Rozporządzenie w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ogłoszone w Dz. U. Nr 209 z dnia 12 grudnia 2002 r., pod pozycja 1780, wydane na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, określa:
- polskie jednostki organizacyjne do udzielania europejskich aprobat technicznych,
- tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskiej aprobaty tech-nicznej,
- zakres i formę europejskiej aprobaty technicznej.


Pojęcia użyte w przepisach rozporządzenia

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany.
Europejskie jednostki aprobujące - jednostki upoważnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do wydawania europejskich aprobat technicznych.
EOTA - Europejska Organizacja do spraw Aprobat Technicznych, stowarzyszającą jednostki upoważnione przez kraje członkowskie Unii Europejskiej do wydawania europejskich aprobat technicznych.
Wytyczne EOTA do europejskich aprobat technicznych - dokumenty techniczne opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej (przez Europejską Organizację do spraw Aprobat Technicznych dla określonych) rodzajów wyrobów budowlanych, stanowiące podstawę do wydawania europejskich aprobat technicznych dla tych wyrobów.
Wspólna wykładnia procedur oceny - uzgodnione przez europejskie jednostki aprobujące zasady oceny przydatności wyrobu budowlanego przy udzielaniu europejskiej aprobaty technicznej, opracowywane przez europejską jednostkę aprobującą, do której wpłynął wniosek o udzielenie aprobaty. Wspólna wykładnia procedur oceny jest opracowywana w przypadku, kiedy Komisja Europejska wydała zgodę na udzielenie aprobaty bez wytycznych EOTA.
Przyjęcie wniosku - dokonanie przez europejską jednostkę aprobującą formalnej weryfikacji wniosku o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej, sprawdzenie jego kompletności i ocenę zasadności.

Polska jednostka upoważniona do wydawania europejskich aprobat technicznych

Do udzielania europejskich aprobat technicznych upoważniony został, jako jedyna polska jednostka, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Instytut ten został jednocześnie desygnowany na członka EOTA. Instytut Techniki Budowlanej od kilku lat posiada status obserwatora w tej organizacji.

Udzielanie, uchylanie i zmiana europejskich aprobat technicznych

W przepisach dotyczących trybu udzielania, uchylania lub zmiany europejskich aprobat technicznych określone zostały szczegółowe kryteria i zasady udzielania europejskich aprobat technicznych oraz procedury ich wydawania, uchylania lub zmiany.
Europejska aprobata techniczna może być udzielona wyłącznie na wyroby budowlane:
- na które nie ustanowiono zharmonizowanej normy europejskiej;
- na które nie istnieje krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, na które Komisja Europejska nie zleciła opracowania zharmonizowanej normy europejskiej,
- różniące się znacznie od zhar-monizowanych norm europejskich albo od krajowych specyfikacji technicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi norm krajowych.
Jeżeli na wyrób budowlany, na który może być udzielona europejska aprobata techniczna, zostały opracowane wytyczne EOTA - aprobata taka jest udzielana na podstawie oględzin, badań i ocen wyrobu, przy uwzględnieniu tych wytycznych. W przypadku braku wytycznych EOTA - aprobata na taki wyrób budowlany może być udzielona, jeżeli Komisja Europejska wydała zgodę na jej udzielenie. Aprobata jest wtedy udzielana na podstawie oględzin, badań i ocen, przy uwzględnieniu wymagań podstawowych i dokumentów interpretacyjnych oraz wspólnej wykładni procedur oceny.
Wniosek o udzielenie aprobaty (wzór wniosku zawiera załącznik nr I do rozporządzenia) może złożyć w jednostce aprobującej producent wyrobu budowlanego, mający siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub przedstawiciel producenta, ustanowiony w jednym z państw członkowskich. Przedstawiciel producenta powinien mieć pełno-mocnictwo do działania w jego imieniu. Wniosek składany w Instytucie Techniki Budowlanej należy sporządzić w języku polskim, o ile nie uzgodniono inaczej pomiędzy wnioskodawcą a jednostką aprobującą.

Do wniosku należy dołączyć: opis wyrobu, jego charakterystykę techniczną, rysunki techniczne i raporty z badań, określające szczegółowo wyrób oraz proponowane przez producenta zastosowania.

