Działalność Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON już od 8 lat jest wspierana przez Termo Schiessl i BOC Gazy. Potwierdzając swą troskę o ochronę środowiska naturalnego, obecnie do Zgromadzenia Fundatorów PROZON-u dołącza trzeci wiodący dystrybutor czynników chłodniczych – Linde Gaz Polska. W konsekwencji, następują zmiany w Zarządzie Fundacji oraz reaktywuje się Radę Fundacji, jako organ doradczo-kontrolny.


Powiększenie grona Zgromadzenia Fundatorów połączone ze zmianami we władzach PROZON-u nastąpiło w dniu 26 listopada 2003 r. Do Zarządu Fundacji powołano ponownie Pana Łukasza Orlińskiego z BOC Gazy i Pana Dariusza Ryżkowskiego z Termo Schiessl; trzecim członkiem Zarządu został Pan Tomasz Rendak z Linde Gaz Polska.
W skład Rady Fundacji powołano przedstawicieli trzech Fundatorów – Pana Marka Wawryniuka (Dyrektor Generalny Termo Schiessl), Pana Piotra Wieczorka (Członek Zarządu BOC Gazy) oraz Pana Mirosława Cześnika (Prezes Zarządu Linde Gaz Polska). Ponadto, funkcje członków Rady Fundacji powierzono również niezależnym ekspertom – Panu Krzysztofowi Grzegorczykowi (d. Praxair Polska) oraz Panu Jerzemu Stachowiakowi, którzy od wielu lat uczestniczą w rozwoju PROZON-u i promocji idei ochrony warstwy ozonowej. Przypomnijmy, że to właśnie Pan Krzysztof Grzegorczyk oraz Pan Marek Wawryniuk byli inicjatorami utworzenia Fundacji w 1995 r. oraz członkami Zarządu PROZON-u aż do listopada 2003 r.
Po dokonaniu formalnych zmian we władzach Fundacji, zorganizowano konferencję prasową z przedstawicielami mediów branży chłodniczej. Omówiono dotychczasowy dorobek PROZON-u oraz plany na przyszłość.
Ustępujący Prezes przypomniał genezę Fundacji oraz troski i problemy napotkane od początku istnienia PROZON-u. Następnie dokonał symbolicznego przekazania "sterów" nowemu Prezesowi Zarządu Fundacji, który omówił priorytety PROZON-u na 2004 r. Mamy nadzieję, że realizacja tych zadań będzie przebiegać jeszcze sprawniej niż dotychczasowa działalność Fundacji – dzięki poszerzonemu gronu Fundatorów wspierających PROZON. Przed zakończeniem oficjalnej części spotkania, Pan Mirosław Cześnik przedstawił jeszcze uwarunkowania i okoliczności towarzyszące przyłączeniu się Linde Gaz Polska do inicjatywy PROZON-u oraz potwierdził troskę swojej firmy o środowisko naturalne.
Nawiązanie współpracy trzech dystrybutorów czynników chłodniczych w zakresie odzysku zużytych freonów w ramach Fundacji PROZON oznacza m.in. rozszerzenie ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych o kolejne Lokalne Centra Odzysku (w LCO). Tym samym, liczba punktów, do których można przekazać zużyte freony odzyskane z urządzeń wzrasta do ponad 30.
Aktualnie w Sieci 3R zrzeszonych jest około 800 firm zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, użytkujących łącznie ponad 1000 stacji do odzysku freonów oraz kilkaset butli należących do Fundacji. Już od ponad roku liczba ta nie zwiększa się znacząco, ze względu na wyczerpanie stacji do odzysku freonów, które PROZON miał w dyspozycji. Obecnie liczba oczekujących na udostępnienie tego typu urządzenia przekracza 20.
Przypomnijmy, że Fundacja rozpoczęła swoją działalność operacyjną w połowie 2000 r., po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska. Od tego czasu, Centrum Regeneracji Czynników Chłodniczych Fundacji PROZON przyjęło około 100 ton freonów (CFC i HCFC) oraz czynników z grupy HFC. Zdecydowanej większości freonów (w tym mieszanin czynników) ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie zregenerowano w Polsce, lecz wysłano do zagospodarowania do USA.
Możliwość ta zniknie niestety za parę miesięcy, wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Również w przyszłym roku czekają naszą branżę nowe ograniczenia w wykorzystywaniu substancji zubożających warstwę ozonową. Mowa o czynnikach z grupy CFC i HCFC. Dostrzegając potrzebę rynkową, eksperci opracują broszurę informacyjną dla klientów Fundatorów PROZON-u. Powinna ona być dostępna pod koniec bieżącego roku. Bodaj najważniejsza zmiana to zakaz montażu nowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych na czynniki HCFC (m.in. R22) już od 1 stycznia 2004! Równie istotnym z ekologicznego punktu widzenia jest całkowity zakaz wykorzystywania sprzętu pracującego na najstarszych freonach – typu CFC, w tym R12 (także od początku 2004 r.).
W związku z tym, już niedługo staniemy przed problemem utylizacji odzyskanych związków CFC oraz zużytych mieszanin czynników zawierających CFC lub HCFC. Nie istnieje w Polsce żadna instalacja zdolna do destrukcji freonów zgodnie z wytycznymi Protokołu Montrealskiego. Tworzenie takiego urządzenia jest jednym z priorytetów działania ustalonych na 2004 r.; jak zwykle bywa, jednym z problemów są środki finansowe na ten cel. Ministerstwo Środowiska szacuje bowiem, że niszczenie zużytych CFC kosztować nas będzie ponad 100 mln zł w perspektywie 15 lat.
Dlatego, już od kilkunastu miesięcy Fundacja PROZON pracuje nad pozyskaniem kilku milionów USD dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na cele związane z ochroną warstwy ozonowej. Środki te mogą być uzyskane ze sprzedaży przez Polskę części niewykorzystywanego limitu zużycia substancji zubożających warstwę ozonową. Transakcja ta odbyłaby się bez uszczerbku dla interesów rodzimego przemysłu. Niestety, dotychczasowa indolencja urzędników ministerstw w tej sprawie zagraża realizacji wspomnianego przedsięwzięcia. Liczymy, że dzięki interwencji posłów popierających idee Fundacji, Polska nie straci tych pieniędzy, a przyroda znów nie ucierpi.
Warszawa, listopad 2003 r.


Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

ul. Bukowiecka 71, 03-893 Warszawa, tel./faks: (22) 511 68 83
tel. kom.: 0602 698 835, 0600 281 279
www.prozon.org.pl, prozon@prozon.org.pl