Zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 134, poz. 1130) dotyczą właściwości organów nadających uprawnienia budowlane oraz prowadzących postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tych uprawnień.

Wszystkie kompetencje w tym zakresie należące dotychczas do wojewody przechodzą do właściwości właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
Kompetencje te to w szczególności:
- sprawdzenie pod względem formalnym wniosku składanego przez osobę starającą się o nadanie uprawnień wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
- przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez powołana w tym celu komisję egzaminacyjną
- nadanie uprawnień
- prowadzenie rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
Ponadto Rozporządzenie wprowadza modyfikację dotyczącą wliczania do praktyki zawodowej okresu pracy w organach nadzoru budowlanego.

„Art. 5a . Do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień."
Przepisy dotyczące przejścia kompetencji wojewody na okręgowe izby samorządu zawodowego będą miały zastosowanie po raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od dnia zwołania pierwszych Krajowych Zjazdów Izb samorządów zawodowych.
Zjazdy poszczególnych Izb odbyły się lub odbędą w następujących terminach:
- Zjazd Krajowej Izby Urbanistów w dniu 29 czerwca 2002 r.
- Zjazd Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się w dniach 27–28 września 2002 r.
- Zjazd Krajowej Izby Architektów w dniach 9 – 10 listopada 2002 r. (uchwała o zwołaniu Zjazdu została podjęta w dniu 24 maja 2002 r.)
Tekst rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
znajduje się na stronie: www.polskienormy.pl
Źródło informacji: Aslan
Zapraszamy do działu z informacjami o przepisach i normach: PRZEPISY TECHNICZNE