Jednostka aprobująca potwierdza, w terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia wniosku - przyjęcie wniosku lub odmawia jego przyjęcia, podając przyczyny, z powodu których wnio-sek nie został przyjęty. W przypadku przyjęcia wniosku - jednostka apro-bująca jest zobowiązana pisemnie wskazać wnioskodawcy wykaz dokumentów, wyników badań, uzasadnień obliczeniowych, które powinien przedstawić w celu umożliwienia oceny przydatności wyrobu do przewidywanego zastosowania. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy jednostce aprobującej niezbędnych do dokonania oceny przydatności wyrobu dokumentów, wyników badań i uzasadnień obliczeniowych oraz nie będzie współpracował z jednostką w prowadzonej przez nią procedurze oceny, jednostka może zwrócić wniosek wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia europejskiej aprobaty technicznej, jednostka aprobująca wydaje dokument europejskiej aprobaty technicznej na okres pięciu lat. Okres ten może być przedłużony na wniosek producenta wyrobu lub jego przedstawiciela.
Jednostka aprobująca jest zobowiązana do uchylenia udzielonej europejskiej aprobaty technicznej niezwłocznie po ogłoszeniu (w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich) decyzji Komisji Europejskiej, że wyrób budowlany objęty tą aprobatą nie zapewnia spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budow1ane, w których jest stosowany. O uchyleniu europejskiej aprobaty technicznej jednostka aprobująca po-iadamia niezwłocznie producenta wyrobu lub jego przedstawiciela, inne europejskie jednostki aprobujące oraz Sekretariat Generalny EOTA.
Zmiany w udzielonej europejskiej aprobacie technicznej są dokonywane na wniosek producenta lub jego przedstawiciela, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielenia europejskich aprobat technicznych. Procedura ta powinna dotyczyć wyłącznie aspektów związanych z wnioskowaną zmianą. Producent lub jego przedstawiciel powinien skierować wniosek o zmianę postanowień europejskiej aprobaty technicznej do tej jednostki aprobującej, która wydała europejską aprobatę techniczną, stanowiącą przedmiot zmiany.

Zakres i forma europejskiej aprobaty technicznej

W przepisach dotyczących zakresu i formy dokumentu europejskiej aprobaty technicznej, określona została jedynie ramowa zawartość tego dokumentu, który składa się z trzech (poniżej wymienionych) części.
• Część ogólna dokumentu powin-na zawierać:
- nazwę, siedzibę i logo jednostki
aprobującej,
- numer aprobaty,
- nazwę handlową wyrobu,
- nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę lub adres,
- określenie rodzaju i zakresu za-
stosowania wyrobu,
- okres ważności aprobaty,
- nazwę i siedzibę zakładu produkującego wyrób.
• Część dokumentu określająca podstawy prawne i ogólne warunki udzielenia aprobaty zawiera:
- podstawy prawne udzielenia aprobaty,
- zapis upoważniający jednostkę aprobującą do sprawdzania w zakładzie produkcyjnym spełnienia wymagań aprobaty,
- wskazanie trybu uchylenia aprobaty,
- określenie warunków kopiowa-ia dokumentu aprobaty.
• Część szczegółowa dokumentu zawiera:
- określenie wyrobu i zakresu jego zastosowania,
- określenie właściwości wyrobu
i metody ich sprawdzenia,
- wskazanie systemu oceny zgod-ności wyrobu i sposób znakowania CE,
- wskazanie założeń, na podsta-wie których dokonano pozytywnej oceny przydatności wyrobu do zamierzonego zastosowania,
- zalecenia dla producenta dotyczące transportu, pakowania, przechowywania warunków użytkowania, konserwacji i napraw.
Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu i formy dokumentu europejskiej aprobaty technicznej zwierają ustalenia EOTA.
Przepisy rozporządzenia wcho-dzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Oznacza to, że od l maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie będzie mógł udzielać europejskie aprobaty techniczne na wyroby budowlane na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu. Od tej daty produ-cenci wyrobów budowlanych (mający siedzibę w Polsce) będą mogli bezpośrednio wniosko-ać o udzielenie europejskiej aprobaty
technicznej na produkowane wyroby również we wszystkich europejskich jednostkach aprobujących, bez pośrednictwa przedstawiciela, ustanowionego na terenie Unii Europejskiej. Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do udzielania europejskich aprobat technicznych ogłosi Minister Infrastruktury w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Źródło: ”Budownictwo i Prawo” nr 3/2003