Zapytanie ofertowe – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w SMAY Sp. z o.o

Prosimy o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi zewnętrznej pn:
Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w Niemczech, Austrii, Włoszech i Holandii
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w SMAY Sp. z o.o
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-12-117/11Więcej w broszurze do pobrania.