Posłowie z Komisji Środowiska PE chcą restrykcyjnej kontroli emisji gazów cieplarnianych. Posłowie skierowali pod obrady całej Izby dwa sprawozdania - w sprawie rozporządzenia dotyczącego niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz emisji pochodzących z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych.


Jak się okazuje fluorowane gazy cieplarniane mogą stanowić większe zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego niż dwutlenek węgla. Współczynnik ocieplenia globalnego niektórych z nich może być kilka tysięcy razy większy niż współczynnik CO2. Niektóre fluorowane gazy cieplarniane mogą pozostawać w atmosferze przez 50 tysięcy lat. Sygnatariusze Protokołu z Kioto zobowiązali się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i dlatego UE wychodzi obecnie z propozycją dwóch nowych regulacji (rozporządzenia i dyrektywy), które mają to umożliwić.

"Fluorowane gazy cieplarniane wykorzystywane są wyłącznie w przypadku, gdy brakuje innych, bezpiecznych, technicznie wykonalnych i właściwych dla środowiska naturalnego rozwiązań alternatywnych"
stwierdzają posłowie w raporcie przygotowanym przez posłankę Avril Doyle (EPP-ED, IE) i wzywają Państwa Członkowskie do upowszechniania rozwiązań alternatywnych poprzez bodźce fiskalne i inne zachęty. Chcą aby do produkcji takich urządzeń jak telefony, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (z wyjątkiem objętych odrębnym projektem klimatyzacji samochodowej) stosowane były produkty o współczynniku ocieplenia globalnego poniżej 50.
Projekt rozporządzenia zawiera ponadto listę fluorowanych gazów cieplarnianych, których stosowanie powinno być zakazane zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Posłowie wprowadzają do tej listy wodorofluorowęglowodory stosowane w niektórych aerozolach (zakaz od 2006 roku) i piankach (zakaz od 2009 roku), w niektórych domowych urządzeniach chłodniczych o zawartości czynnika chłodniczego mniejszej niż 150 g (zakaz po 4 latach od wejścia w życie rozporządzenia) oraz w handlowych i przemysłowych urządzeniach chłodniczych i stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chyba że jest to niezbędne dla spełnienia norm bezpieczeństwa (zakaz od 2010 roku). Heksafluorek siarki ma być zakazany począwszy od 2008 roku.
Inne poprawki posłów zmierzają do doprecyzowania zapisów dotyczących szkolenia zawodowego osób oraz certyfikacji firm, które wykorzystują wymienione gazy w swojej działalności.
Systemy klimatyzacyjne w samochodach
W przypadku dyrektywy dotyczącej emisji gazów z systemów klimatyzacyjnych w samochodach, posłowie proponują dwie niewielkie poprawki do wspólnego stanowiska Rady. Tym samym nie powinno być żadnych innych przeszkód dla osiągnięcia dwóch podstawowych celów dyrektywy: eliminacji fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia większym niż 150 w nowych modelach samochodów po 2011 roku oraz we wszystkich rodzajach pojazdów po roku 2017.
A6-0301/2005 - Sprawozdanie dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

A6-0294/2005
- Sprawozdanie dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej emisji z układu klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmianę dyrektywy Rady 70/156/EWG


Źródło: www.europarl.eu.int