Jeszcze tylko do 31. stycznia 2011 roku można nadsyłać zgłoszenia do XXI edycji Konkursu „Teraz Polska”. Laureatów tegorocznej edycji poznamy w czerwcu br.

XXI edycja Konkursu „Teraz Polska”
Teraz PolskaJesienią 2009 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO POLSKA na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przeprowadził badanie ankietowe na temat znaczenia Godła „Teraz Polska” dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Prawie połowa ankietowanych uznała, że Godło „Teraz Polska” wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa. Około 50% badanych uważa też, że stosowanie Godła zwiększa lojalność odbiorców nagrodzonego produktu/usługi i przyczynia się do poprawy więzi z kontrahentami.

Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie Godła „Teraz Polska” jest dobrą formą promocji firm. Badania wykazały również, że ponad 90% badanych wykorzystuje je w swoich działaniach marketingowych i promocyjnych. Ponad 90% badanych uważa też, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi. Zdecydowana większość respondentów stwierdza, że w związku z używaniem Godła wystąpiła poprawa wizerunku firmy lub produktów/usług. Ich zdaniem poprawa wizerunku następuje wśród odbiorców produktów i usług, wśród kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska” należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Niemal 70% Laureatów przyznaje, że Godło „Teraz Polska” pomaga lub pomogło ich firmie w podnoszeniu konkurencyjności produktów/usług na rynku polskim. Ponad trzy czwarte z nich jest zdania, że Polski Program Promocyjny i związane z nim Godło Promocyjne są potrzebnymi narzędziami wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Do udziału w Konkursie „Teraz Polska” mogą przystąpić przedsiębiorcy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także jednostki samorządu lokalnego.
Aby wziąć udział w konkursie „Teraz Polska” należy przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną, a następnie wniosek weryfikacyjny. Kryteria oceny eksperckiej, w trakcie której szczególna uwaga jest zwracana na jakość, innowacyjność oraz nowoczesność zgłoszonych produktów lub usług, zostały dostosowane do wielkości firm a także branż, które reprezentują.
W przypadku ocen jednostek samorządu lokalnego Komisja Ekspertów koncentruje się na ocenie zagadnień związanych z: polityką inwestycyjną gminy, dostępnością do infrastruktury technicznej, sposobami realizacji polityki społecznej, organizacją i formą zarządzania urzędu oraz zakresem działań związanych z promocją gminy.

Zgłoszenia najwyżej ocenione przez Komisje Ekspertów zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich pod koniec kwietnia Kapituła wyłoni Laureatów Konkursu, natomiast uroczysty koncert galowy odbędzie się w czerwcu 2011 roku.

W dotychczasowych dwudziestu edycjach Konkursu „Teraz Polska” Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła ponad 400 przedsiębiorstw i 33 gminy.