Zarząd Centrum Klima wyraża pozytywną opinię w sprawie wezwania na akcje spółki, ogłoszonego przez Lindab AB.

Zarzad Centrum Klima - pozytywna opinia w sprawie wezwania Lindab AB
Zarząd Centrum Klima stwierdza, że cena wynosząca 14,5 zł za jedną akcję Spółki, którą Inwestor zaoferował w Wezwaniu wszystkich akcjonariuszom Spółki, jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z ostatnich 6 i 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania.

Cena zaoferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki według informacji posiadanych przez Zarząd Spółki na dzień przygotowania niniejszego stanowiska.
• W opinii Zarządu, ogłoszenie Wezwania jest zgodne z interesem Spółki, ponieważ Inwestor zamierza poprzeć dotychczasową strategię Spółki oraz wspierać Spółkę w realizacji jej planów rozwoju.
• W świetle informacji zawartych w Wezwaniu, brak podstaw do twierdzenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało istotny wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce lub lokalizację prowadzonej działalności w porównaniu do aktualnych planów Spółki.
• Według oświadczenia zawartego w Wezwaniu, w opinii Zarządu nabycie akcji Spółki w ramach Wezwania jest korzystne dla Spółki, zważywszy na fakt, iż Inwestor jest spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej Lindab International, która oferuje szeroką gamę produktów klimatyzacyjnych i jest obecna na całym świecie.
• Nabycie akcji w ramach Wezwania daje Spółce możliwość zwiększenia przychodu, poprawienia rentowności oraz wzmocnienia swojej pozycji na rynku polskim.
• Dodatkowo, jako członek grupy kapitałowej Lindab International Spółka spodziewa się uzyskać dostęp do zasobów technicznych, finansowych i ludzkich, które w innej sytuacji byłyby dla niej nieosiągalne.

W opinii Zarządu, w przewidywalnej przyszłości Wezwanie nie stwarza zagrożenia dla kontynuacji i skali działalności operacyjnej Spółki ani dla jej dalszego rozwoju. Zainteresowanie inwestycją w Spółkę wyrażone poprzez ogłoszenie Wezwania potwierdza pozytywną ocenę perspektyw rozwoju Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki wynika z wykonania lub zlecenia wykonania następujących czynności:
• Oceny informacji przedstawionych przez Inwestora w dokumencie Wezwania, w szczególności informacji o Umowie Nabycia Akcji zawartej 30 kwietnia 2012 r. pomiędzy m.in. Inwestorem oraz akcjonariuszami większościowymi Spółki p. Markiem Perendykiem i p. Wojciechem Stanisławem Jakrzewskim, zgodnie z którą Inwestor, za pośrednictwem podmiotów będących spółkami zależnymi z siedzibą na Cyprze, pośrednio nabył 4.412.308 akcji stanowiących 51,8% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających ich posiadaczy do wykonania takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
• Analizy średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 6 i 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania.
• Analizy i oceny publicznie dostępnych informacji na temat działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz aktualnej ceny rynkowej akcji spółek z branży produktów klimatyzacyjnych.
• Analizy publicznie dostępnych informacji na temat wybranych, ostatnio zrealizowanych strategicznych inwestycji kapitałowych i zaangażowań kapitałowych w spółki wytwarzające produkty klimatyzacyjne, ze szczególnym naciskiem na nabycie akcji i papierów wartościowych podmiotów, których działalność operacyjna odpowiada aktualnej działalności operacyjnej Spółki.
• Innych ocen, które naszym zdaniem były konieczne w celu wypracowania stanowiska Zarządu.

Przedstawione powyżej stanowisko Zarządu podlega następującym zastrzeżeniom:
W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska ani Spółka, ani żadna z osób podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podjęła jakiekolwiek czynności specjalnej mającej na celu znalezienie, zgromadzenie, usystematyzowanie lub zweryfikowanie informacji, które nie pochodzą od Spółki. Żadna z wyżej wymienionych osób nie zleciła innym podmiotom podjęcia takich lub podobnych czynności na ich rzecz.
Spółka oraz osoby podpisujące stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie zleciły przygotowania żadnych dodatkowych studiów ani analiz dotyczących Wezwania i przedstawionego powyżej stanowiska Zarządu dotyczącego Wezwania.
Za wyjątkiem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność ani adekwatność informacji, na podstawie, których niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało sformułowane.
Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie są w posiadaniu jakichkolwiek informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ("Ustawa o obrocie"), oraz według ich najlepszej wiedzy nie istnieją fakty dotyczące Spółki lub jej akcji, które są lub mogą być traktowane jako informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały ujawnione przez Spółkę, zgodnie z przepisami prawa.
W żadnym przypadku niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Zarząd Spółki podkreśla, że mogą również istnieć inne szacunkowe wyliczenia wartości Spółki.
Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu dotyczącym Wezwania jest zobowiązany do przeprowadzenia własnej analizy ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie informacji ogólnie udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonania obowiązków informacyjnych, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie, w tym do uzyskania indywidualnej porady lub rekomendacji od licencjonowanych doradców w zakresie wymaganym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności każdy z akcjonariuszy Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyk inwestycyjnych.

Informacje o Centrum Klima:
Informacje o Centrum KlimaCentrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje ponad 31% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 48,56% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W 2011 roku eksport stanowił 34,45% przychodów (wzrost o 37,92% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in.:
• siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty
• Stadion Narodowy, PGE Baltic Arena
• Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank,
• Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour
• Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego niemal 50% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.centrumklima.pl
http://blog.centrumklima.plŹródło: ''