC w 2004 r., 8,6oC w 2005 r., 8,99oC w 2006 r., 9,68oC w 2007 r. do 9,85oC w 2008 r. Od 2008 r. średnia roczna temperatura powietrza malała do 8,77oC w 2009 r. do 7,92oC w 2010 r. Najcieplejszym rokiem w Warszawie w wieloleciu 1999-2010 był rok 2008 r. ze średnią roczną temperaturą powietrza 9,85oC a najzimniejszym 2010 r. ze średnią temperaturą roczną 7,92oC (rys. 1). Średnia temperatura powietrza w wieloleciu 1999-2010 wynosiła 8,91oC.

W latach 2006-2007 zanotowano na terenie wielu krajów europejskich rekordową temperaturę kolejnych 12 miesięcy, które w większości przypadały na miesiące sezonu grzewczego 2006/2007 r. Lipiec 2006 r. ze średnią temperaturą 23,5oC i grudzień 2006 r. ze średnią temperaturą 3,9oC były najcieplejszymi miesiącami w Warszawie od 1779 r. Również średnie temperatury powietrza we wrześniu (16,1oC), październiku (10,7oC), listopadzie (5,9oC) 2006 r. były znacząco wyższe od średnich temperatur dla wielolecia 1961-2000, które wynosiły odpowiednio 13,3oC, 7,8oC i 2,3oC. W styczniu, marcu i kwietniu 2007 r. średnie miesięczne temperatury były także znacząco wyższe od średnich wielolecia 1961-2000. Podobny prze-bieg pogody miał miejsce również w innych miastach Polski, np. w Łodzi [2, 3] czy Gdańsku [4].Więcej w załączniku

Autor: Józef Dopke

Źródło: ''