Przedstawiamy wyniki prac Komisji Konkursowej Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła organizowanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców Edycja II: 2005/2006


Na spotkaniu Komisji Konkursowej Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych
z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
organizowanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców Edycja II: 2005/2006, w składzie:
1. mgr inż. Jerzy STACHOWIAK – reprezentujący Zarząd KFCH
2. dr hab. inż. Marian CZAPP, prof. P.Kosz.

3. mgr inż. Konrad KALINOWSKI

4. dr inż. Waldemar TARGAŃSKI – Sekretarz Komisji Konkursowej,
które odbyło się w dniu 10 maja 2006 roku, na podstawie wcześniej przyjętego regulaminu i wyników oceny zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych (zestawienie wyników), z uwagi na zbliżony, wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac, Komisja postanowiła przyznać nagrodę główną oraz 3 równorzędne nagrody II., dwie z dziedziny techniki chłodniczej oraz jedną z dziedziny klimatyzacji. Jako poziom kwalifikujący do puli nagród pieniężnych, przyjęto uzyskanie w ocenie łącznej z dwóch recenzji ilości punktów wyższej od 90. Na Konkurs ogółem nadesłano 5 prac, reprezentujących cztery krajowe uczelnie techniczne.
Imienne wyniki Konkursu:

Nagroda I stopnia (NAGRODA GŁÓWNA) – 4 000 zł
mgr inż. Dawid GLINIECKI - 98 pkt.
        - temat pracy: Studium projektowe wraz z analizą techniczno – ekonomiczną nowoczesnej wielokomorowej, przenośnej dojrzewalni bananów pracującej z wykorzystaniem „cieplnego przetwornika cyfrowo-analogowego” i systemu „free cooling”.
        - absolwent Politechniki Gdańskiej
        - promotor: dr inż. Z. Bonca
Nagroda II stopnia z dziedziny techniki chłodniczej (dwie równorzędne po 1 500 zł)
mgr inż. Grzegorz PAJĄK - 97 pkt.
        - temat pracy: Projekt koncepcyjny chłodzenia rozbiegu skoczni narciarskiej.
        - absolwent Politechniki Krakowskiej
        - promotor: prof. dr hab. inż. W. Zalewski
mgr inż. Dominik STANISZEWSKI - 97 pkt.
        - temat pracy: Analiza techniczno - ekonomiczna odzysku ciepła w urządzeniach chłodniczych wyposażonych w termostatyczne i elektroniczne zawory rozprężne, na przykładzie wybranej instalacji.
        - absolwent Politechniki Gdańskiej
        - promotor: dr inż. Z. Bonca
Nagroda II stopnia z dziedziny klimatyzacji (1 500 zł)
mgr inż. Tymoteusz ŚWIEBODA - 95 pkt.
        - temat pracy: Analiza numeryczna procesów cieplno – przepływowych w rurce Ranqu’ea.
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
        - absolwent Politechniki Wrocławskiej
        - promotor: dr inż. S. Pietrowicz
Ponadto Komisja zaproponowała przyznanie trzech równorzędnych nagród za najlepszą pracę z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji podejmującą zagadnienia ekologii, a ufundowaną przez Fundację PROZON, i tak:
mgr inż. Dominik STANISZEWSKI (1000 zł)
        - temat pracy: Analiza techniczno - ekonomiczna odzysku ciepła w urządzeniach chłodniczych wyposażonych w termostatyczne i elektroniczne zawory rozprężne,
na przykładzie wybranej instalacji.
        - absolwent Politechniki Gdańskiej
        - promotor: dr inż. Z. Bonca
mgr inż. Grzegorz PAJĄK (1000 zł )
        - temat pracy: Projekt koncepcyjny chłodzenia rozbiegu skoczni narciarskiej.
        - absolwent Politechniki Krakowskiej
        - promotor: prof. dr hab. inż. W. Zalewski
inż. Paweł WÓJCIK (1000 zł )
        - temat pracy: Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania ciepła przegrzania i ciepła skraplania na przykładzie wybranej instalacji chłodniczej dla celów ogrzewania.
        - absolwent Akademii Morskiej w Gdyni
        - promotor: dr inż. Z. Bonca.
Członkowie Komisji wyrażają szczególne uznanie za wysoki poziom merytoryczny i redakcyjny autorom nagrodzonych prac, a także ich promotorom. Godny podkreślenia jest fakt, iż prawie wszystkie nadesłane prace mają charakter użytkowy. Jednocześnie Komisja ma nadzieję, że w kolejnej edycji Konkursu w roku 2007, ilość zgłoszonych prac będzie znacznie większa. W tym celu członkowie tego gremium postulują do organizatora Konkursu podjęcie działań, celem szerszej jego popularyzacji poprzez odpowiednio wcześnie przesłane informacje do krajowych ośrodków akademickich, publikacje w prasie specjalistycznej i w branżowych portalach internetowych.
Komisja Konkursowa

>>Zestawienie wyników