Rozpoczęliśmy współpracę z liczącym się wśród pism branżowych miesięcznikiem "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” („COW”) oraz Korporacją Kominiarzy Polskich (KKP).


Zakres współpracy obejmuje m.in. promocje miesięcznika "COW” i umieszczanie informacji o działalności KKP, na stronach portalu www.wentylacja.com.pl oraz publikowanie na łamach witryny artykułów z "COW" oraz „Kominiarza Polskiego”.
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”
Pismo przeznaczone dla projektantów, konstruktorów technologów, pracowników eksploatacji i wykonawstwa oraz studentów.
Autorami są wybitni naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
Odbiorcami czasopisma są: biura projektów, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni prenumeratorzy.
Treść „COW” obejmuje tematy: Źródła ciepła, energetyka, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemysłowa, odciągi miejscowe, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.
Oprócz artykułów głównych wyodrębnione są następujące działy: Informacje Techniczne, Z Prasy, Z Życia Zrzeszenia, Z Historii Techniki, Normalizacja, Patenty. Czytelnicy - Inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci lat wyższych uczelni technicznych. Biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” jest wydawane przez SIGMA-NOT, najstarszym i największym w Polsce wydawnictwem prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym.
Więcej informacji o miesięczniku "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” na stronie www.cieplogaz.com.pl
Korporacja Kominiarzy Polskich
Korporacja Kominiarzy Polskich powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży. Od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich.
Posiada 20 oddziałów terenowych obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Prowadzi ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich protokółów, ekspertyz i opinii. Jest jedyną organizacją zawodową reprezentującą kominiarstwo w kraju i za granicą. Organizuje szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne, seminaria i wystawy.
Wydaje czasopismo zawodowe "Kominiarz Polski", którego wersja elektroniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.kominiarz.org.pl i bardzo wysoko oceniana przez fachowców. więcej >>>


„COW” - spis treści aktualnego numeru 12/2003:
• Modernizacja ciepłowni ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. Optymalizacja procesu spalania
• Badania doskonałości energetycznej obiegu termodynamicznego sprężarkowych pomp ciepła
• Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją mieszkaniową
• Obliczeniowa a rzeczywista moc cieplna grzejnika w instalacji c.o.
• Wymiana powietrza w pomieszczeniu z naturalną wentylacją
• Sprostać nowym oczekiwaniom
• Systemy zmiennego przepływu powietrza jednokanałowe – regulacja nadążna master/slave, tzw. master/slave VAT
• Jakie wybrać paliwo?
• Danfoss przejmuje większość udziałów LPM Group
• Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC)
• Doc. dr inż. WOJCIECH KOŁODZIEJCZYK – wspomnienie
• Klimatyzacja. Co to takiego? – felieton techniczny


„Kominiarz Polski” - spis treści aktualnego numeru 4/2003 (październik-grudzień):
• GOTOWI DO WEJŚCIA W EUROPEJSKĄ
PRZESTRZEŃ BADAWCZĄ
• KOMUNIKAT do mistrzów kominiarskich
• Walne Zebranie Odziału Dolnośląskiego KKP
• Modernizacja systemu ogrzewania
w starym budownictwie
• Spotkanie kominiarzy w Danii
• Systemy powietrzno-spalinowe do urządzeń
grzewczych z zamkniętą komorą spalania
• Praktyka w Saksonii
• Pomiary ilości i natężenia przepływu
powietrza miernikami KIMO
• Spotkanie Jubileuszowe
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- nowe przepisy wykonawcze
• XXI Wiek - nowe wyzwania dla kominiarzy
• Woda, guzik i kominiarskie szczęście
• GROŹNE KOMINY
• Kotły z zamkniętą komorą spalania (2)
• Usługi kominiarskie - VAT 7 %