Dogodna lokalizacja, wysokie standardy wykończenia, a także funkcjonalność i efektywność energetyczna budynku są niezwykle ważne nie tylko w przypadku wyboru mieszkania czy domu. Właściwości tych oczekuje się także od biurow-ców, które stanowią często wizytówkę firmy świadczącą o jej statusie i presti-żu, i gdzie spędzamy coraz więcej czasu.


Warszawa, 28.01.2008 r.
Obok lokalizacji, wyglądu czy komfortu korzystania z pomieszczeń firmy wy-najmujące biura oczekują od nich także, aby były ekonomiczne pod względem ich utrzymania. Rosnące ceny energii sprawiają bowiem, że znacznie zwiększają się koszty użytkowania powierzchni biurowej. Dlatego już na etapie projektowania bu-dynków brany jest pod uwagę również ten czynnik.


Rys. 1 Wizualizacja biurowca Skalski
Potrzebę posiadania nowoczesnego biurowca o wysokim standardzie wykończenia, a jednocześnie efektywnego pod względem ekonomicznym odczuła także Grupa Skalski. W Krakowie powstaje właśnie czterokondygnacyjny budynek administracyj-ny firmy będący jej nową
siedzibą.
Do budowy biurowca Skalski, o powierzchni użytkowej 810,78 m2, użyto najwyższej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz zastosowano najnowocze-śniejsze rozwiązania estetyczne i funkcjonalne. Innowacyjna, dwupowłokowa elewa-cja budynku, składająca się z profili aluminiowych i szkła, wykonana została w sys-temie fasadowym (powłoka zewnętrzna) oraz w systemie okiennym (powłoka we-wnętrzna).


Rys. 2 Wizualizacja biurowca Skalski
Na czterech kondygnacjach biurowca znalazło się 18 pomieszczeń administracyj-nych. Zarówno w tych pomieszczeniach, jak i całym budynku, zastosowano zaawan-sowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania wykorzystujący ciepło ziemi (wymiennik gruntowy) oraz inteligentną automatykę synchronizującą wszystkie funk-cje. W biurowcu zamontowano ponadto automatycznie otwierane okna umożliwiają-ce nocne wietrzenie.
Już na etapie projektu biurowca pomyślano jednak nie tylko o jego wyglądzie i funk-cjonalności, ale także o wysokich standardach ekonomicznych korzystania z pomieszczeń. Pod tym względem konieczne stało się, aby podczas budowy nie dopuścić do powstania mostków termicznych. To właśnie one powodują niekontrolo-waną, znaczną utratę ciepła, a co za tym idzie – zwiększają koszty ogrzewania biur. Ponadto przyczyniają się również do powstania takich szkód budowlanych, jak zawilgocone, zagrzybione ściany czy nawet do naruszenia konstrukcji budynku. Mostki termiczne, jeżeli powstaną, najczęściej są niemożliwe do usunięcia. Dlatego tak ważne jest, aby były one eliminowane już na etapie projektu.
Przy budowie biurowca Skalski w konstrukcji budynku wykorzystano stal. Obecnie cieszy się ona najwyższą koniunkturą zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Jej wadą jest jednak przenoszenie ciepła z wewnątrz na zewnątrz budynków, co powoduje tworzenie się mostków termicznych. W celu niedopuszcze-nia do ich powstania w biurowcu Skalski zastosowano element nośny izolacji ter-micznej Schöck Isokorb®, który oddziela termicznie poszczególne części konstrukcji budowlanej, stanowiąc jednoczenie element nośny.


Rys. 3 Schöck Isokorb typ KST®
W biurowcu Skalski zastosowano łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb® typ KST i QST. Oba zapewniają całkowitą termoizolację w konstrukcjach stalowych. Umożli-wiają także termoizolacyjne przyłączanie elementów stalowych do konstrukcji stalo-wych.
Łącznik Schöck Isokorb® typ KST stosowany jest dla połączeń przenoszących mo-menty zginające i siły poprzeczne, typ QST – dla połączeń przenoszących siły po-przeczne i ściskające. Wszytkie typy łączników Schöck Isokorb® posiadają aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej - ITB: AT-15-6079/2007, która jest gwa-rancją ich najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania.
Zastosowanie łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb® w biurowcu Skalski zapewniło między innymi takie korzyści, jak:
• redukcję do minimum strat ciepła,
• obniżenie kosztów ogrzewania,
• uniknięcie strat budowlanych, takich jak: zawilgocone i zagrzybione ściany.
Do prawidłowego użycia rozwiązania Schöck Isokorb® w biurowcu Skalski znacznie przyczynił się serwis techniczny firmy, który służył doradztwem w trakcie projektowa-nia, a także bezpośrednio na budowie.
Dodatkowe informacje o inwestycji:
Lokalizacja: Kraków, ul. Conrada
Ilość pięter: 3
Data oddania budynku do użytku: maj 2008
Architekt: Atelier Loegler
Inwestor: Skalski Sp. z o. o.
Wykonawca: Skalski Sp. z o.o.

Firma Schöck Polska, z siedzibą w Warszawie należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.
Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmiesz-czone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.
Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyj-ne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: "po prostu budować lepiej".
Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby "po prostu budować lepiej".