ZASADY USTALANIA TARYF I ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI CIEPŁA
Autor: Witold Cherubin
Wydawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Potrzeba wydania tej książki wynikała z braku na rynku wydawniczym podobnych publikacji,
a wiedza i doświadczenie autorów książki i przedmowy pozwoliła na przekazanie czytelnikom niezbędnych wiadomości oraz praktycznych wskazówek przy kształtowaniu i kalkulacji taryf dla ciepła oraz rozliczeń z odbiorcami jak i wyjaśnienie związanych z tym wątpliwości.

Książka zawiera następujące rozdziały:
1. Podstawowe wiadomości dotyczące systemów ciepłowniczych
- w rozdziale tym omówiono techniczne procesy zachodzące w systemach ciepłowniczych oraz ich podstawowych elementach (źródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i instalacjach odbiorczych), a także różne rozwiązania organizacyjne tych systemów.
2. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła
- w rozdziale tym omówiono podstawy prawne oraz podano wskazówki dotyczące projektowania taryf dla ciepła.
3. Uzasadnione koszty działalności przedsiębiorstw energetycznych
- w rozdziale tym omówiono sposób określania przez przedsiębiorstwa energetyczne
uzasadnionych kosztów dla poszczególnych rodzajów działalności (wytwarzania ciepła w różnych źródłach, przesyłania i dystrybucji ciepła, obsługi handlowej odbiorców) oraz podano wskazówki dotyczące ewidencji i planowania kosztów uzasadnionych.
4. Rodzaje cen i stawek opłat dla różnych grup odbiorców
- w rozdziale tym omówiono możliwe do stosowania ceny i stawki opłat oraz zasady podziału odbiorców na grupy.
5. Zasady kalkulacji cen i stawek opłat
- w rozdziale tym omówiono sposób obliczania jednostkowych kosztów, stanowiących podstawę do ustalenia poszczególnych cen i stawek opłat oraz sposób kalkulacji tych cen i stawek opłat,
wraz z wyjaśnieniem problemów związanych z ustalaniem udziału opłat stałych (niezależnych od ilości sprzedanego ciepła), określaniem niezbędnej marży zysku, a także dostosowywaniem cen i stawek opłat do zmieniających się warunków ekonomicznych.
6. Równoważenie interesów sprzedawców i odbiorców ciepła
- w rozdziale tym omówiono sposób postępowania przy uśrednianiu cen i stawek opłat oraz w przypadku konieczności ograniczenia ich wzrostu dla określonych grup odbiorców i sposób wprowadzania skrośnego subsydiowania w celu ochrony interesów odbiorców oraz interesów dostawcy ciepła.
7. Zasady rozliczeń z odbiorcami
- w rozdziale tym omówiono sposób ustalania opłat ponoszonych przez odbiorców oraz zasady rozliczeń z odbiorcami przez przedsiębiorstwa prowadzące obrót ciepłem (sprzedaży ciepła zakupionego od innych przedsiębiorstw), rozliczeń za ciepło dostarczone do grupowych węzłów cieplnych oraz ryczałtowego sposobu rozliczeń z odbiorcami.
8. Rola umów w rozliczeniach z odbiorcami ciepła
- w rozdziale tym omówiono sposób wprowadzania nowych taryf dla ciepła do rozliczeń z odbiorcami, a także zasady wprowadzania w umowach zmian wpływających na poziom opłat (zmiana cen i stawek opłat, zmiana zamówionej mocy cieplnej) oraz problemy związane ze zmianą systemu rozliczeń (eliminowanie opłat za zamówioną moc cieplną), współfinansowaniem przedsięwzięć realizowanych przez odbiorców
i odmową prowadzenia rozliczeń na podstawie opublikowanej taryfy.

Książka zawiera też cztery załączniki, które powinny pomóc czytelnikom w praktycznym wykorzystaniu wiadomości, podanych w poszczególnych rozdziałach:
Załącznik 1 - schemat systemu ciepłowniczego wraz z omówieniem.
Załącznik 2 - zasady obliczania jednostkowych kosztów i cen lub stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła (przykłady obliczeniowe).
Załącznik 3 - zasady obliczania jednostkowych kosztów i stawek opłat w zakresie przyłączania do sieci nowych odbiorców (przykładowe zestawienia tabelaryczne).
Załącznik 4 - przykład obliczeniowy ograniczenia do 15 % wzrostu opłat dla poszczególnych grup odbiorców (równoważenie interesów odbiorców z interesami dostawcy ciepła).

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555), wprowadzającej zmiany dotyczące zasad kalkulacji stawek opłat za przyłączenie do sieci oraz kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłowe, do książki załączany jest komentarz, w którym przedstawiono wprowadzone zmiany oraz omówiono:
- zasady kalkulacji cen w zakresie wytwarzania ciepła
- zasady kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłowe w formie przykładów obliczeniowych,
opracowanych zgodnie z przepisami ustawy,
- zasady ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci.

(Stron ok. 250)
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.