- wzrost udziałów rynkowych - dalsze wykorzystywanie efektów synergii w Grupie - nowe rynki zbytu w 2010 - solidny cash flow poprzez efektywne zarządzanie kapitałem zaangażowanym

Wyniki Finansowe Mercor 2009
Mercor zakończył trudny ze względu na wszechobecny kryzys 2009 rok z przychodami na poziomie zbliżonym do sprzedaży wypracowanej przez Spółkę w rekordowym 2008 roku. Stabilny poziom przychodów był między innymi efektem akwizycji dokonanych przez Mercor w 2008 roku oraz wynikiem konsekwentnej polityki skierowanej na pozyskiwanie nowych rynków w Europie Zachodniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2009 roku 440,1 mln zł, wobec 458,4 mln zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe wypracowane przez Mercor w czwartym kwartale 2009 roku pokazują, że Spółka systematycznie od drugiego kwartału poprawiała wartości realizowanej sprzedaży. Po dość nerwowym rozpoczęciu roku w kolejnych miesiącach stale poprawiała także marże i zysk netto. W czwartym kwartale 2009 przychody były niższe o 20% rok do roku, co jest wynikiem realizacji kontraktów pozyskanych na początku roku, w okresie bardzo nerwowych zachowań inwestorów.

Na niższym poziomie w stosunku do 2008 roku są także wyniki za cały 2009 rok. Zysk netto, po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe związane z leasingiem zwrotnym i kosztami zmian organizacyjnych, był niższy o około 50% rok do roku, raportowany zysk netto jest niższy jedynie o 40%. Analizując zyskowność spółki Mercor należy pamiętać, że 2008 rok był w historii spółki absolutnie rekordowy pod względem przychodów i zysków. Natomiast w 2009 roku duży wpływ na osiągnięte wyniki miał globalny kryzys, który szczególnie na początku roku spowodował zmniejszenie popytu oraz wysoką presję cenową ze strony klientów i konkurencji.

Pomimo, iż zagraniczne spółki z Grupy Mercor w większości działają na rynkach, które najbardziej dotkliwie odczuły kryzys w Europie, uzyskały one dodatnią rentowność w 2009 roku. Obniżka marż i spadek rentowności w ubiegłym roku były w znacznej mierze konsekwencją świadomej decyzji Zarządu, starającego się utrzymać kluczowe zasoby i kompetencje Grupy, zwłaszcza handlowe, które tworzą przewagę strategiczną i jako takie byłyby trudne i zbyt kosztowne do odtworzenia w okresie wzmożonych inwestycji związanych z poprawą koniunktury. Działania dostosowawcze podjęte przez Zarząd w minionym roku były skoncentrowane przede wszystkim na ograniczaniu kosztów wytwarzania produktu.

Mimo trudnego rynku, dzięki efektywnemu zarządzaniu składnikami kapitału pracującego, udało się uzyskać cash flow operacyjny przewyższający zysk z działalności operacyjnej, dodatkowo przepływy gotówkowe zostały wzmocnione również dzięki ścisłej kontroli opłacalności wydatków inwestycyjnych.

„Miniony rok był dla Grupy Mercor czasem poważnych wyzwań. Na rynku nowych inwestycji była zapaść, wiele budów wstrzymano, umowy były renegocjowane albo zawieszane. W tej sytuacji przyspieszyliśmy dostosowywanie naszej oferty do nowych warunków oraz skierowaliśmy aktywność na nowe segmenty rynkowe i nowe rynki geograficzne. Radząc sobie z kryzysem w ubiegłym roku realizowaliśmy więcej, ale mniejszych wartościowo zleceń.” – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. „Doświadczyliśmy silnego spowolnienia, a mimo to udało nam się utrzymać znaczący pozytywny cash flow operacyjny. W pełni zachowaliśmy zdolności produkcyjne i handlowe oraz umocniliśmy się na pozycji lidera branży zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce.” – dodaje.

Zobacz także:
>> pełną treść skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2009
>> komunikat prasowy na ten temat

Źródło: MERCOR S.A.