Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: maj 2003
Stron: 52
Cena: 40,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

PRZEDMOWA:
Oddajemy do rąk czytelników kolejny, szósty zeszyt Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru robót budowlano montażowych w zakresie instalacji, dotyczący instalacji ogrzewczych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych wydawane są przez nasz Ośrodek w ramach własnej serii wydawniczej pod nazwą Wymagania Techniczne COBRTI IN STAL. Intencją współwydawców serii wydawniczej tj. Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL i Ośrodka Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", jest stworzenie biblioteki dokumentów wypełniających pole nieuregulowane przepisami prawnymi i normami technicznymi, a nadążających za szybko postępującymi zmianami w systemach budowy instalacji.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiO) nie są przepisami techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126 z późniejszymi zmianami). Przepisy techniczno-budowlane wydają odpowiedni ministrowie stosownie do swojej właściwości w formie rozporządzeń i stanowią one część obowiązującego prawa.
Ustawodawca zaliczył do nich:
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
Ustawodawca nie zaliczył WTWiO robót budowlano montażowych do grupy przepisów wykonawczych prawa budowlanego.
Zasady normalizacji przyjęte przez organy Unii Europejskiej przewidują, że zakres merytoryczny odpowiadający temu co zawierają WTWiO będzie stanowił część norm europejskich. Prace w tym zakresie postępują jednak powoli a dopóki odpowiednie dokumenty nie zyskają rangi zatwierdzonych norm europejskich, ich wdrożenie w Polsce zgodnie z regułami normalizacji nie może być rozpoczęte.
W tej sytuacji z inicjatywy i na zlecenie Departamentu Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii byłego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dokonał nowelizacji wydanych w roku 1988 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych Tom II. instalacje sanitarne i przemysłowe. Wobec znacznego rozwoju systemów instalacyjnych, stosowanych w nich urządzeń i wyrobów, zmianie ulega forma wydania. Poszczególnym rodzajom robót instalacyjnych (sieci wodociągowe, instalacje wentylacyjne, instalacje ogrzewcze itd.) poświęcone są odrębne zeszyty wydawane sukcesywnie.
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119/98 poz. 773) wprowadza przepis, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Tak więc WTWiO są niezbędne przy określaniu przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane zawieranych przez inwestora z wykonawcami. Jakkolwiek publikowane w ramach niniejszej serii WTWiO robót instalacyjnych, mają wyłącznie charakter paranormatywny (są substytutem norm technicznych), to ich powołanie przy sporządzaniu specyfikacji technicznej nadaje im moc wiążącą w odniesieniu do stron umowy o wykonanie robót budowlanych.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa opatrzyło poszczególne zeszyty WTWiO z zakresu instalacji klauzulą ZALECANE DO STOSOWANIA, a Ministerstwo Infrastruktury, które od 2002 r. jest organem nadzorującym sprawy budownictwa, utrzymało zgodę na stosowanie tej klauzuli.
Zmieniający się szybko stan techniki w dziedzinie instalacji, stały napływ nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wyrobów i urządzeń, powodują, że wszelkie dokumenty normatywne muszą być stale przeglądane i aktualizowane. Mamy świadomość, że oddawane do rąk czytelników kolejne zeszyty WTWiO, mogą nie zawsze dawać odpowiedź na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie wykonywania robót instalacyjnych i odbioru gotowych instalacji.
Będziemy wdzięczni Czytelnikom, użytkownikom WTWiO za zgłaszanie na adres Wydawnictwa, wszelkich pytań, uwag i wątpliwości odnośnie treści przekazywanych w tych zeszytach. Posłuży to do doskonalenia kolejnych wydań WTWiO i będzie sprzyjało większej jeszcze użyteczności tych wydawnictw w praktyce instalacyjnej całego procesu budowlanego.

Dyrektor COBRTI INSTAL
Olgierd Romanowski


SPIS TREŚCI
1 Wstęp 6
1.1 Zakres stosowania WTWiO 6
1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji ogrzewczej
pod kątem możliwości sprawdzenia j ej poprawnego wykonania i odbioru 6
Powołane oraz związane przepisy i normy 6
Definicje 9
Dokumentacja techniczna wykonawcza 11
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych 13
Wykonanie instalacji ogrzewczej 14
Wymagania ogólne 14
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych
wodnych 14
6.3 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 17
6.4 Podpory 17
6.4.1 Podpory stałe i przesuwne 17
6.4.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 20
6.5 Tuleje ochronne 20
6.6 Montaż grzejników 21
6.7 Płyta grzejnika ogrzewania podłogowego 23
6.8 Montaż armatury 23
6.9 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 24
6.10 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów
instalacji 24
Instalacja do dozowania inhibitora korozji 24
Izolacja cieplna 24
Oznaczanie, 25
Obmiar robót powykonawczy 25
Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji
ogrzewczej 25
Dokumentacja techniczna powykonawcza 25
Odbiory robót, 26
Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
ogrzewczej 26
10.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 27
10.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 27
11 Badania odbiorcze 28
11.1 Zakres badań odbiorczych 28
11.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 28
11.2.1 Warunki wykonania badania szczelności 28
11.2.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 29
11.2.3 Przebieg badania szczelności wodą .zimną 29
11.2.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 32
11.3 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 33
11.4 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 33
11.5 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji ogrzewczej 34
11.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 34
11.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 34
11.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 34
11.9 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji
ogrzewczej 35
11.9.1 Prowadzenie badania 35
11.9.2 Pomiary 35
11.9.3 Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 36
9.4 Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 36
11.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 37
11.11 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji
ogrzewczej 37
11.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 37
11.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 38
11.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 38
11.14.1 Badania armatury odcinającej 38
11.14.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 38
11.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 38
11.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 39
12 Piśmiennictwo 39
DODATEK A Opis wykonywanych połączeń 42
A l Połączenia kielichowe lutowane 42
A2 Połączenia kielichowe klejone 42
A3 Połączenia gwintowe 43
A4 Połączenia kołnierzowe 43
AS Połączenia spawane 44
A6 Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 44
A 7 Połączenia zaciskowe 45

DODATEK B

B 1 Obliczanie temperatury zasilenia i powrotu wody instalacyjnej 46
B2 Wpływ użytkowania pomieszczeń na skuteczność działania instalacji centralnego
ogrzewania 46

Załącznik 1 Protokół badań odbiorczych
Załącznik 2 Protokół odbioru międzyoperacyjnego
Załącznik 3 Protokół odbioru technicznego-częściowego
Załącznik 4 Protokół odbioru technicznego-końcowego

Źródło: ''

Komentarze

  • idea

    Wszystkie pozycje warunków...., winny być dostarczane bezpłatnie do szkół budowlanych, może wtedy absolwenci szkół zawodowych byliby lepiej przygotowani do zawodu.