W związku z obowiązującym rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz planowanym wdrożeniem w naszym kraju w tym roku Dyrektywy Europejskiej o systemie oceny energetycznej budynku, firma Danfoss proponuje system sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej za pomocą zaworów MTCV. Zastosowanie tych urządzeń umożliwia zautomatyzowanie równoważenia hydraulicznego instalacji oraz jej przegrzewu dezynfekcyjnego.

Co mówią przepisy Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r.), instalacja c.w.u. powinna umożliwić: • przegrzew wody do temperatury co najmniej 70°C, • dostawę wody o temperaturze w zakresie 55 - 60°C. Jednocześnie Dyrektywa Europejska 2002/91/WE ma na celu wdrażanie rozwiązań, których efektem będzie poprawa standardu energetycznego budynków, co powinno skutkować obniżeniem ich kosztów eksploatacyjnych. Praca instalacji c.w.u. Każdy użytkownik ciepłej wody użytkowej wymaga stałego do niej dostępu. Jest to między innymi rezultatem właściwego zrównoważenia hydraulicznego instalacji cyrkulacyjnej. W dotychczas stosowanych statycznych metodach równoważenia obliczane przepływy były stałe, niezależnie od rzeczywistych warunków pracy oraz pojawiających się rozbiorów. Z upływem czasu (osady, erozja) instalacja ulegała rozregulowaniu. Zbyt duże przepływy wywoływały nieuzasadniony wzrost zużycia ciepła, a zbyt małe - wydłużony czas dostępu do ciepłej wody, więc w konsekwencji wzrost jej zużycia. Wzrasta też zagrożenie rozwojem bakterii Legionella. Skuteczniejszą metodą jest równoważenie termiczne za pomocą termostatycznych ograniczników przepływu MTCV. Zmieniające się warunki wywołują automatyczną reakcję zaworów MTCV, które korygują wymagany przepływ. Temperatura i czas dostępu do wody utrzymywany jest na stałym poziomie, niezależnie od położenia punktu czerpalnego. Ewentualna zmiana charakterystyki hydraulicznej instalacji nie powoduje zakłócenia jej równowagi hydraulicznej. Fot. 1. Jeden z ciekawych obiektów referencyjnych firmy Danfoss - hotel Plaza we Wrocławiu - zamontowano w nim system sterowania cyrkulacją c. w. u. z wykorzystaniem zaworów MTCV i sterowników

Najłatwiejszym sposobem walki z bakteriami Legionella jest okresowy przegrzew. Należy jednak pamiętać, że czas utrzymywania podwyższonej temperatury uzależniony jest od ilości bakterii i powinien być ograniczany do niezbędnej długości, ze względu na skutki związane z wytrącaniem się kamienia kotłowego, korozję oraz oczywiście podwyższone zużycie energii. Wymagania te spełnione są w wyniku zastosowania sterownika procesu dezynfekcji CCR, który precyzyjnie kontroluje czas przegrzewu poszczególnych pionów. W rezultacie otrzymujemy system nadzorujący stan pracy instalacji, pod kątem komfortu użytkowania, oszczędności energii oraz stanu sanitarnego.
Rys. 1. Schemat instalacji z zamontowanymi zaworami MTCV i sterownikiem CCR
Korzyści Efektem stosowania zaworów MTCV jest komfort użytkowania instalacji i oszczędność energii, dochodzące nawet do 40%. Towarzyszą im również oszczędności w zużyciu Wody. Również utrzymywanie wyrównanej temperatury w instalacji oraz brak odcinków z zastoiskami o temperaturze pokojowej utrudnia rozwój bakterii Legionella, a więc przyczynia się do poprawy jej stanu sanitarnego i do zmniejszenia częstotliwości przegrzewów. Zmniejszając strumień cyrkulacyjny do niezbędnego minimum, zawór MTCV pozwala na obniżenie kosztów energii elektrycznej nawet o 20%. W godzinach 6:00- 9:00 oraz 17:00-21:30 rozbiór ciepłej wody wywołuje znaczne ograniczenie strumienia cyrkulacyjnego. Taka sytuacja występuje codziennie przez 365 dni w roku. Zasada działania zaworu MTCV MTCV automatycznie reguluje przepływ cyrkulacyjny w zależności od temperatury wody w rurociągu cyrkulacyjnym w zakresie od 35 do 60°C. Jego działanie oparte jest na elemencie termostatycznym, który zwiększa przepływ, gdy temperatura się obniża, a zmniejsza, gdy rośnie. W efekcie przepływ jest ograniczony do niezbędnego minimum dla uzyskania wymaganej temperatury wody cyrkulacyjnej. Zatem uwzględniane są rzeczywiste straty ciepła z pionów. Im są większe, tym większy jest na nich spadek temperatury. Spadek temperatury określa wartość nastawy temperatury na MTCV. Tak regulowany przepływ zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury pionu c.w.u. i stały do ciepłej wody dostęp. Efektem jest komfort użytkowania instalacji. Używając termostatycznych ograniczników przepływu, oszczędności w zużyciu energii mogą dochodzić nawet do 40%. Towarzyszą im również oszczędności w zużyciu wody. Również utrzymywanie wyrównanej temperatury w instalacji oraz brak odcinków z zastoiskami o temperaturze pokojowej utrudnia rozwój bakterii Legionella, a więc przyczynia się do poprawy jej stanu sanitarnego i do zmniejszenia częstotliwości przegrzewów. Źródło: Danfoss Sp. z o.o.