Tytuł Inżyniera Europejskiego - EUR ING stanowi swego rodzaju międzynarodowy "paszport" ułatwiający uzyskanie pracy na stanowisku inżyniera w krajach UE. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej wyraźnie wzrosły szanse dla polskich specjalistów na zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 25 państw członkowskich, a posiadanie tytułu "euroinżyniera" może to znacznie ułatwić.FEANI z siedziabą w Brukseli jest organizacją założoną w 1951 roku. Organizacja zrzesza 27 krajów. Polskę od roku 1992 reprezentuje Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT), zrzeszająca branżowe stowarzyszenia techniczne, takie jak: PZITB, PZITS, SIMP, SEP i inne.
FEANI stawia sobie za cel m.in.:
- sprzyjanie możliwości swobodnego zatrudniania inżynierów
w Europie i na świecie,
- zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia inżynierów,
- ułatwienia we wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych
inżynierów,
- umacnianie współpracy międzynarodowej inżynierów,
- dbanie o tożsamość zawodową inżynierów na terenie krajów
członkowskich,
- dostarczanie potencjalnym pracodawcom informacji o inżynierach wpisanych do "Rejestru Inżynierów Europejskich"
Cele Rejestru FEANI
• ułatwianie przepływu inżynierów czynnych zawodowo wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty FEANI,
stworzenie ram dla wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynierów - gwarancji ich kompetencji i umiejętności,
• dostarczanie przyszłym pracodawcom danych o inżynierach.
Zdaniem Komisji Europejskiej (organ wykonawczy UE) "... wpis do rejestru FEANI wskazuje, że inżynier osiągnął określony poziom umiejętności zawodowych, poświadczonych przez kompetentne gremia inżynierskie na szczeblu narodowym i europejskim".
Inżynier Europejski - EUR ING
Inżynier Europejski - EUR ING to tytuł zawodowy (a nie akademicki, czy tez naukowy) nadawany wyłącznie przez FEANI inżynierom spełniającym wymogi tej organizacji.
O tytuł EUR ING mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE INŻYNIEROWIE CZYNNI ZAWODOWO, zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich FEANI, którzy:
- ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów dziennych (i posiadają dyplom ukończenia tychże studiów), znajdujących się w INDEKSIE FEANI,
- posiadają odpowiednie, udokumentowane doświadczenie inżynierskie (wynoszące łącznie z nominalnym czasem trwania studiów minimum 7 lat); zawodowe doświadczenie inżynierskie - praca na stanowiskach inżynierskich oraz posiadanie odpowiedniego dorobku w zawodzie inżyniera (sama praca dydaktyczna w uczelni - asystenta, nauczyciela akademickiego nie jest uważana przez FEANI za pracę inżyniera),
- wykazuje się czynną znajomością przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego),
- zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI.
Tytuł EUR ING stanowi dokument ułatwiający uzyskanie pracy na stanowisku inżyniera w wielu krajach, nie tylko zrzeszonych w FEANI. Dyplom ten daje także szansę na znalezienie się w międzynarodowej sieci internetowej.
Jak uzyskać tytuł Inżyniera Europejskiego?
Należy złożyć wniosek do Działu Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego w FSNT-NOT w Warszawie. Wzory druków oraz wiele dodatkowych informacji znajduje się na stronach internetowych: www.not.org.pl, www.feani.org.
Wniosek po pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalną komisję krajową jest przesyłany do Europejskiego Komitetu ds. Rejestru FEANI, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu EUR ING i wpisaniu do rejestru. Kandydat zaakceptowany przez FEANI otrzymuje dyplom i certyfikat EUR ING podpisane przez władze FEANI, a jego dane są wprowadzane do centralnego "Rejestru Inżynierów Europejskich".
Według danych na m-c styczeń 2004 r. ogółem tytuł EUR ING posiada 27.752 inżynierów.
Zobacz: informacje o FEANI i tytule EUR ING
Na podstawie materiałów ze strony www.not.org.pl