Przygotowywana nowelizacja wprowadza kilka zmian istotnych dla środowiska inżynierów budowlanych. Przede wszystkim zmianie ulec mają wymagane warunki do uzyskania uprawnień budowlanych.

Obecnie uprawnienia budowlane uzyskiwać mogą zarówno osoby legitymujące się wykształceniem wyższym odpowiednim lub pokrewnym, jak i osoby z odpowiednim średnim wykształceniem technicznym. Przy czym możliwy do uzyskania zakres uprawnień zależy od rodzaju wykształcenia. I tak, uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym uzyskiwać mogą osoby z wykształceniem wyższym odpowiednim, a uprawnienia ograniczone osoby z wykształceniem wyższym pokrewnym lub odpowiednim średnim wykształceniem technicznym. Nie ma znaczenia natomiast czy ukończone studia były studiami zawodowymi czy też magisterskimi. Co ma według projektu ulec zmianie? W projekcie zawarto zmianę, która umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w zakresie nieograniczonym jedynie osobom o kierunkowym wykształceniu wyższym posiadającym tytuł magistra. Uprawnienia w stopniu ograniczonym uzyskać będą mogły osoby posiadające wyższe zawodowe wykształcenie o kierunku odpowiednim lub wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pokrewnym. Zamknięto więc drogę do uprawnień osobom z wykształceniem średnim technicznym oraz osobom posiadającym tytuł inżyniera na kierunku pokrewnym. Jak donosi Gazeta Prawna ta propozycja zmiany wywołała ożywione wystąpienia klubów parlamentarnych: „Poseł Stanisław Żmijan (PO) zwrócił uwagę na to, że pozbawienie możliwości zdobywania tych uprawnień techników niektórych specjalności, np. mostowców i drogowców, byłoby przedwczesne, ponieważ przez 8 lat aż do 2002 r. byli pozbawieni możliwości zdobywania tych uprawnień. Zdaniem poseł Barbary Blidy (niezrz.), proponowane rozwiązania krzywdzą techników budowlanych, którzy niejednokrotnie mają większą wiedzę fachową niż inżynierowie po liceach. Takimi przepisami - jej zdaniem - doprowadzi się do likwidacji zawodu, który w Polsce i w Unii Europejskiej był zawsze szanowany.” Inną proponowaną zmianą jest złagodzenie warunków do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W projekcie zmian do ustawy, w przypadkach szczególnych istniałaby możliwość odstąpienia od wymogu posiadania przez osobę wykształcenia wyższego i uprawnień budowlanych. Oznacza to, że osoba z wykształceniem średnim mogłaby być rzeczoznawcą, nie miałaby natomiast możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Oczywiście powyższe zmiany dotyczyć miałyby tylko osób, które jeszcze nie uzyskały uprawnień budowlanych. Z innych propozycji zmian dotyczących branży instalacji sanitarnych warto odnotować: - dodanie definicji pojęcia przebudowa,
- bez pozwolenia na budowę można będzie wykonywać wszystkie przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, a nie jak dotychczas tylko do budynków. Przyłącza te można będzie wykonywać na podstawie zgłoszenia lub bez na podstawie przepisów Prawa Energetycznego po wykonaniu planu sytuacyjnego,
- bez pozwolenia na budowę, a jedynie za zgłoszeniem, można będzie wykonywać wymianę instalacji gazowych, z wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków, gdzie nadal wszystkie prace będą wymagały pozwolenia,
- za zgłoszeniem przeprowadzać się będzie przebudowę i remont sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych niezależnie od tego czy prowadzone będą po dotychczasowych trasach czy też nie,
- wprowadzono zapis, który mówi że montaż wolnostojących kolektorów słonecznych odbywać się ma na podstawie zgłoszenia,
- inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie będzie musiał dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
W przypadku uchwalenia proponowanej zmiany do ustawy, nowe warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych obowiązywać będą od 1 stycznia 2006 roku, pozostałe zmiany po 30 dniach od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw. Odbyło się już drugie czytanie projektu zmian do ustawy Prawo Budowlane. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury. Przypominamy że projekt zmian w sposobie przyznawania uprawnień budowlanych został zgłoszony przez Izbę Architektów. Wspólne stanowisko w tej sprawie zostało podjęte na spotkaniu w dniu 2 lutego 2005 r. w siedzibie GUNB. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Minister Andrzej Bratkowski (MI), Minister Roman Dziwiński (GINB), Prezes Zbigniew Grabowski (IIB), Prezes Tomasz Taczewski (IA) i Jerzy Szczepanik - Dzikowski (IA). Pełny tekst proponowanej zmiany do ustawy Prawo Budowlane można pobrać w postaci pliku pdf ze strony www.orka.sejm.gov.pl po kliknięciu na link Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw Przypominamy, że pełną treść Ustawy Prawo Budowlane możecie Państwo pobrać z naszego serwera: Ustawa - Prawo Budowlane opracowanie: Redakcja