Wywiad z Karl-Heinzem Stawiarskim, zarządzającym przedstawicielem zrzeszenia Bundesverband Wärmepumpe e.V. Branża pomp cieplnych na kursie sukcesu gospodarczego. Targi Chillventa 2008 z "Industrial Heat Pump Village".


Informacja prasowa: lipiec 2008
Inwestorzy z sektora gospodarczego, przemysłowego i publicznego już coraz częściej stawiają na wykorzystanie ciepła ze środowiska naturalnego przy pomocy pomp cieplnych. Powodem tego są ostatnio rosnące ceny ropy naftowej i gazu. Wzrost znaczenia wykorzystania pomp cieplnych w skali przemysłowej Targi Chillventa 2008, które po raz pierwszy odbędą się w dniach od 15 do 17 października 2008 r., uczyniły jednym ze swoich zasadniczych tematów. Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) – Federalne Zrzeszenie Pompa Cieplna – zaangażowało się w imprezie jako podmiot ideowy. W „Industrial Heat Pump Village“ przesiębiorstwa i zrzeszenia z branży pomp cieplnych prezentują swoje osiągnięcia. Już w przeddzień specjalistycznych targów, dnia 14 października, pod przewodnictwem Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e.V. (DKV) – Niemieckiego Zrzeszenia Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej – odbędzie się sympozjum pomp cieplnych.
O współpracy nawiązanej między Targami Chillventa 2008 i zrzeszeniem Bundesverband Wärmepumpe e.V. rozmawialiśmy z Karl-Heinzem Stawiarskim, zarządzającym przedstawicielem BWP.
Panie Stawiarski, zrzeszenie BWP staje się podmiotem ideowym Targów Chillventa 2008. Dlaczego Targi Chillventa 2008 są właściwą imprezą dla branży pomp cieplnych wykorzystywanych w przemyśle?
Pompy cieplne wykorzystywane w przemyśle stanowią w porównaniu z klasyczną dziedziną ich zastosowania, przy budowie nowych domów jednorodzinnych i w istniejących domach jednorodzinnych, specyficzne pole działania. W przypadkach stosowania pomp cieplnych w przemyśle oddalamy się od klasycznej działalności seryjnej w nowym kierunku aż po działalność w dziedzinie projektów o bardzo wysokich wymaganiach. Współpracujemy przy tym wyłącznie z planistami i projektantami, zarówno po stronie maszynowej jak i źródła ciepła. Kompleksowa koncepcja stanowi istotną część dobrej instalacji, szczególnie tam, gdzie rozchodzi się o przemysłowe pompy cieplne. Właśnie do klienteli planistów chcielibyśmy się zwrócić. Ponieważ wiemy, że tę grupę docelową spotkamy również na Targach Chillventa 2008.

Jak możemy wyobrazić sobie konkretny udział zrzeszenia BWP w Targach Chillventa 2008? Jakie działania zaplanowano?

Jako zrzeszenie wystąpimy z naszym stoiskiem w ramach „Industrial Heat Pump Village“. Ja sam będę chciał być na miejscu, by zaoferować pomoc w orientacji i forsować nawiązywanie nowych kontaktów dla naszej branży. Zrzeszenie wspierać będzie szereg jego członków z przemysłu, którzy zaprezentują się przede wszystkim z techniką przeznaczoną dla sektora przemysłowego, głównie gospodarki, przemysłu i wielokondygnacyjnego budownictwa mieszkaniowego. Ponadto nasz udział w imprezie wyrazi się szeregiem referatów i projektów.

Jakie korzyści natury ekonomicznej i ekologicznej można osiągnąć przez zastosowanie pomp cieplnych średniej i dużej mocy?

Dzięki możliwości ogrzewania przy pomocy pomp cieplnych jak też, by za pomocą źródła ciepła oferować oszczędne systemy chłodzenia, spektrum jest bardzo rozległe. Właśnie w sektorze przemysłowym i gospodarczym pompę cieplną bardzo często stosuje się, by wykorzystać ciepło odpadowe powstające podczas procesów produkcyjnych. Korzyści z pompy cieplnej to z jednej strony oszczędność energii pierwotnej natomiast z drugiej duża oszczędność CO². Dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim cen energii, które można kalkulować w długofalowych wymiarach czasu. Dziedzina przemysłowych pomp cieplnych zawiera znaczne potencjały, głównie dzięki możliwościom kombinacji wykorzystania ciepła odpadowego, chłodzenia z udziałem źródła ciepła i z zasady racjonalny wkład energii pompy cieplnej w ogóle.

Dla jakich użytkowników stosowanie przemysłowych pomp cieplnych jest interesujące?

W tym punkcie krąg klientów jest wprost niewyczerpalny. Niech będzie mi wolno przytoczyć tu kilka przykładów z mojej praktyki przemysłowej. Wszystkie zakłady – budowane jako nowe czy też już istniejące – w których powstaje ciepło odpadowe i w których istnieje możliwość, by ciepło wykorzystać do ogrzewania lub wytwarzania wody ciepłej, niezależnie czy to dla potrzeb własnych czy zewnętrznych, mogą stosować pompy cieplne: zakłady przemysłu metalowego, rolnicze zakłady hodowlane, rozdzielnie sieciowe, maszynownie, siłownie energetyczne, gorzelnie przemysłowe, kąpieliska lecznicze i uzdrowiska, szpitale czy też domy późnej starości; ale w równym stopniu także posiadacze starszych domów wielorodzinnych gnębieni kosztami ogrzewania, którzy zamierzają długofalowo zapanować nad swoim zapotrzebowaniem na energię.

