Poczuj klimat Formuły 1 - wyjedź na GrandPrix F1 Węgry 2009!Nie daj się wyprzedzić! Już dziś poczuj klimat Formuły 1 z firmą ANG!

Korzystając z usług firmy ANG Wentylacja w okresie od 3 października br. do 15 czerwca 2009 jednocześnie masz szansę wygrać bilet na GrandPrix Formuły 1 na Węgrzech w 2009 roku. Szczegóły oferty i Konkursu znają przedstawiciele ANG w Krakowie i Wrocławiu:


KRAKÓW: tel. 012 398 07 00, biuro@ang.com.pl
WROCŁAW: tel. 071 782 86 68, biuro-wr@ang.com.plREGULAMIN KONKURSU "Poczuj klimat Formuły 1"
1. ORGANIZATOR
Konkurs organizowany jest przez: ANG wentylacja Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127687, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP 677-21-97-856.

2. MIEJSCE REALIZACJI

Konkurs, nazywany „Poczuj Klimat Formuły 1” jest organizowany na terenie Polski i przeznaczony dla odbiorców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin – z zastrzeżeniem punktów 3.2 i 3.3.
3.2. Informacje o konkursie dostępne są również na http://www.ang.com.pl
3.3. Wszelkie kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze organizator.
3.4. Nagrody zostaną przyznane tylko za kwoty zapłacone na dzień zakończenia konkursu.

4. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie firmy instalacyjne, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego regulaminu, które w czasie trwania konkursu, tj. od 03.11.2008 r. do 15.06.2009 r. dokonają zakupu w firmie
ANG wentylacja Uczestnikowi zalicza się wszystkie zakupy produktów dokonane w czasie trwania konkursu.

5. CZAS TRWANIA KONKURSU

5.1. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2008 i trwa do 15.06.2009 roku; zakupy dokonane poza tym terminem nie są wliczane do wyników danego Uczestnika
5.2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22 czerwca 2009.

6. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie dwóch grup firm instalacyjnych, które w okresie trwania konkursu dokonają zakupu produktów:
a) o najwyższej wartości łącznej netto,
b) dokonają zakupów o łącznej wartości powyżej 30 000,00 PLN kwalifikując się do losowania.

7. NAGRODY

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 Regulaminu, którym przysługiwać będą następujące nagrody:
Wyjazd na Grand Prix F1 Węgier w dniach od 24 do 26 lipiec 2009

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

8.1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie http://www.ang.com.pl oraz podane do wiadomości poszczególnym uczestnikom Konkursu drogą mailowa oraz osobiście przez zarząd firmy ANG wentylacja.
8.2. Warunkiem otrzymania nagród jest brak przeterminowanych płatności zwycięzcy Konkursu wobec ANG wentylacja w dacie ogłoszenia wyników konkursu, przy czym warunek uważany jest za spełniony, o ile Uczestnik spłaci wszystkie zaległości w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
8.3. Sposób wręczenia nagród oraz związane z nim formalności podane zostaną łącznie z ogłoszeniem wyników konkursu.