Od dnia 14 czerwca 2004 r. obowiązuje ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263).


Jedną z najbardziej istotnych kwestii uregulowanych ustawą jest konieczność posiadania świadectwa kwalifikacji, praktycznie do wszelkich czynności związanych ze stosowaniem czynników z grupy HCFC w chłodnictwie i klimatyzacji. Dokument ten jest niezbędny wszystkim osobom, które:
• prowadzą obsługę techniczną lub naprawę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających HCFC,
• zakładają karty urządzenia dla sprzętu zawierającego powyżej 3 kg HCFC,
• dokonują okresowych weryfikacji szczelności,
• odzyskują czynnik HCFC i dokonują jego recyklingu,
• dopełniają instalację czynnikami HCFC,
• kupują czynniki HCFC dla dalszej odsprzedaży.
Według art. 9 ust. 1 ustawy, działalność polegająca na obrocie substancjami kontrolowanymi zarezerwowana jest wyłącznie dla osób posiadających świadectwo kwalifikacji i dla podmiotów zatrudniających takie osoby. Oznacza to, że aby przeprowadzić legalną transakcję kupna-sprzedaży czynnika z grupy HCFC, zarówno sprzedawca, jak i nabywca:
• muszą posiadać świadectwo kwalifikacji
(jeśli są osobami fizycznymi), albo:
• muszą zatrudniać osoby dysponujące świadectwem kwalifikacji (jeśli są podmiotami gospodarczymi).
Wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji wszedł w życie równocześnie z samą ustawą ozonową. Niemniej jednak, mając na uwadze długi czas niezbędny do przeszkolenia i przeegzaminowania kilku tysięcy osób w całej Polsce, ustawodawca wprowadził okres przejściowy.
Art. 55 stanowi, że osoby wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, dla której nowe prawo wymaga dysponowania świadectwem kwalifikacji i posiadające kwalifikacje zgodne z dotychczasowymi przepisami prawnymi (np. potwierdzone Zieloną Kartą), mogły wykonywać tę działalność bez świadectwa tylko do 31 grudnia 2005 r.!
Mając na uwadze zgodność z prawem oraz zabezpieczenie obu stron transakcji – zaleca się, aby począwszy od stycznia 2006 r., przy zakupie czynników HCFC, nabywcy i sprzedawcy tych substancji okazywali sobie nawzajem swoje świadectwa kwalifikacji i podawali ich numery celem odnotowania. Numery świadectw są podane
m.in. na Nowych Zielonych Kartach wydawanych
przez Fundację PROZON osobom, które zdały egzamin
na świadectwo kwalifikacji.
Przypominamy, że w świetle wymogu art. 16 ustawy, sprzedawca czynnika HCFC jest zobowiązany do odnotowania w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych numeru świadectwa kwalifikacji lub numeru NIP podmiotu, który nabywa (lub otrzymuje) te substancje. Wymóg ten nie dotyczy sprzedaży czynnika finalnemu klientowi, jeśli jednocześnie świadczona jest usługa serwisowa polegająca na uzupełnieniu ubytków.
Dla porządku, przypomnimy symbole najbardziej popularnych czynników HCFC, objętych powyższymi regulacjami: R22, R123, R141b, R401A, R401B, R402A, R402B, R403A, R408A, R409A.
Wszystkie czynniki z grupy HFC są bezpieczne dla warstwy ozonowej i nie podlegają pod przepisy omawianej ustawy. Są to m.in.: R23, R32, R125, R134a, R143a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R507.
Służymy dalszymi wyjaśnieniami, w razie potrzeby.

Z wyrazami szacunku,

Michał Dobrzyński
Dyrektor Fundacji PROZON


Do pobrania:
broszura PROZON nt. obowiązku posiadania świadectw kwalifikacji począwszy od stycznia 2006 r.