W Polsce z braku innego opracowania źródłowego, nadal podczas projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach służby zdrowia projektanci sięgają po przestarzałe już „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych” (Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja) z 1984 roku.

Rozwój nowoczesnej techniki klimatyzacyjnej stosowanej w pomieszczeniach czystych, do których zalicza się także sale operacyjne i inne pomieszczenia aseptyczne znajdujące się w obszarze bloków operacyjnych, a także pogłębiona wiedza dotycząca problematyki powstawania zakażeń wewnątrzszpitalnych i sposobów przeciwdziałania im, zmuszają do bardziej krytycznego spojrzenia na zalecenia zawarte w „Wytycznych...” [7] i do poszukiwania innych (choć nie będą to polskie publikacje) zaleceń dotyczących projektowania klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szpitalnych.

Anna CHARKOWSKA

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja