W najbliższym czasie zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Posiadam też niewielkie gospodarstwo rolne (niewiele ponad 1 hektar). Interesuje mnie zakup kolektorów słonecznych i chciałabym się dowiedzieć jak ubiegać się o dotacje z UE i czy jest możliwe abym z takich skorzystała?

Jako osoba prowadząca gospodarstwo rolne może Pani skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej m.in. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli; zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego; zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej.
Beneficjentem w ramach osi priorytetowej 1 działanie 5 „Modernizacja gospodarstw rolnych” może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Aby uzyskać pomoc na inwestycje trzeba spełnić kilka warunków, m.in.
a) inwestycja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, np. wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, itp.
b) spełnia wymagania określone przepisami prawa;
c) jest uzasadnione pod względem wysokości kosztów, itd.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Natomiast poziom pomocy waha się między 40% a 60% kosztów inwestycji kwalifikującej.
Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(2008.03.23, woj. podkarpackie)