6 maja 2010 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K(2010)3063 uznającą program pomocowy pn. „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z art. 107 ust. 3 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Na wniosek polskiego rządu, 6 maja 2010 r. Komisja Europejska uznała program „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorstwa górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na łączna kwotę 400 mln. zł.

Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych przyznawana będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W jej ramach Państwo będzie mogło współfinansować inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2010 r., związane z:

- udostępnieniem złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudową poziomów już istniejących,

- budową lub modernizacją szybów wydobywczych i wentylacyjnych, zakupem lub modernizacją maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych w procesie eksploatacji,

- budową lub modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego,

- budową centralnych lub lokalnych klimatyzacji.

Notyfikowanym programem pomocowym (pomoc państwa nr N 653/2009) jest projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych. W najbliższych dniach Minister Gospodarki podpisze to rozporządzenie, wejdzie ono w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Środowiska