W dniu 25 stycznia odbyło się pierwsze w 2007 r. kolegialne spotkanie władz Krajowego Forum Chłodnictwa. Udział w nim wzięło kilkunastu "aktywistów branżowych" z Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego KFCh. Jak zwykle, tematów było sporo…


III Forum Chłodnictwa na Polagra-Tech
Na początku zreferowano wnioski ze spotkania Forum z MTP, tj. organizatorem Polagry-Food i Polagry-Tech. To największe i najbardziej prestiżowe targi branży chłodnictwa i klimatyzacji w naszej części Europy, a w bieżącym roku KFCh będzie współorganizatorem już III Forum Chłodnictwa na tych targach.
Uzgodniono szereg ważnych spraw dla wszystkich wystawców naszej branży. W ramach Polagra-Tech – oprócz „Salonu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych” bieżąca edycja tych technologicznych targów obejmie „Salon Maszyn i Urządzeń Przetwórstwa Mięsnego” oraz „Salon Maszyn i Urządzeń Spożywczych”. Ponadto, istotny dla chłodnictwa jest fakt, że udział w targach już teraz zadeklarowało około 80 producentów wyrobów mleczarskich, mimo że oficjalny „Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego” planowany jest na lata parzyste. Równocześnie (czyli od 17 do 20 września) odbędą się targi Polagra-Food oraz Taropak, dedykowane odpowiednio – stricte sektorowi spożywczemu oraz opakowaniom żywności.
Dla członków Forum wynegocjowano atrakcyjne „przywileje”, które powinny zachęcić nas do obecności na Polagra-Tech – i to nie tylko w charakterze wystawców. Te udogodnienia zapewne przekonają również potencjalnych wystawców targowych do przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa, bo korzyści są ewidentne. Specjalny pakiet dla członków KFCh dotyczy korzystnego wyboru lokalizacji, przedłużenia zniżkowego terminu zgłoszeń o 4 miesiące oraz skoordynowanie działań promocyjnych, w tym scedowanie na MTP znacznej części kosztów reklamy związanej z udziałem naszych członków w Polagra-Tech. Forum oraz nasi wystawcy – będą obecni we wszelkich publikacjach wydawanych przez organizatora targów, zarówno w formie tradycyjnych broszur, katalogów i reklam prasowych, jak i w serwisach internetowych.
Ponadto, dla wystawców będących członkami Forum przygotujemy praktycznie nieograniczoną liczbę zaproszeń firmowanych przez KFCh i MTP, uprawniających do wejścia na targi w charakterze zwiedzającego. Rozesłanie zaproszeń do poszczególnych (własnych) klientów – pozostanie w gestii wystawców. Dla wszystkich członków Forum powinny być przygotowane specjalne „karty klubowe”, uprawniające do akcesu do kawiarenki Forum, którą zorganizujemy na wydzielonej przestrzeni w hali wystawowej. Znajdą się tu też loga wszystkich naszych członków. Będzie to miejsce, w którym członkowie KFCh będą mogli m.in. spokojnie porozmawiać ze swoimi partnerami i klientami, lub choć przez chwilę – przy dobrej kawce – odsapnąć od targowego zgiełku. Ta propozycja będzie szczególnie przydatna dla firm, które ze względów organizacyjnych lub finansowych nie zdecydują się przygotować odrębnego stoiska.
Zgodnie z dobrą tradycją, zorganizujemy także ciekawe seminarium o tematyce nieco wyprzedzającej przyszłość. Będzie także przedwieczorne spotkanie członków i sympatyków Krajowego Forum Chłodnictwa. Tym razem bankiet planujemy na drugi dzień targów, czyli na wtorek, 18 września.
Przygotowanie Walnego Zebrania Członków KFCh
Sporo czasu poświęcono przygotowaniu Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa. W tym roku odbędzie się ono we Wrocławiu, nieco wcześniej niż dotychczas, bo już 23 marca. Uzgodniono program spotkania; ustalono też listę gości oraz tematy prezentacji merytorycznych. Stwierdzono także, że przed Walnym warto postarać się o zbilansowanie „zakresu reprezentacji” KFCh, czyli łącznego potencjału wszystkich członków Forum (przychodów, zatrudnienia, itp.). Powinna nam w tym dopomóc wywiadownia gospodarcza, z którą współpracujemy od kilku lat. Uzgodniono także, że nadszedł właściwy czas na renegocjację z Creditreform oferowanych członkom Forum specjalnych stawek na raporty gospodarcze.
