Angażowanie się na rzecz naturalnych czynników chłodniczych leży w interesie trwałego i efektywnego wykorzystywania energii w chłodnictwie i klimatyzacji. Wspólne oświadczenie wydane przez eurammon, europejską inicjatywę na rzecz naturalnych czynników chłodniczych i International Institute of Ammonia Refrigeration (IIAR).

Wspólne oświadczenie eurammon i IIAR

Frankfurt (D) i Alexandria (Virginia, USA) w październiku 2011 r.


Wspólne oświadczenie eurammon i IIARZe względu na starania podjęte w skali światowej celem ochrony klimatu, coraz większym zainteresowaniem cieszą się naturalne czynniki chłodnicze, które od ponad 100 lat stosowane są w chłodnictwie. Europejska inicjatywy na rzecz naturalnych czynników chłodniczych eurammon oraz International Institute of Ammonia Refrigeration (IIAR) jednoczy w sobie zarówno wiodące, globalnie działające przedsiębiorstwa chłodnicze, jak i pojedyncze osoby i instytucje, zajmujące się naturalnymi czynnikami chłodniczymi. Na całym świecie stworzyła ona sieć wzajemnych powiązań kooperacyjnych i członkostw z międzynarodowymi związkami i instytucjami. Jako centra kompetencji w dziedzinie stosowania naturalnych czynników chłodniczych, organizacje te opierają się na intensywnym, osobistym zaangażowaniu swych członków. Wspólnie opracowują one innowacyjne, mające dobre widoki na przyszłość, zaczątki rozwiązań dla chłodnictwa i starają się o ich realizację.

Na całym świecie eurammon i IIAR angażują się w działania, mające na celu akceptację i intensywniejsze stosowanie amoniaku, dwutlenku węgla oraz innych naturalnych czynników chłodniczych. W interesie ekologicznej polityki przemysłowej przejmują na siebie społeczną odpowiedzialność. Wspierają w chłodnictwie gospodarowanie zgodne z zasadami ekorozwoju oraz stosowanie systemów efektywnego wykorzystywania energii. Naturalne czynniki chłodnicze nie przyczyniają się do zaniku warstwy ozonowej i albo - tak jak w przypadku amoniaku - nie mają żadnego wpływu na występowanie efektu cieplarnianego, albo posiadają tylko wpływ niewielki, który może zostać pominięty. Stosowanie tych czynników jest również opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Czynniki chłodnicze mają korzystne ceny i stoją do dyspozycji w dużych ilościach. Ich wysoka efektywność odzwierciedla się w pozytywnych kosztach eksploatacji urządzeń pracujących na ich bazie. Dochodzą do tego niewielkie koszty usuwania tych naturalnych czynników chłodniczych po zakończeniu eksploatacji danego urządzenia.

Posiadaną obszerną wiedzę na temat własności i możliwości stosowania naturalnych czynników chłodniczych, eurammon i IIAR przekazują w szerokim zakresie dalej. W formie oddawania do użytku obszernych materiałów informacyjnych, przedstawiania ofert szkoleniowych i treningowych oraz doradztwa, jako platforma informacyjne wspierają zarówno użytkowników, przedsiębiorstwa consultingowe i producentów, jak i przedstawicieli gospodarki i polityki.

Rozwiązania z zastosowaniem naturalnych czynników chłodniczych okazały się przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i efektywne. Są stosowane we wszystkich dziedzinach użytkowania, między innymi w klimatyzacji budynków, w przemyśle spożywczym, w urządzeniach sportowych i rekreacyjnych, w przemyśle chemiczno-farmaceutycznym lub w przemyśle samochodowym.


eurammon to wspólna europejska inicjatywa podjęta przez przedsiębiorstwa, instytucje i poszczególne osoby, angażujące się na rzecz intensywniejszego wykorzystywania naturalnych czynników chłodniczych. Jako centrum kompetencji w dziedzinie stosowania w chłodnictwie naturalnych czynników chłodniczych, za swe zadanie inicjatywa ta uważa oferowanie platformy na wymianę informacji oraz zwiększanie stopnia znajomości i akceptacji naturalnych czynników chłodniczych. Za cel postawiono sobie forsowanie ich użycia w interesie zdrowego środowiska naturalnego i w ten sposób dalsze rozwijanie w chłodnictwie gospodarowania zgodnego z prawami ekorozwoju. eurammon informuje obszernie fachowców, polityków oraz szerokie rzesze społeczeństwa o wszystkich aspektach naturalnych czynników chłodniczych oraz wszystkim zainteresowanym stoi do dyspozycji jako kompetentny partner kontaktowy. Użytkownikom i planistom projektów chłodniczych eurammon przekazuje do dyspozycji nie tylko konkretne doświadczenia uzyskane przy projektowaniu, ale także obszerny materiał informacyjny oraz udziela porad w zakresie wszystkich problemów związanych z planowaniem, uzyskiwaniem zezwoleń i eksploatacją urządzeń chłodniczych. Inicjatywa ta założona została w 1996 r. i jest zarówno dostępna przedsiębiorstwom europejskim i instytucjom, zainteresowanym dziedziną naturalnych czynników chłodniczych, jak i poszczególnym osobom z zakresu nauki i badań. www.eurammon.com

International Institute of Ammonia Refrigeration (IIAR) założony został w 1971 r. w celu przyspieszenia rozwoju chłodnictwa przemysłowego i wspierania użytkowników ofertami kształcenia w tym zakresie. Również i w XXI wieku tej misji instytutu IIAR towarzyszą te podstawowe wartości. IIAR, jako organizacja działająca na skalę światową, forsuje przy pomocy organizowania szkoleń, udzielania informacji i wytycznych, bezpieczne stosowanie amoniaku, dwutlenku węgla i innych naturalnych czynników chłodniczych. Do grona ponad 1.900 członków zaliczają się między innymi użytkownicy końcowi w chłodnictwie przemysłowym, a wśród nich wielkie przedsiębiorstwa trudniące się przerobem środków spożywczych, producenci napojów i eksploatatorzy chłodni. Członkami IIAR są również planiści chłodniczych systemów amoniakalnych, inżynierowie, producenci składników, dostawcy i akademicy. Prócz tego IIAR jest dla przemysłu technicznym źródłem informacji. Corocznie ponad 1.000 osób z całego świata odwiedza IIAR Industrial Refrigeration Conference & Exhibition. Dodatkowo do tego publikacje IIAR informują o obowiązkach nałożonych przez organa administracyjne, o szkoleniach, standardach systemów wzornictwa, o wytycznych dotyczących systemów przewodzenia oraz o przepisach w zakresie eksploatacji i konserwacji. Strona internetowa IIAR www.iiar.org utrzymuje prócz tego online największą bibliotekę techniczną, zawierająca ponad 450 fachowych referatów i artykułów, które są dostępne wszystkim członkom IIAR.