Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, dostosowujący przepisy polskie do prawa Unii Europejskiej.

W projekcie zaproponowano:
- przyjęcie definicji wyrobu budowlanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;
- przepisy dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w polskim budownictwie wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE;
- określenie metod kontroli zgodności oznakowanych wyrobów oraz szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemach oceny zgodności, oznaczaniu wyrobów;
- wskazanie polskich jednostek organizacynych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.
Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące określenia obowiązków inwestora w pocesie budowlanym oraz rozszerzenia obowiązków nałożonych na projektanta jako uczestnika procesu budowlanego, a także sprecyzowania zadań i obowiązków kierownika budowy.
Propozycja wdrażania Dyrektywy budowlanej tworzy warunki prawne do działania na otwartm rynku wyrobów budowlanych. Zmiany zakresu obowiązków uczestników procesu budowlanego związane z wprowadzeniem Dyrektywy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wpłyną pozytywnie na usprawnienie procesu koordynacji wykonawców na dużych i skomplikowanych budowach.