Zielone miejsca pracy - to miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w jakimkolwiek dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zielone miejsca pracy (ZMP) w Bartoszu
21 września w Zakładzie Produkcji Central Wentylacyjnych Bartosz w Czarnej Białostockiej Firma Bartosz gościła przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, a także stowarzyszenia Impact Housing z Wielkiej Brytanii oraz Parku Naukowo-Technologicznego z Estremadury w Hiszpanii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Goście zwiedzili Zakład Produkcji Central Wentylacyjnych Bartosz w Czarnej Białostockiej, zapoznali się też z procesem produkcji rekuperatorów Bartosz. Zaprezentowano im również ideę rekuperacji i korzystny wpływ tego procesu na środowisko.

Zielone miejsca pracy (ZMP) to miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w jakimkolwiek dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Do ZMP zaliczana jest także praca w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych, które uczestniczą w programach społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, takich jak projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” 1 maja 2011 roku. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Podstawowym zapisem prawnym, który sprzyja tworzeniu zielonych miejsc pracy, jest art. 5 Konstytucji RP, mówiący o realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce. Polskie prawodawstwo stwarza dobre warunki do tworzenia zielonych miejsc pracy, a w wielu wypadkach pośrednio stawia taki wymóg.

Funkcjonowanie zielonych miejsc pracy jest konieczne, aby egzekwować wszystkie przepisy o charakterze proekologicznym, tj. Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustaw o zagospodarowaniu odpadów, o ochronie przyrody, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o lasach, o ochronie zwierząt, o zagospodarowaniu przestrzennym i innych. W procesie integracji z Unią Europejską dołączono wiele przepisów z rygorystycznego ustawodawstwa unijnego. Aby im sprostać Polska będzie zobligowana stworzyć wiele zielonych miejsc pracy.

Źródło: Firma BARTOSZ Sp.J.