W dniach 15-16 listopada 2006 roku odbyły się XXXVIII Dni Chłodnictwa tradycyjnie organizowane przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu oraz firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.


W roku 1966, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze "Dni Chłodnictwa na MTP", dwudniowa konferencja połączona ze zwiedzaniem ekspozycji targowych. W 2003 roku zmieniono formułę spotkań - "Dni Chłodnictwa" odbyły się poza Poznaniem i po raz pierwszy spotkanie chłodników nie było związane z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.
Obecnie w ramach "Dni Chłodnictwa" odbywa się Konferencja Naukowo-Techniczna. W tym roku tematem przewodnim Konferencji były Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
W spotkaniu 15-16 listopada br. brało udział ponad 30 osób, w tym pracowników wyższych uczelni technicznych, firm chłodniczych i klimatyzacyjnych, producentów urządzeń i automatyki chłodniczej. Konferencję podzielono na sześć zbliżonych tematycznie sesji, podczas których wygłoszono 37 referatów (o 8 więcej niż w roku ubiegłym) >>spis referatów
Obrady konferencji otworzył, witając wszystkich uczestników, Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu dr inż. Bolesław Gaziński omawiając program konferencji. Pierwszą sesję rozpoczął referat dr inż. Tomasza Mroza, dotyczący analizy możliwości zastosowania absorbcyjnych urządzeń chłodniczych w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem chłodu (trójgeneracja) w komunalnych systemach energetycznych. Opisano czynniki wpływające na opłacalność oraz techniczne i energetyczne ograniczenia stosowania tego typu rozwiązań.
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr inż. Dariusz Obracaj oraz dr inż. Marek Borowski, pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa podjęli się przedstawienia oceny efektywności schładzania powietrza kopalnianego za pomocą urządzeń chłodniczych bezpośredniego i pośredniego działania, stosowanych w systemach klimatyzacji grupowej i centralnej. W oparciu o przeprowadzone pomiary w kilikunastu chłodnicach powietrza określili efektywność wymiany ciepła w tych urządzeniach.
Dr inż. Andrzej Zawadzki z Politechniki Łódzkiej w swoim wystąpieniu zaprezentował wybrane zagadnienia z zakresu wymiany ciepła. W referacie omówił i przeanalizował wymianę ciepła po stronie powietrznej rurowo-drutowych wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych typu chłodziarki, zamrażarki domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Zaprezentował wyniki badań własnych oraz wynikających z literatury, które należy zmienić w celu poprawienia efektywności urządzenia chłodniczego przy redukcji zużycia energii.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal z Politechniki Koszalińskiej wygłosił dwa referaty dotyczące skraplania czynnika chłodniczego R404A. Między innymi omówił wyniki badań eksperymentalnych dotyczacych określenia wpływu udziału powietrza, jako gazu inertnego w prociesie skraplania czynnika chłodniczego R404A potwierdzając jednocześnie negatywny wpływ zawartości gazu inertnego na intensywność wymiany cuepła podczas skraplania w kanale rurowym.
Interesujący referat p.t. Przykłady innowacyjnego wykorzystania chłodnictwa w przemyśle wygłosił prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Omówił techniki umożliwiające wykorzytanie energii odpadowej w układach indywidualnych i sprzężonych, chłodzenie powietrza przed sprężaniem, zarówno wstępne, jak i międzystopniowe, zwłaszcza z zastosowaniem chłodziarek absorpcyjnych w przemyśle.
Ciekawe wizualizacje strugi czynnika R-123 przedstawił w swoich referatach dr inż. Dariusz Butrymowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska. W wystąpieniu dotyczącym eksperymentalnych badań swobodnej strugi cieczy czynnika chłodniczego zaprezentował m.in. wyniki badań formowania się strugi czynnika R-123 wypływającego z dysz o różnych geometriach, zapowiadając jednocześnie przeprowadzenie kolejnych badań nad tym zagadnieniem.
Ekoprojektowanie – prezentacja idei i regulacji prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych to tytuł referatu mgr inż. Elżbiety Langman (Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków), w którym autorka przedstawiła genezę i zarys europejskich rozwiązań systemowych na rzecz środowiska i omówiła podstawy prawne ekoprojektowania w odniesieniu do urządzeń chłodniczych. Ekoprojektowanie to systematyczne rozważanie wymagań, jakie środowisko stawia wobec projektowanego wyrobu.
W pracy dr inż. Zbigiewa Cebulskiego i dr inż. Andrzeja Zawadzkiego z Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej opisano małe cetrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, w szczególności z płytowymi i krzyżowymi wymiennikami ciepła. Przedstawiono wyniki badań efektywności wymiennika wykonanego z folii polietylenowej gr. 0,1 mm.
Fot. 1 Komitet Organizacyjny: od lewej - Piotr Janicki (prezes SIMP O/Poznań), Grzegorz Krzyżaniak,
Bolesław Gaziński, Stanisław Jurkowlaniec, Wojciech Wierzbicki (Iglo-Hurt-Serwis)
Fot. 2 Uczestnicy Konferencji

Fot 3. dr inż. Bolesław Gaziński składa życzenia z okazji 80 lat
oraz dużego wkładu w wieloletnią organizację
Konferencji Stanisławowi Jurkowlańcowi
Fot. 4 Piotr Dałek, Fläkt Bovent Sp. z o.o.

Prezentowana tematyka była interesująca i przyczyniła się do dyskusji i polemik wśród uczestników.
Obrady konferencji zakończył dr inż. Adam Ruciński (Politechnika Warszawska), przedstawiając palący problem niszczenia odpadów chłodniczych, uznawanych za niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie środowiska. Problemem jest złomowanie sprzętu chłodniczego po czasie jego użytkowania a także utylizacja czynników chłodniczych. Według prawa unijnego i polskiego systematycznie lecz powoli powstaje w Polsce zaplecze logistyczne i przemysłowe, dzięki któremu możliwa będzie poprawna utylizacja zużytego sprzętu chłodniczego, klimatyzacyjnego i pomp ciepła. W wystąpieniu przybliżone zostały zagadnienia klasyfikacji odpadów oraz metody niszczenia czynników chłodniczych i odpadów z instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Kluczowym zadaniem jest w tej chwili rozwinięcie dobrze funkcjonującej sieci przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką, efektywnym odzyskiem i bezpieczną utylizacją odpadów, które nie podlegają ponownemu wykorzystaniu. - słusznie podkreślił dr inż Ruciński.
Podczas Konferencji zarezerwowano czas na prezentację referatów promocyjnych przestawionych przez przedstawicieli firm Armacell Poland Sp. z o.o., Danfoss Sp. z o.o., Fläkt Bovent Sp. z o.o.,
Pneumatex Sp. z o.o. oraz S.P.S. Trading Sp. z o.o. (Sanyo).
Referaty zostały opublikowane w Materiałach Konferencyjnych.
Na zakończenie, dr inż. Bolesław Gaziński, w imieniu orgnizatorów, podziękował wszystkim za udział i zaprosił na następne "XXXIX Dni Chłodnictwa".
Fotorelacja ze spotkania dostępna jest tutaj

Krótka historia Dni Chłodnictwa
W roku 1966, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze "Dni Chłodnictwa na MT", dwudniowa narada o zasięgu międzynarodowym, często z udziałem referentów zagranicznych, połączona ze zwiedzaniem ekspozycji targowych. Od tego czasu spotkanie to organizowane jest corocznie, przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu i firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Jubileuszowe, "XXXV Dni Chłodnictwa" odbyły się w roku 2003. W tym miesjcu należy pogratulować Organizatorom tak trwałej inicjatywy.

>
Foto: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.