6 marca br. już po raz XII Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zorganizowało Forum TERMOMODERNIZACJA, nad którym Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Forum tradycyjnie odbyło się w Warszawie i zgromadziło około 170 uczestników, którymi byli głównie audytorzy energetyczni ale również certyfikatorzy, projektanci, zarządcy nieruchomości i inni zajmujący się profesjonalnie problematyką oszczędzania energii w budynkach.

XII edycja Forum TERMOMODERNIZACJA’2012
Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej – Finanse – Prawo – Ryzyko i było miejscem prezentacji i dyskusji bieżących, ważkich problemów związanych z wdrażaniem II Krajowego Planu na rzecz efektywności energetycznej.
Łącznie wygłoszono 13 referatów i prezentacji opracowanych przez najlepszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie.

Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Na wstępie Prezes ZAE dr inż. A. Panek powitał gości i uczestników Forum dokonując krótkiego wprowadzenia w jego tematykę. Oficjalnego otwarcia dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik.

Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Merytoryczną część Forum rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Andrzeja Guzowskiego, który w referacie II Krajowy Plan na rzecz efektywności energetycznej zaprezentował stan jego realizacji. Został on opracowany na podstawie art. 14. dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. „w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”.

Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Ryzyka związane z polityką energetyczną i klimatyczną i ich wpływem na sytuację energetyczną Polski, to referat przygotowany i wygłoszony przez dr. inż. Bolesława Jankowskiego, v-ce Prezesa firmy EnergSys. Przedstawił w nim główne elementy unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jej wpływ na gospodarkę Polski, a także czynniki wpływające na działalność w zakresie termomodernizacji oraz grożące jej ryzyka.

Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Dr inż. Arkadiusz Węglarz z KAPE wieloaspektowo omówił zasady funkcjonowania białych certyfikatów w referacie Białe certyfikaty – nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć. Przypomniał, że SBC został oceniony przez polskiego ustawodawcę jako najkorzystniejszy z wymienionych w Dyrektywie 2006/32/WE ze względu na takie jej zalety jak:
• osiągnięcie jak największych oszczędności energii w jak najkrótszym czasie;
• możliwość objęcia systemem szerokiej grupy odbiorców;
• możliwość dokonania wyboru przedsięwzięć najbardziej efektywnych pod względem oszczędności energii;
• wprowadzenie zachęt dla przedsiębiorstw do inwestowania w PSPEE;
• najmniejsze obciążenie budżetu państwa.


Forum Termomodernizacja 2012. Fot. ZAE
Mgr Andrzej Rajkiewicz, v-ce Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii zaprezentował unijny Program, którego NAPE jest jednym ze współrealizatorów. 1 lipca 2011 Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti i Deutsche Bank ogłosiły w Brukseli uruchomienie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. European Energy Efficiency Fund – EEEF).
Dysponujący kwotą 265 milionów euro Fundusz będzie wspierać działania mające na względzie oszczędzanie energii, efektywność energetyczną, promowanie energii odnawialnej. Zrównoważone inwestycje energetyczne wspierane przez lokalne, regionalne i (w uzasadnionych przypadkach) krajowe władze mogą obejmować:
• oszczędzanie energii w budynkach publicznych i prywatnych,
• inwestycje w wysokowydajne instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP),
• inwestycje w źródła energii odnawialnej,
• inwestycje związane z czystym transportem miejskim,
• modernizację infrastruktury, takiej jak oświetlenie uliczne czy inteligentne sieci.
Potencjalnymi beneficjentami są władze publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, które działają w imieniu organów publicznych, takich jak lokalne zakłady energetyczne, firmy świadczące usługi energetyczne (ESCO) lub publiczni dostawcy usług transportowych.
Forum’2012 było bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników. Niektórzy twierdzili, iż dał się zauważyć niewielki, ale jednak brak czasu na szerszą dyskusję o problemach nurtujących polskie społeczeństwo i w sposób istotny wpływających na stan gospodarki polskiej.

Forum Termomodernizacja 2012

Źródło: ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych