Wymogi p.poż odnośnie odporności i izolacyjności ogniowej przegród wydzielających pomieszczenia kotłowni, magazynu oleju, składu opału i żużlowni według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami

Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW EI 60 EI 60 EI 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW EI 60 EI 60 EI 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:

- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW)
- w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW)
EI 60 EI 120 EI 60 EI 120 EI 30 EI 60
Skład paliwa stałego i żużlownia EI 1201) EI 1201) EI 601)
magazyn oleju opałowego EI 120 EI 120 EI 60
1) wymagania nie dotyczą budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej