Zawiadomienie o podziale spółki S.P.S. Trading Sp. z o.o.


Szanowni Państwo,
jak zapewne Państwu wiadomo, spółka S.P.S. Trading Sp. z o.o. jest podmiotem rozpoznawalnym
na rynku, którego zakres działalności obejmuje głównie sprzedaż urządzeń elektrycznych, sprzętu
elektronicznego, a także urządzeń klimatyzacyjnych. Właśnie prowadzenie tego ostatniego rodzaju
działalności, który co możemy z satysfakcją przyznać rozwija sie bardzo dynamicznie, skłoniło nas do
podjęcia decyzji o wyodrębnieniu tej sfery działalności jako niezależnego podmiotu. Podyktowane jest to
przede wszystkim chęcią utrzymania dotychczasowego wysokiego standardu świadczonych usług oraz
rozdzielenia tradycyjnej działalności związanej z importem i sprzedażą sprzętu elektronicznego (RTV) od
działalności związanej z dystrybucją sprzętu klimatyzacyjnego, która ze względu na swoją specyfikę rządzi
się innymi zasadami.


W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować, że w dniu 30 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy
dla m. st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wydał postanowienie o
zarejestrowaniu podziału (podział przez wydzielenie) spółki S.P.S. Trading Sp. z o.o. Podział spółki został
dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie części
majątku spółki dzielonej (S.P.S. Trading Sp. z o.o.) na spółkę nowo zawiązaną. W wyniku dokonanych
czynności związanych z podziałem S.P.S. Trading Sp. z o.o. z majątku w/w Spółki został wydzielony
zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych
zadań gospodarczych funkcjonujących jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego i na
jego bazie nastąpiło zawiązanie nowej spółki pod firma SPS KLIMA spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
z siedziba w Warszawie. Stosownie do postanowień art. 530 § 2 kodeksu spółek
handlowych wydzielenie następuje w dniu wpisania spółki wydzielonej do rejestru. Nowa spółka pod firmą
SPS KLIMA Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000334036.
W związku z powyższym podziałem chcemy podkreślić i zapewnić, że spółka wydzielona SPS KLIMA Sp. z o.o., stosownie do postanowień art. 531 § 1 kodeksu spółek handlowych wstąpiła w prawa i obowiązki
spółki dzielonej (S.P.S. Trading Sp. z o.o.) określone w Planie Podziału z mocy samego prawa bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W szczególności na spółkę SPS KLIMA Sp. z o.o.
przeszły z dniem jej zarejestrowania wszelkie zezwolenia, koncesje, a także wymienione w Planie Podziału
składniki majątkowe oraz niemajątkowe, a także prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez spółkę
dzieloną (S.P.S. Trading Sp. z o.o.) umów określonych w Planie Podziału. Do spółki wydzielonej przeszła
też część dotychczasowych pracowników S.P.S. Trading Sp. z o.o. związanych z działalnością w branży
klimatyzacyjnej, co jest dodatkowym atutem spółki wydzielonej, gdyż umożliwi jej podjęcie aktywnej
działalności od dnia zarejestrowania spółki.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Plan Podziału stosownie do obowiązujących w tym zakresie
przepisów został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 kwietnia 2009 roku Nr 81
(3184), pod pozycją 5067-5112 (Poz. w KRS 48411-49027).
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procesu podziału poprzez wydzielenie, w wyniku czego
zawiązana została nowa spółka pod firmą SPS KLIMA Sp. z o.o., która wstąpiła w prawa i obowiązki spółki S.P.S. Trading Sp. z o.o., określone w Planie Podziału, związane z działalnością w branży
klimatyzacyjnej, pragniemy poinformować, iż począwszy od dnia 03.08.2009 roku wszelka korespondencja, jak również dokumentacja sporządzona dla celów księgowych (faktury, noty) związana z naszą dotychczasową współpracą sporządzana będzie przez

SPS KLIMA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
NIP 952-20-73-557

Na w/w spółkę prosimy również adresować wszelką wysyłaną od Państwa korespondencję oraz dokumenty.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że SPS KLIMA Sp. z o.o. honoruje wszelkie dotychczasowe zobowiązania S.P.S. Trading Sp. z o.o., które zgodnie z Planem Podziału zostały przeniesione do SPS KLIMA Sp. z o.o. w ramach procesu podziału.
Jednocześnie informujemy, że SPS KLIMA Sp. z o.o. posiada nowy numer rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. 62191010482209021539420001, na który prosimy kierować wszelkie wpłaty.
Nasze numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.
Zarząd S.P.S. Trading Sp. z o.o.
S.P.S. TRADING Sp. z o. o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-878 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 518-31-20, 518-31-40
fax +48 (22) 518-31-37
e-mail: w.bialas@sanyo.com.pl
www.klimatyzacja.sanyo.com.pl
Do pobrania: Zawiadomienie o podziale