Podpisny przez prezydenta RP projekt zmiany w ustawie Prawo budowlane dotyczy jej 18 artykułów. Poza Prawem budowlanym ustawa nowelizuje ustawę o drogach publicznych, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawę o finansowaniu dróg publicznych.


W projekcie zawarto zmianę, która umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w zakresie nieograniczonym jedynie osobom o kierunkowym wykształceniu wyższym posiadającym tytuł magistra. Uprawnienia w stopniu ograniczonym uzyskać będą mogły osoby posiadające wyższe zawodowe wykształcenie o kierunku odpowiednim lub wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pokrewnym.
Wiele zmian dotyczy inwestorów - na przykład zwolniono niektóre obiekty i roboty budowlane z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a wszelkie remonty obiektów budowlanych (z wyjątkiem wpisanych do rejestru zabytków) wymagać będą jedynie zgłoszenia. Wśród tych zmian należy wymienić:
- bez pozwolenia na budowę można będzie wykonywać wszystkie przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, a nie jak dotychczas tylko do budynków. Przyłącza te można będzie wykonywać na podstawie zgłoszenia lub bez na podstawie przepisów Prawa Energetycznego po wykonaniu planu sytuacyjnego,
- bez pozwolenia na budowę, a jedynie za zgłoszeniem, można będzie wykonywać wymianę instalacji gazowych, z wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków, gdzie nadal wszystkie prace będą wymagały pozwolenia,
- za zgłoszeniem przeprowadzać się będzie przebudowę i remont sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych niezależnie od tego czy prowadzone będą po dotychczasowych trasach czy też nie,
- wprowadzono zapis, który mówi że montaż wolnostojących kolektorów słonecznych odbywać się ma na podstawie zgłoszenia,
- inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie będzie musiał dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
Szczegółowiej o zmianach w ustawie Prawo budowlane pisaliśmy w artykule Zmiany w ustawie Prawo Budowlane
Pełny tekst proponowanej zmiany do ustawy Prawo Budowlane można pobrać w postaci pliku pdf ze strony www.orka.sejm.gov.pl po kliknięciu na Tekst ustawy ustlony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu - Ustawa z dn. 28.07.2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw
Nowe warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych obowiązywać będą od 1 stycznia 2006 roku, pozostałe zmiany po 30 dniach od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.

Komentarze

  • pytanie

    Witam mam pytanie odnosnie uprawnien budowlanych .Skończyłem zasadnicza szkołe budowlana w zawodzie monter instalacji budowlanych ,pozniej szkołe srednia w zawodzie ekonomista teraz jestem na 2 roku informatyki .Czy ja tez mam szane zdobyć takie uprawnienia w stopniu ograniczonym za odpowiedz z góry dziękuję