Znak zgodności to "zastrzeżony znak, przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym".

Znak zgodności wyrobu z Polską Normą (Znak Zgodności PN)

Zgodnie z Zarządzenie Nr 40 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 2009 r. ocena zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy może być wyrażona przez oznaczenie wyrobu Znakiem zgodności z Polską Normą.

Znak zgodności z Polską Normą jest:
- wyrazem zgodności wyrobu z wymaganiami norm
- wizualną prezentacją deklaracji zgodności
- oznaczeniem, że wyrób jest certyfikowany
- informacją, że wyrób i proces jego wytwarzania podlega nadzorowi niezależnemu od producenta
- gwarantem solidności kupieckiej producenta
- argumentem w negocjacjach handlowych na rynku krajowym i zagranicznym
- zachętą do zakupu wyrobu
- producenta można obdarzyć zaufaniem
- koronacją systemu zapewnienia jakości producenta
- promocją Polskiej Normy i uczestników jej opracowania
- powiązaniem oceny zgodności wyrobu z krajowymi i regionalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Znak zgodności z Polską Normą umieszczony na wyrobie to gwarancja poziomu jakości wyrobu zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy.
Oznaczenie wyrobu Znakiem zgodności z PN jest szczególnym wyróżnieniem - może być stosowane wówczas, gdy promowany do sprzedaży wyrób spełnia wszystkie wymagania Polskiej Normy i jest wytworzony
w najwyższej klasie lub gatunku. Prawo do oznaczenia wyrobu Znakiem PN przyznawane jest na czas określony. W okresie ważności certyfikatu ocenę wyrobu pod względem jego zgodności z wymaganiami PN
oprócz producenta, dodatkowo przeprowadza jednostka certyfikująca, nadzorując tym samym proces wytwarzania wyrobu.

Oznaczenie wyrobu Znakiem zgodności z PN pozwala nabywcy obdarzyć zaufaniem nie tylko wyrób,
ale również jego producenta. Taki wyrób odpowiada bowiem wymaganiom określonym w Polskich Normach,
które są w coraz większym stopniu zharmonizowane z normami europejskimi i międzynarodowymi.

Zobacz: Zarządzenie Nr 40 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą i oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą"

Źródło: Polski Komitet Normalizacyjny