Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r.
Stron: 40
Cena: 35,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
1 Wstęp 6
1.1 Zakres stosowania WTWiO 6
1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji wodociągowej pod kątem możliwości jej poprawnego wykonania i odbioru 6
2 Powołane oraz związane przepisy i normy 6
3 Definicje 10
4 Dokumentacja techniczna wykonawcza 11
5 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych 13
6 Wykonanie instalacji wodociągowej 14
6.1 Wymagania ogólne 14
6.2 Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych 15
6.3 Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 17
6.4 Podpory 18
6.5 Tuleje ochronne 21
6.6 Montaż armatury 22
6.7 Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 23
6.8 Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 24
6.9 Izolacja cieplna 24
6.10 Oznaczanie 25
7 Obmiar robót powykonawczy 25
8 Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej 25
9 Dokumentacja techniczna powykonawcza 25
10 Odbiory robót 26
10.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 26
10.2 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 26
10.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 27
11 Badania odbiorcze 28
11.1 Zakres badań odbiorczych 28
11.2 Pomiary 28
11.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 28
11.4 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 31
11.5 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 31
11.6 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej 31
11.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 31
11.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 32
11.9 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 32
11.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 32
11.11 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 32
11.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 32
11.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociągowej 33
11.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 33
11.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej 34
12 Literatura 34
DODATEK A.
Opis wykonywania połączeń
A1. Połączenia kielichowe lutowane
A2. Połączenia kielichowe klejone
A3. Połączenia gwintowe
A4. Połączenia kołnierzowe
A5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego
a) zgrzewanie mufowe
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych
c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych
A6. Połączenia zaciskowe
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Protokół badań odbiorczych
Załącznik 2. Protokół odbioru międzyoperacyjnego
Załącznik 3. Protokół odbioru technicznego - częściowego
Załącznik 4. Protokół odbioru technicznego - końcowego

Źródło: ''