Z dniem 25 maja wchodzi w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Niesie ona ze sobą szereg zmian w procedurach przetargowych. Dotyczą one także wyłączeń w zakresie stosowania ustawy oraz sposobu ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy z wykonawcą.


Wyłączenia ze stosowania ustawy

Ustawodawca w art. 4 ustawy zawarł katalog dostaw bądź usług, które jeżeli stanowią przedmiot zamówienia zamawiający nie musi wszczynać procedury przetargowej. Zgodnie z ustawą zamawiający nie będzie musiał stosować ustawy w przypadku zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność
b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych
c) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu
d) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału
e) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego
Dwa najistotniejsze wyłączenia dotyczą kwestii nabywania własności nieruchomości, oraz kwestii związanych z emisją papierów wartościowych. Podmiot publiczny w myśl zapisów nowej ustawy nie będzie zobowiązany do stosowania procedur przetargowych w sytuacji, kiedy będzie chciał zlecić emisję obligacji.
Przykład

Dotychczas gmina podpisywała umowy na świadczenie usług telefonicznych z jednym operatorem w trybie bez przetargowym. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy pojawiły się w tej sferze jakieś zmiany? Czy jeżeli zamawiającemu skończy się umowa na świadczenie usług telefonicznych to czy może on podpisać kolejną umowę poza ustawą, bez przeprowadzania procedury przetargowej?
W myśl nowych przepisów zamawiający chcąc podpisać umowę na świadczenie usług telefonicznych, teleksowych i radiotelefonicznych, będzie musiał w przypadku, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekroczy próg 6 000 euro wszcząć procedurę przetargową. Należy jedynie pamiętać, że zgodnie z nowym rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi tera 4,3870.
Sposób publikacji ogłoszeń

Zmianie uległy sposób publikacji ogłoszeń w przypadku zamówień poniżej 60 000 euro. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tak, więc wymóg, co do obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie został nie zmieniony. Jednak pojawiły się inne istotne zmiany tym zakresie. Otóż w przypadku procedur o wartości od 6 000 do 60 000 euro ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, wskazując odpowiednio przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a także termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Pierwsza istotna zmiana - jeżeli zamawiający posiada własną stronę internetową nie musi publikować ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym jak to było dotychczas. Po drugie jest zobowiązany opublikować takie ogłoszenie na portalu UZP. (www.portal.uzp.gov.pl)
Po 25 maja zamawiający nie będzie przesyłał ogłoszenia w formie papierowej a jedynie wypełniał formularz elektroniczny na stronach portalu. Formularz ten będzie zawierał dane teleadresowe zamawiającego; rodzaj i tryb zamówienia; określenie przedmiotu zamówienia; kryteria oceny ofert; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert; miejsce składania ofert. Jeżeli chodzi o ogłoszenie o zawarciu umowy to także zamawiający będzie zobligowany do wypełnienia stosownego formularza. Będzie on zawierał numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania; dane teleadresowe zamawiającego; określenie przedmiotu zamówienia; uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów); dane teleadresowe wybranego wykonawcy(ów). Zamawiający nie będą mieli potrzeby każdorazowej rejestracji w systemie. Jest ona jednorazowa.
Pytanie

W jaki sposób będzie, można publikować ogłoszenie o zamówieniu?
Zamieszczenia ogłoszenia będzie mógł dokonać jedynie zamawiający, który jest zalogowany jako użytkownik portalu. Aby uzyskać nazwę logowania oraz hasło, niezbędne będzie jednorazowe wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego na portalu UZP www.portal.uzp.gov.pl W procesie rejestracji zamawiający uzyska własny login i hasło.
Pytanie

Jak będzie przebiegała procedura rejestracji zamawiającego na portalu?
Użytkownik powinien wybrać z menu na portalu pozycję Rejestracja wykonawców lub zamawiających i wypełnić udostępniony na tej stronie formularz. Szczególną uwagę powinien zwrócić na prawidłowe wpisanie adresu e-mail. Na ten bowiem adres będzie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz wygenerowane przez system hasło dostępu, służące do pierwszego logowania. Po pierwszym zalogowaniu portal wymusza zmianę hasła i wpisanie własnego.
Marcin Melon