Legislacja, szkolenia, seminaria i konferencje…
Zapoznano wszystkich członków władz Forum z wnioskami z ostatnich spotkań w sprawie f-gazów, które miały miejsce w Ministerstwie Środowiska i w Brukseli. Z zadowoleniem przyjęto fakt, że opinie Krajowego Forum Chłodnictwa i stowarzyszenia AREA są z uznaniem przyjmowane przez Komisję Europejską oraz przez polski rząd. Pierwszy projekt polskiej ustawy dotyczącej wykorzystania czynników HFC, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, teoretycznie powinien zostać opracowany do końca marca 2007 r. Zapewniono nas, że jak zawsze – autorzy projektu nowej legislacji będą konsultować z nami swe propozycje na każdym etapie ich przygotowań.
Dyskutowano także o seminariach organizowanych przez członków Forum i przez siostrzane organizacje branżowe. Omówiono zasady udziału KFCh w takich inicjatywach. Szczególną uwagą otoczono współpracę Forum z SIMP i ASHRAE oraz naszą rolę w organizacji ogólnoświatowej konferencji firmowanej przez Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (MICH). Takie sympozjum MICH odbędzie się w Poznaniu w 2008 r.
Przedstawiciele poszczególnych Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh podsumowali działalność w 2006 r. oraz przedstawili plany na I kwartał 2007 r. W ubiegłym roku, trzy placówki działające pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa przeszkoliły łącznie aż 540 osób. Do końca marca br., zrealizowanych będzie w sumie 15 szkoleń, w pięciu tematykach: kurs „ozonowy” oraz szkolenia dotyczące chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła i amoniakalnych urządzeń chłodniczych. Omówiono także przygotowania do uruchomienia kolejnych kursów w ramach naszego „modułowego systemu szkoleń®” oraz działania zmierzające do ujednolicenia wymogów egzaminacyjnych w ramach analogicznych szkoleń prowadzonych przez różne placówki i organizacje branżowe.
Etyka oraz reszta ważnych spraw…
Trochę czasu poświęcono etyce wśród członków Forum oraz generalnie – w branży. To trudny temat, wciąż budzący sporo emocji, gdyż czasem zaciera się granica między działaniami jeszcze etycznymi a tymi, które są już moralnie niedopuszczalne. Wszystkim (sobie również) polecamy więc samorefleksję i ponowne sięgnięcie po uchwalony przez nas „Branżowy kodeks etyczny przedsiębiorstw sektora chłodniczego”.
Omówiono także kilka spraw formalnych: wstępne sprawozdania finansowe, składki członkowskie, opracowanie sprawozdań władz Forum. W ramach spraw różnych dyskutowano także o podjęciu współpracy z Radą Gospodarki Żywnościowej działającej z „namaszczenia” Ministra Rolnictwa. Stwierdzono, że na razie KFCh nie zgłosi swojego akcesu do członkostwa w tej organizacji, co nie przeszkadza w nawiązaniu obopólnie korzystnych kontaktów. Jedną z ostatnich spraw, choć wcale nie najmniej istotną, było sformułowanie przez Forum ogólnych warunków dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tego typu opracowanie z pewnością będzie przydatne wszystkim firmom instalacyjnym branży chłodnictwa i klimatyzacji. Dopracowany dokument w tej mierze powinien być gotowy na nasze marcowe Walne Zebranie.
To już siódmy rok naszej działalności
Jesteśmy organizacją służącą całej branży już od 2000 r. Forum zawsze było otwarte dla wszystkich firm prowadzących odpowiedzialny biznes, bez względu na wielkość zatrudnienia, wartość obrotów, czy zysków.
Reprezentujemy rzetelne przedsiębiorstwa sektora chłodnictwa i klimatyzacji. Liczba naszych członków zbliża się do stu. Są wśród nich firmy instalacyjne, serwisowe, handlowe oraz producenci i hurtownicy. Ponad 80% naszych członków to firmy z sektora „MSP”. Łącznie zatrudniamy w Polsce ponad 2.500 osób. Obroty naszych członków przekraczają 200 mln Euro.
Nasz cel to ochrona praw i interesów branży chłodnictwa i klimatyzacji wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – odwiedź nasz nowy serwis internetowy forum-chlodnictwa.org.pl. Jeśli prowadzisz rzetelną działalność w branży chłodnictwa i/lub klimatyzacji oraz uważasz, że obecność w naszym „klubie” może być dla Ciebie korzystna (a ręczymy, że tak) – skontaktuj się z Biurem Forum. Dla takich przedsiębiorstw załatwienie formalności związanych z przyjęciem w poczet członków Krajowego Forum Chłodnictwa jest… tylko drobną formalnością.
Sukcesy Forum mogą być też Twoim udziałem.
Przyłącz się do nas!

Zarząd Krajowego Forum Chłodnictwa:
• Prezes Zarządu: Wojciech Żmigrodzki (Danfoss)
• Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Michalski (Grasso)
• Członek Zarządu: Andrzej Żyła (Emerson/Copeland)
• Członek Zarządu: Bolesław Gaziński (Systherm)
• Członek Zarządu: Jerzy Stachowiak (Masta)
Biuro KFCh:
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura KFCh
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl, tel. bezp.: 0600-281-279