Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.

Zastrzeżony w Urzędzie Patentowym, modułowy sposób budowy oraz konstrukcja wymiennika umożliwia wykonanie układu dla obróbki powietrza wentylacyjnego wydajności od 200- 30 000 m³/h. Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego może być płytko posadowiony (około 0,7 m poniżej gruntu) . Umożliwia to stosowanie go w miejscach gdzie wody gruntowe występują dosyć wysoko. Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu. Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływające przez płytowy wymiennik PROVENT-GEO gwarantuje maksymalnie skuteczną wymianę ciepła o niespotykanej gdzie indziej skuteczności. Konstrukcja i konfiguracja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza . Wyniki pomiarów otrzymane z testowego wymiennika przedstawiają wykresy obok.


Podstawowe wyróżniki charakteryzujące Płytowy wymiennik PROVENT-GEO:
• znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
• optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła,
• zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą
• zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów
Cechy szczególne:
• praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem
• możliwość posadowienia wymiennika na niewielkiej głębokości
• wydajne chłodzenie i osuszanie powietrza latem
• ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą
• niewielkie straty ciśnienia
• możliwość pracy ciągłej, bez potrzeby "regeneracji" złoża


Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Zakopane na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią ziemi, mają za zadanie:
• wstępne ogrzanie powietrza zimą, co obniża koszty eksploatacyjne, oraz zapewnia optymalną pracę rekuperatorów podczas ostrych mrozów,
• ochłodzenie i osuszenie powietrza latem, przez co można zdecydowanie poprawić mikroklimat wewnątrz pomieszczeń zapewniając uczucie przyjemnego chłodu.
Warunki pracy gruntowych wymienników ciepła

Temperatura do jakiej możliwe jest ochłodzenie latem powietrza w GWC zależna jest od tzw. izoterm gruntu w sąsiedztwie wymiennika. Jak widać na wykresie wartości izoterm uzależnione są od głębokości i pory roku. Na przykład na głębokości ok. 1.5m (typowa dla rurowych GWC) wartość ta waha się w granicach +2 zimą do+16°C latem. Na głębokości ok. 7-8 m temperatura gruntu jest niemal stała w ciągu całego roku i wynosi +8 do +10°C. Korzystne jest zatem by wymiennik pracował w tych warunkach. Tylko wówczas bowiem może nastąpić skuteczne ochłodzenie i osuszanie powietrza wentylacyjnego, szczególnie podczas letnich upałów. Teoretycznie możliwe jest, do pozyskiwania chłodu, zastąpienie klasycznych urządzeń klimatyzacyjnych odpowiednio wydajnym GWC. Należy wówczas dodatkowo zastosować recyrkulację powietrza obiegowego poprzez wymiennik gruntowy. Ważne jest też aby wymiennik powodował możliwie małe straty ciśnienia całkowitego tłoczonego powietrza.
Warunki komfortu w pomieszczeniach latem

Wykres krzywej duszności obrazuje zależność temperatury i wilgotności względnej powietrza powyżej której odczuwalne jest wrażenie duszności. Wynika z niego, że zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza decydują o komforcie cieplnym panującym wewnątrz pomieszczeń. Wprowadzanie w upalne dni dużych ilości powietrza ochłodzonego w GWC do wartości tylko np.+20°C ale przy tym wilgotnego często nie zmniejsza odczucia duszności, a wręcz może nawet pogorszyć warunki przebywających wewnątrz ludzi. Bardzo istotne jest więc aby podczas letnich upałów GWC znacznie obniżał zarówno temperaturę jak i wilgotność powietrza doprowadzanego do budynku . Skuteczne osuszenie wymaga ochłodzenia powietrza poniżej ok. 16-17°C.

Obszar parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń podczas letnich upałów:


GWC powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7 m . W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).
Podsypka żwirowo-piaskowa usypana w grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20 mm i zagęszczona płukanym piaskiem.
Płytowy GWC układany jest bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
Izolacja - jako izolację stosuje się styropian w postaci płyt o grubości łącznej min.12 cm. Umożliwia ona wyniesienie izoterm 8-10 stopni ( z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
Czerpnia gruntowa wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy Eu3.
Więcej informacji na stronie www.wymiennikgruntowy.pl

Źródło: ''