Data rozpoczęcia
2005-09-23
Data zakończenia
2005-11-07

termin: 07-09.11.2005 r. miejsce: Nałęczów

I. Ramowy program konferencji
- 7 listopada (poniedziałek) od godz. 13:00 -
rejestracja uczestników w Biurze Konferencji
w CSW "Energetyk"
- 8 listopada (wtorek) godz. 9:00 -
otwarcie Konferencji
- 8 i 9 listopada (wtorek i środa) -
obrady konferencyjne (będą się odbywały
w sesjach przed i po południu)
- 9 listopada (środa) godz. 13:00 -
zakończenie Konferencji
II. Organizatorzy i organy Konferencji
1. RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
Waldemar Dudziak, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Andrzej Dyguś, SM Felin w Lublinie
Jan Gąbka, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ryszard Jasik, Politechnika Lubelska
Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
Henryk Kaproń, Politechnika Lubelska
Andrzej Kardasz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Mieczysław Michalski, Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.
Marian Rosiński, Politechnika Warszawska
Janusz Ryk, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Eugeniusz M. Sroczan, Politechnika Poznańska
Franciszek Strzelczyk, Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
Józef Szymczyk, Politechnika Śląska
2. ORGANIZATORZY
-POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH
-ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW SP. Z O.O.
-LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
-REDAKCJA RYNKU ENERGII
III. TEMATYKA KONFERENCJI
W trakcie obrad będą prezentowane:
- referaty programowe,
- referaty dodatkowe, zgłoszone przez Uczestników Konferencji z własnej inicjatywy.
Referaty programowe, uwzględniające doświadczenia krajowe i zagraniczne, zawierają pogłębioną analizę:
- kierunków restrukturyzacji i prywatyzacji sektora ciepłowniczego,
- perspektyw tworzenia rynku ciepła,
- mechanizmów regulacji i inwestowania w ciepłownictwie.
Referaty programowe będą prezentować podaną problematykę z punktu widzenia:
- odbiorców ciepła, zwłaszcza wielkich, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe,
- podmiotów sektora produkcji i dystrybucji ciepła,
- Ministerstwa Gospodarki,
- Ministerstwa Skarbu,
- Urzędu Regulacji Energetyki.
Referaty zamówione - refleksyjno szkoleniowe- Konferencji, przygotowane przez wybitnych przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Skarbu, Urzędu Regulacji Energetyki, sektora ciepłowniczego, instytucji naukowych i dużych odbiorców, będą przedmiotem dyskusji.
Uczestnicy Konferencji, zamierzający wyrazić swój pogląd w kwestiach będących przedmiotem obrad, są proszeni o dostosowanie merytorycznej treści swoich referatów do niżej podanych zagadnień.
Główne zagadnienia obrad:
- ciepłownictwo scentralizowane w warunkach rynkowych,
- sposoby pomiaru ilości i rozliczania zużycia ciepła,
- spółdzielnie mieszkaniowe jako znaczące podmioty na rynku ciepła i innych mediów,
- skojarzone wytwarzanie ciepła i wykorzysta¬nie źródeł odnawialnych na lokalnym rynku energii,
- rola samorządów lokalnych w zarządzaniu i prywatyzacji firm ciepłowni¬czych,
- urzędowa regulacja w obrocie ciepłem,
- pozyskiwanie środków finansowych z UE na projekty rozwojowe w ciepłownictwie,
- konkurencja producentów ciepła na lokalnym rynku energii,
- optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą,
- handel emisjami zanieczyszczeń z dużych źródeł i jego wpływ na ceny ciepła,
- teleinformatyka w zarządzaniu i obrocie ciepłem.
Organizatorzy mają nadzieję, że referaty programowe staną
się kanwą do dyskusji, z której najciekawsze wypowiedzi zostaną zamieszczone w Rynku Energii.
Wszystkie referaty programowe oraz zgłoszone przez Uczestników zostaną opublikowane
w Rynku Energii nr 5/2005. Teksty wypowiedzi w dyskusjach, zostaną zamieszczone natomiast w Rynku Energii nr 6/2005, któ¬ry Uczestnicy Konferencji otrzymają w grudniu.
INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW
Autorzy referatów proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu do 10 października br
na adres redakcji Rynku Energii. Referaty przesłane w podanym terminie będą wydrukowane w czasopiśmie Rynek Energii nr 5, natomiast spóźnione zostaną opublikowane w kolejnym numerze 6/2005.
Jednocześnie organizatorzy informują,
że publikacje zawarte w czasopiśmie Rynek Energii otrzymują 4 punkty w punktacji Komitetu Badań Naukowych.
IV. Sprawy finansowe i organizacyjno-porządkowe
1. Zgłoszenia uczestników
Zgłoszenia udziału w Konferencji oraz karty uczestnictwa należy przesyłać do dnia 10 października 2005 r. na adres redakcji "Rynek Energii". Po tym terminie należy najpierw skontaktować się z redakcją.
2. Zgłoszenia udziału firmy
Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją "Rynek Energii" w celu ustalenia warunków i planu współpracy.
Zgłoszenia udziału, karty uczestnictwa, referaty oraz korespondencję neleży kierować
na adres organizatora.
3. Zakwaterowanie
Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Nałęczowie w CSW "Energetyk" oraz Uzdrowisku "Nałęczów" w pokojach 1- i 2-osobowych.
4. Opłata konferencyjna
a) 1250,- zł * opłata wnoszona przez uczestników konferencji rezerwujących noclegi w pokoju
1-osobowym,
b) 1100,- zł * opłata wnoszona przez uczestników konferencji rezerwujących noclegi w pokoju
2-osobowym,
c) 800,- zł * opłata dla osób nie korzystających
z noclegów, z pełnym serwisem,
d) 600,- zł * opłata za pobyt kierowców.
Opłatę należy dokonać do dnia
15 października 2005 r. na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin)
Bank Pekao SA III O/Lublin,
nr 53 1240 2382 1111 0000 3895 2340.
Uczestnicy konferencji zapewnione mają:
- otrzymanie kompletu materiałów konferencyjnych,
- zakwaterowanie (2 noclegi: 7/8 i 8/9 listopada) oraz wyżywienie od obiadu 7 do obiadu 9 listopada,
- możliwość udziału w organizowanych imprezach towarzyszących (koncert, wycieczki),
- dowóz na trasie dworzec PKP Lublin/Nałęczów - CSW "Energetyk".
Wykaz zgłoszonych referatów i ich autorów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.
Organizator
Redakcja "Rynek Energii"
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: (0-81) 526 84 18
e-mail: info@kaprint.lublin.pl
www.kaprint.pl