Jak obecnie rozwija się niemiecki rynek pomp cieplnych? Oraz, szczególnie, jak rozwija się rynek przemysłowych pomp cieplnych?

Rynek pomp cieplnych w Niemczech od ponad trzech lat przeżywa znaczny popyt, co roku nowe zastosowanie znajduje równo 50.000 pomp cieplnych. Ten trend potwierdza się w Europie, nasz przemysł eksportuje raz jeszcze taką samą liczbę pomp cieplnych. A więc ożywienie panujące na rynku odczuwalne jest również i tutaj. Im częściej w standardowym domu jednorodzinnym pompa cieplna staje się powszechną praktyką tym bardziej rozszerzają się jej obszary zastosowania. W pierwszej kolejności rosną procentowe udziały w remontach istniejącej substancji po czym następuje ustawiczne zainteresowanie ze strony przemysłu i sektora gospodarczego. W Niemczech przemysł w tym portfolio zajął swoje miejsce już na stałe. Dzisiaj koncentrujemy się głównie na kontaktach z biurami projektowania i planowania z tym zamiarem, by w wielkogabarytowych projektach pompom cieplnym na zawsze wyznaczyć właściwe miejsce. Przy tym od dawna już nie rozchodzi się o jak najkorzystniejsze koszty nabycia, dzisiaj punkty zbiera technika, która gwarantuje nie tylko kalkulację kosztów przez cały okres eksploatacji i ekonomiczność ale również bezpieczeństwo i ciągłość zaopatrzenia.

Sympozjum Przemysłowa Pompa Cieplna

14 października, w przeddzień Targów Chillventa 2008, odbędzie się organizowane przez DKV sympozjum poświęcone potencjałom zawartym w przemysłowym zastosowaniu pomp cieplnych, którego premiera odbyła się w Norymberdze już w 2007 r. Zasadniczymi tematami są ekonomiczne i ekologiczne korzyści wynikające ze stosowania pomp cieplnych średniej i dużej mocy. W specjalistycznych referatach oraz w kręgach ekspertów omawiane będą zarówno ramowe warunki techniczne jak też możliwości stosowania oraz doświadczenia uzyskane przy planowaniu i zastosowaniu pomp cieplnych dużej mocy w przemyśle i gospodarce. Przesłanie sympozjum skierowane jest do decydentów i kierowników zakładów w przemyśle, gospodarce, rzemiośle, do techników instalacji wewnętrznych w budynkach i domach mieszkalnych, menedżerów objektów jak również pełnomocników do spraw energii i ochrony środowiska.

Partner rozmowy ze strony Bundesverband Wärmepumpe e.V.:

Karl-Heinz Stawiarski, stawiarski@waermepumpe.de

Partnerzy rozmowy dla prasy i mediów:

Petra Wolf, Isabelle Wagner, isabelle.wagner@nuernbergmesse.de

BWP i Targi Chillventa 2008: Kompetencja na rynku pomp cieplnych

Zrzeszenie BWP i Targi Chillventa 2008 jednoczą zarazem znaczny potencjał jak i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomp cieplnych. Targi Chillventa 2008 są niejako targową ojczyzną olbrzymiej liczby producentów komponentów dla przemysłowej pompy cieplnej – centralnym elementem pomp cieplnych jest obieg chłodzenia. Zrzeszenie BWP ze swoimi 700 członkami już od wielu lat stanowi punkt sprzężenia między przemysłem, rzemiosłem, zakładami zaopatrzenia energetycznego oraz inwestorami budowlanymi. Członkami zrzeszenia BWP są liczne zakłady niemieckiego przemysłu pomp cieplnych (producenci/dystrybutorzy), zakłady zaopatrzenia energetycznego, przedsiębiorstwa realizujące prace wiertnicze i poddostawy, wyspecjalizowani rzemieślnicy w branży sanitarno-grzewczo-klimatyzacyjnej i elektrotechnicznej, doradcy do spraw energii, planiści, rzeczoznawcy, architekci, stowarzyszenia i producenci gotowych domów. Treścią codziennej pracy zrzeszenia jest ustawiczny postęp i rozwój w dziedzinie wykorzystania ciepła środowiska naturalnego właśnie przez stosowanie pomp cieplnych jako głównego filara gospodarki energetycznej i związanej z tym redukcją emisji CO² na całym świecie.

Niemiecki rynek pomp cieplnych

Podczas, gdy w 2007 r. niemiecki rynek ogrzewnictwa doznał załamania, branża pomp cieplnych spoglądała na rok zamykający się sukcesem. Jego wynikiem była łączna sprzedaż 45.300 pomp cieplnych, tzn. jeden procent więcej niż w roku poprzednim (44.980 sztuk). Tym samym w Niemczech zainstalowano równo 300.000 zestawów pomp cieplnych. Natomiast jeśli chodzi o technologie, to największym przyrostem w 2007 r. cieszyły się pompy cieplne pracujące w układzie powietrze/woda. Ich udział w rynku z 17.748 urządzeniami stanowi obecnie 39 procent. Urządzenia pracujące w układzie solanka/woda w odniesieniu do roku poprzedniego z 22.700 sprzedanymi sztukami straciły nieco ze swojego udziału w rynku. Pompy cieplne wody użytkowej z 7.354 urządzeniami z niewielką stratą zdołały utrzymać swoją ubiegłoroczną pozycję. Zrzeszenie BWP liczy na to, że i w 2008 r. nastąpi dalsze intensywne ożywienie rynku niemieckiego, ponieważ Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska w grudniu 2007 r. przyjęło pompę cieplną do programu pobudzenia rynku w dziedzinie energii odnawialnych. (źródło: Bundesverband Wärmepumpe e.V. 02/2008)