Wymiana czynnika R22 – niskokosztowy i ekologiczny sposób na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych. Pozostał 1 miesiąc do zakazu handlu R22 i używania pierwotnego czynnika R22.

RAPORT: Wymiana czynnika R22 – niskokosztowy i ekologiczny sposób na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych
Substancje HCFC, a w szczególności jeden przedstawiciel tej grupy substancji: freon R22 – był i nadal jest
bardzo popularnym czynnikiem chłodniczym stosowanym w urządzeniach klimatyzacyjnych. Posiada szereg
zalet wynoszących go na szczyty list najlepszych czynników chłodniczych między innymi przez bardzo dobre
właściwości termodynamiczne, wysoką stabilność oraz względy ekonomiczne (niska cena zakupu, niższe
koszty technicznej obsługi urządzeń zawierających ten czynnik w porównaniu z mieszaninami).
Niemniej posiada jednak jedną znaczącą wadę – działa niszcząco na warstwę ozonową, co zostało
udowodnione naukowo (w 1995 roku Nagroda Nobla za badania nad rozkładem ozonu atmosferycznego
przez freony przyznana dla M. Molina, F.S. Rowland, P. Crutzen.)
Wysiłki międzynarodowej społeczności doprowadziły do podpisania postanowień Konwencji Wiedeńskiej o
ochronie warstwy ozonowej w 1985 roku oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową w 1987 roku. Wynikiem tych działań na terenie Wspólnoty Europejskiej jest powstanie
Rozporządzenia (WE) Nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową.

W naszym kraju konsekwencją tego aktu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263). Podstawowe zapisy w/w aktów (przytoczone
na końcu niniejszego opracowania) zakazują od dnia 1 stycznia 2010 r. używania pierwotnego czynnika
R22
.

PROBLEM ROKU 2010 – DYLEMAT UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ: WYMIENIAĆ URZĄDZENIA CZY
WYMIENIAĆ CZYNNIK CHŁODNICZY?

OFERUJEMY PAŃSTWU ANALIZĘ OPŁACALNOŚCI I MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH ORAZ
– W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH – WYMIANĘ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
SESCOM S.A. jest firmą serwisową specjalizującą się w systemach HVAC. Jesteśmy przedsiębiorstwem o
zasięgu ogólnopolskim, posiadamy odpowiednie zaplecze osobowe oraz techniczne do przeprowadzenia
operacji wymiany czynnika na dużą skalę. Nasza kadra techników i inżynierów serwisu posiada wieloletnie
doświadczenie, jak również uczestniczy w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących tematu wycofania
z użytku substancji kontrolowanych. Posiada uprawnienia, które nakłada przytaczana w tym artykule
Ustawa. Dysponujemy własnymi kompletami specjalistycznych narzędzi, do których posiadania obliguje nas
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy1.

Co z odzyskanym czynnikiem?

Odzyskane substancje HCFC trafiają do jedynego organu w Polsce, który jest upoważniony i przygotowany
technicznie do regeneracji, recyklingu i niszczenia substancji kontrolowanych – jest to fundacja non-profit
PROZON.
Współpracujemy pośrednio z organizacją PROZON poprzez tzw. Fundatora, z którym mamy podpisaną
umowę o współpracy, a który to pośredniczy w przekazywaniu substancji kontrolowanych do PROZONU.

Procedura postępowania z odzyskaną substancją kontrolowaną przez PROZON

Odzyskany czynnik poddaje się badaniu, a następnie jest:
- regenerowany – poddawany obróbce mechanicznej i/lub chemicznej celem usunięcia zanieczyszczeń
stałych, oleju, kwasów, wody, itp., następstwem regeneracji jest recykling;
- poddawany recyklingowi – co oznacza wprowadzenie z powrotem do obrotu handlowego jako czynnika wtórnego;
- niszczony – w przypadku kiedy zawiera domieszki innych freonów w stężeniu przekraczającym 0,5% na
skutek np. pomyłki przy obsłudze technicznej.

Co zamiast R22?

W ostatnich latach trwały intensywne prace nad znalezieniem substancji do napełniania urządzeń, które
zostały zaprojektowane do współpracy z czynnikiem R22. Nie była to sprawa łatwa ze względu na korzystne
właściwości czynnika R22.
Opracowano jednak czynnik, który jest substytutem R22. Prace były o tyle trudne, iż należało opracować
czynnik, który posiada zbliżone właściwości termodynamiczne jak R22 ale również da się w prosty i, co
ważne, w ekonomiczny sposób wprowadzić do urządzeń. Opracowano nowe czynniki, a zarazem metody ich
wprowadzania do urządzeń.
Pierwszą jest metoda „drop-in”, co można luźno rozpatrywać jako „wpuść i zapomnij”. Dzięki tej metodzie
czynnik R22 jest odzyskiwany, a substytut po zalecanym dwukrotnym przepłukaniu instalacji gazem
obojętnym – wpuszczany, a instalacja jest uruchamiana. W metodzie tej zaleca się również wymianę
zaworów Schradera.
Kolejną metodą jest „retrofit” czyli dopasowanie układu chłodniczego do nowego czynnika. W metodzie tej
poddaje się wymianie wszelkie dostępne gumowe elementy uszczelniające, filtry odwadniacze, zawory
Schradera, bada się olej, który ewentualnie wymienia się na nowy.
Substytuty mogą współpracować z różnymi olejami, sprężarkami, filtrami freonowymi oraz elementami
dławiącymi, a w instalacjach o wydajnościach do kilkunastu kilowatów w większości wypadków nie potrzebna
jest nawet regulacja. Substytuty mogą współpracować zarówno z klimatyzatorami i agregatami wody lodowej
tylko chłodzącymi jak i pompami ciepła.
Proponujemy zastosowanie czynników koncernu DuPont serii ISCEON:
- R417A – dla klimatyzatorów typu split o wydajnościach 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia
technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz. U. Nr 202, poz. 2071)
³ Informacje organizacji PROZON
³ Organ właściwy do nadzoru i kontroli w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi wg Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263)
4 Oznacza fabrycznie nowych, wcześniej nieużywanych (Przyp. Autora)
5 „substancja kontrolowana” wg Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263) jest tożsama z „substancją regulowaną” wg Rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000) (Przyp. Autora)
6 Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE
L 244 z 29.09.2000) (Przyp. Autora)
Źródło: SES Service www.sescom.pl

Źródło: ''