Data rozpoczęcia
2006-03-27
Data zakończenia
2006-03-27

Ekologiczne i Energetyczne Budwnictwo Zakopane

04 - 08 września 2006
Temat Konferencji: EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO.
Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy budownictwa i inżynierii Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: - ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w budownictwie (materiały i konstrukcje);
- monitoring zagrożeń;
- techniki badawcze w inżynierii Środowiska;
- ekologiczne i energooszczędne rozwiązania instalacyjne w budownictwie;
- techniki badawcze w fizyce cieplnej budowli;
- technika grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna;
- ochrona przed uciążliwoŚciami techniki cywilizacyjnej i zagrożeniami nadzwyczajnymi;
- problemy architektoniczno-budowlane występujące przy konserwacji budowli zabytkowych.
Zadania konferencji: - prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych rozwiązań w budownictwie;
- prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w budownictwie i eksploatacji.
W konferencji będą uczestniczyć naukowcy i praktycy z kraju i zagranicy, reprezentujący uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele służb technicznych i firm (produkcja, wykonawstwo i eksploatacja). W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie kursu z zakresu ochrony Środowiska przed uciążliwoŚciami techniki cywilizacyjnej, związanej z eksploatacją infrastruktury techniczno-budowlanej. Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji referaty zgodne z tematem wiodącym konferencji będą opublikowane w monografii. Wszystkie zakwalifikowane i zrecenzowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji z tytułem referatu prosimy przesłać w terminie do 31.03.2006r. Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treŚć o objętoŚci nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 30.04.2006r. wraz z dyskietką na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: jdaniec@wat.edu.pl. Pełną wersję referatów należy przesłać do 31.05.2006r. wraz z dyskietką na adres lub pocztą elektroniczną na adres: jdaniec@wat.edu.pl. KOMITET NAUKOWY Przewodniczący: płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna Członkowie Komitetu: prof. dr inż. Jan Gerard Besler - Politechnika Wrocławska płk dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - ATR Bydgoszcz prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Politechnika Białostocka płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk - Politechnika Opolska prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - Politechnika Krakowska prof. dr hab. inż. Piotr Klemm - Politechnika Łódzka prof. Andrzej Koss - Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa doc. dr inż. Jerzy Makowiecki - Politechnika Warszawska płk rez. dr hab. inż. Jan Marczak - Wojskowa Akademia Techniczna płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik - Wojskowa Akademia Techniczna prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar - Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska - Politechnika Gdańska płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk - Wojskowa Akademia Techniczna KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodniczący: płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk - Wojskowa Akademia Techniczna fax. (0-22) 666 89 50; tel. kom. 0 603 656 142 Członkowie Komitetu: płk dr inż. Krzysztof Kopczyński - Wojskowa Akademia Techniczna tel. (0-22) 683 97 17, e-mail: kkopczynski@wat.edu.pl Janina Daniec - WAT tel. (0-22) 683 74 06, e-mail: jdaniec@wat.edu.pl