Cel stosowania i wymagania dla systemów wentylacji pożarowej.


Cel stosowania

• Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów pożarowych poza strefę objętą pożarem.
• Umożliwienie ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy.
• Ułatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie odpowiedniej widzialności.
• Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysokiej temperatury.

Wymagania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1], system wentylacji pożarowej garażu powinien spełniać poniższe wymagania:
• zapewniaæ usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę, chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych;
• mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku wypływu wraz z dymem;
• przewody instalacji wentylacji oddymiającej co najmniej klasy odporności ogniowej (EI) przegrody oddzielającej;
• przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach instalacji wentylacji oddymiającej co najmniej klasy odporności ogniowej (EI) przegrody oddzielającej, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji, również dymoszczelności (S);
• górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi, a dolna krawędź kratek wywiewnych nie niżej niż 1,8 m nad poziomem podłogi;
• kratki wywiewne rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia,
odległość między nimi nie powinna być większa niż 10 m;
• wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400°C przez co najmniej 120 minut lub wynikającej z przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.
Więcej nt. projektowania wentylacji w garażach znajdziesz tu

Literatura:
[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 (tekst rozporządzenia)


Komentarze

  • Nowa metoda wentylacji i oddymiania garaży

    Ze względu na ciągły rozwój technologii i wiedzy na temat wentylacji zapraszam do zainteresowania się nową bezkanałową metodą wentylacji tj. wentylacji strumieniowej bez stosowania kanałów wentylacyjnych w obszarze garażu.
    Zapraszam do odwiedzenia strony: www.york.com.pl (dział Aktulanosci i Artykuły)