Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r.
Stron: 28
Cena: 30,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
1 Wstęp 5
1.1 Zakres stosowania 5
1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego sieci kanalizacyjnych pod kątem możliwości sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru 5
2 Powołane rozporządzenia i normy 5
3 Definicje 8
4 Wyroby 10
1.1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej 10
4.2 Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej 11
4.3 Wymiary rur i kształtek 11
5 Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych 12
1.1 Wymagania ogólne 12
5.2 Rodzaje kanałów 13
5.3 Usytuowanie 13
5.4 Wykopy 16
5.5 Metoda bezwykopowa 18
5.6 Kanalizacja grawitacyjna 18
5.6.1 Przewody kanalizacyjne 18
5.6.2 Przepompownie ścieków 21
5.7 Kanalizacja ciśnieniowa 23
5.7.1 Przewody 23
5.7.2 Studzienki 23
5.7.3 Zespoły pompowe 23
5.8 Kanalizacja podciśnieniowa 23
5.8.1 Przewody 23
5.8.2 Studzienki 24
5.8.3 Stacja podciśnieniowa 24
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24
7 Kontrola i badania przy odbiorze 24
7.1 Kontrola wykonania 24
7.2 Badania przy odbiorze 26
7.2.1 Rodzaje badań 26
7.2.2 Odbiór techniczny częściowy 26
7.2.3 Odbiór techniczny końcowy 27
Załącznik 1. Protokół odbioru technicznego - częściowego
Załącznik 1. Protokół odbioru technicznego - końcowego

Źródło: ''