Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów LG Electronics, zaprasza na specjalistyczne szkolenia dla instalatorów systemów klimatyzacji LG, którym kończy się certyfikacja (tzw. Zielona Karta).

Zielona Karta dla instalatorów systemów klimatyzacji LG
Zielona Karta dla instalatorów systemów klimatyzacji LGTEMATY SZKOLEŃ

Kursy podstawowe – harmonogram zajęć:

1. Obrót substancjami kontrolowanymi
• Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
• Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych.
Czas trwania kursu: 5 godzin.

2. Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami

• Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
• Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni).
Czas trwania kursu: 16 godzin (w przypadku osób z wykształceniem zawodowym starających się po raz pierwszy o świadectwo), 8 godzin dla pozostałych.

3. Demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, recykling, regeneracja i unieszkodliwianie oraz obrót substancjami do tego celu
• Ogólne zagadnienia dotyczące wpływu substancji kontrolowanych na środowisko naturalne. Ogólne przepisy prawne.
• Rodzaje substancji kontrolowanych i ich właściwości (czynniki chłodnicze)
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
• Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych
• Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych (odzysk, napełnianie, sprawdzanie szczelności, zakładanie kart, wytwarzanie próżni).
Czas trwania kursu: 8 godzin.

PROWADZĄCY:
Wykładowcy Politechniki Warszawskiej

UCZESTNICY:
Świadectwo kwalifikacji może uzyskać osoba, która:
• posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
• nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
• ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej „kursem początkowym”;
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

Dla osób ze średnim wykształceniem szkolenia są jednodniowe.
Minimalna ilość osób na szkoleniu 10.

MIEJSCE:
Akademie Klimatyzacji LG w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu.

TERMINY:
Ustalane indywidualnie wg potrzeb.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia proszę kierować na adres email: szkolenia@wienkra.pl

Źródło: WIENKRA