Data rozpoczęcia
2006-04-14
Data zakończenia
2006-09-04

termin: 04-08.09.2006 r. miejsce: Zakopane


Temat Konferencji: EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO.
Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy budownictwa i inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w budownictwie (materiały i konstrukcje);
- monitoring zagrożeń;
- techniki badawcze w inżynierii środowiska;
- ekologiczne i energooszczędne rozwiązania instalacyjne w budownictwie;
- techniki badawcze w fizyce cieplnej budowli;
- technika grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna;
- ochrona przed uciążliwościami techniki cywilizacyjnej i zagrożeniami nadzwyczajnymi;
- problemy architektoniczno-budowlane występujące przy konserwacji budowli zabytkowych.
Zadania konferencji:
- prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych rozwiązań w budownictwie;
- prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w budownictwie i eksploatacji.
W konferencji będą uczestniczyć naukowcy i praktycy z kraju i zagranicy, reprezentujący uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele służb technicznych i firm (produkcja, wykonawstwo i eksploatacja).
W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie kursu z zakresu ochrony środowiska przed uciążliwościami techniki cywilizacyjnej, związanej z eksploatacją infrastruktury techniczno-budowlanej.
Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji referaty zgodne z tematem wiodącym konferencji będą opublikowane w monografii. Wszystkie zakwalifikowane i zrecenzowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji z tytułem referatu prosimy przesłać w terminie do 31.03.2006r.
Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 30.04.2006r. wraz z dyskietką na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: jdaniec@wat.edu.pl.
Pełną wersję referatów należy przesłać do 31.05.2006r. wraz z dyskietką na adres lub pocztą elektroniczną na adres:
jdaniec@wat.edu.pl.
Wymagania dotyczące formy referatu zawarte są w tym dokumencie.
Pełny komunikat na temat konferencji znajduje się tutaj.
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
Członkowie Komitetu:

prof. dr inż. Jan Gerard Besler - Politechnika Wrocławska
płk dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - ATR Bydgoszcz
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Politechnika Białostocka
płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk - Politechnika Opolska
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Piotr Klemm - Politechnika Łódzka
prof. Andrzej Koss - Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
doc. dr inż. Jerzy Makowiecki - Politechnika Warszawska
płk rez. dr hab. inż. Jan Marczak - Wojskowa Akademia Techniczna
płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik - Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar - Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska - Politechnika Gdańska
płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk - Wojskowa Akademia Techniczna
KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk - Wojskowa Akademia Techniczna
fax. (0-22) 666 89 50; tel. kom. 0 603 656 142
Członkowie Komitetu:

płk dr inż. Krzysztof Kopczyński - Wojskowa Akademia Techniczna
tel. (0-22) 683 97 17,
e-mail: kkopczynski@wat.edu.pl
Janina Daniec - WAT tel. (0-22) 683 74 06,
e-mail: jdaniec@wat.edu.pl