Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS to urządzenia, których konstrukcja i parametry pracy spełniają szereg wymogów stawianych przez europejskie normy. Nowoczesna konstrukcja obudowy VENTUS to przełom technologiczny w budowie centrali. Gwarantuje ona wieloletnią eksploatację, przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennych parametrów mechanicznych. Projektując nasz typoszereg, skoncentrowaliśmy się na tych aspektach konstrukcyjnych, które mają istotny wpływ na higienę pracy obsługiwanych przez nie systemów wentylacyjnych.

Wpływ konstrukcji centrali na higienę pracy układów wentylacyjnych
Konstrukcja obudowy central VENTUS

Konstrukcja obudowy central VENTUSJako jedyny producent w Polsce zastosowaliśmy nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne w obudowie centrali wentylacyjnej. Nasza technologia oparta jest na bezszkieletowej konstrukcji, wykonanej na bazie paneli typu sandwich”, odpowiednio uformowanych w kształt litery „C” i wzmocnionych wewnętrznym systemem ramowym. System ten do minimum redukuje miejsca narażone na nieszczelności oraz przenikanie ciepła. Wieloletnie obserwacje wykazały, że utrzymanie wysokich standardów higienicznych pracy central wentylacyjnych nie sprowadza się jedynie do stosowania odpowiedniej klasy filtrów. Warto zwrócić uwagę na istotne wymogi wobec central podyktowane normą PN-EN 1886.

Obudowy naszych central odznaczają się najwyższymi w Europie klasami, istotnymi dla zapewnienia higieny w układach wentylacyjnych:

Szczelność osadzenia filtra – to parametr opisujący maksymalną dopuszczalną ilość powietrza przepływającego przez sekcję filtracyjną centrali, która na skutek nieszczelności między ramką filtra a systemem jego instalacji, nie przepłynie przez tkaninę filtracyjną.
Ventus
Stosowany w centralach VENTUS system montażu wkładów filtracyjnych gwarantuje sumaryczną ilość przecieków niefiltrowanego powietrza nieprzekraczającą 0,5 %, co mieści się w najwyższej klasie F9 wg PN-EN 1886. Klasa ta pozwala nam na instalowanie filtrów EU9 w naszych urządzeniach.

Szczelność obudowy centrali – oznacza ilość powietrza, która może przedostawać się przez obudowę centrali z i do otoczenia.
Ventus
Okazuje się, że przecieki obudowy mają kluczowy wpływ na jakość powietrza dostarczanego do sieci, a szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest zasysanie niefiltrowanego powietrza z otoczenia do sekcji podciśnieniowych centrali. Szczelność central VENTUS zbadaliśmy dla dwóch wartości ciśnień statycznych -400 Pa oraz +700 Pa. Otrzymaliśmy następujące wyniki.
-400 Pa – 0,05 l/sm2, KLASA L1 wg PN-EN 1886, 2007 +700 Pa – 0,13 l/sm2, KLASA L1 wg PN-EN 1886, 2007
Norma PN-EN 1886 wymaga, aby centrale stosowane dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych odznaczały się najwyższą klasą szczelności L1. Spełniając ten wymóg, gwarantujemy zgodność z europejskimi standardami a przez to najwyższą jakość powietrza dostarczanego do sieci wentylacyjnych szpitali i obiektów związanych z przemysłem farmaceutycznym.

Wytrzymałość mechaniczna centrali – opisuje stopień odkształceń ścian centrali wentylacyjnej pod wpływem zmiennego ciśnienia statycznego panującego w jej wnętrzu.
Wytrzymałość mechaniczna centrali Ventus
Utrzymanie centrali wentylacyjnej w dobrym stanie technicznym przez lata eksploatacji zależy od jej sztywności. Urządzenie poddawane zmiennym wartościom ciśnień statycznych odkształca się, co z biegiem czasu niekorzystnie przekłada się na szczelność. Sztywność naszych central zbadaliśmy zgodnie z metodologią podyktowaną przez PN-EN 1886. Badanie wykazało, że centrale VENTUS mieszczą się w najwyższej klasie: -2500 Pa ÷ +2500 Pa, odkształcenie panelu centrali < 2 mm, KLASA D1 wg PN-EN 1886, 2007.

Certyfikaty

Centrale VENTUS zostały dopuszczone przez Państwowy Zakład Higieny do stosowania w instalacjach obsługujących pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Na podstawie tego dokumentu możemy stosować nasze centrale w:
• Szpitalnych blokach operacyjnych
• Pomieszczeniach w których przebywają osoby o obniżonej odporności immunologicznej
• Pomieszczeniach produkcji i pakowania leków.

Niezależnie od przyznanego nam atestu higienicznego opartego na normie PN-EN 13053, typoszereg VENTUS poddaliśmy testom jakości zgodnie ze standardem EUROVENT – organizacji zrzeszającej europejskich producentów branży HVAC. Badania na potrzeby certyfikatu zostały przeprowadzone w niezależnym laboratorium TÜV (Monachium, Niemcy). Wyniki tych testów potwierdziły najwyższe możliwe klasy szczelności osadzenia filtra, szczelności obudowy i wytrzymałości mechanicznej naszych central. Jesteśmy jedynym polskim producentem central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych posiadającym certyfikat EUROVENT. Stanowi on gwarancję pełnego wykonania higienicznego.

Utrzymanie centrali VENTUS w czystości

Poza oczywistym stosowaniem przestrzeni serwisowych pomiędzy komponentami naszych central, dla zapewnienia dogodnych warunków utrzymania czystości opracowaliśmy system łatwego ich demontażu1. Dzięki monoblokowej technologii obudowy wyeliminowaliśmy szereg miejsc narażonych na gromadzenie się zanieczyszczeń. Sprawia to, że nasze centrale pozwalają na utrzymanie czystości przy minimalnym nakładzie prac serwisowych. Stosowane przez nas wentylatory typu PLUG nie posiadają własnej obudowy ani przekładni pasowych, co dodatkowo ułatwia utrzymanie wysokiego standardu higienicznego2. Obecnie nasze centrale pracują w wielu placówkach opieki zdrowotnej w Polsce i za granicą. Dzięki konsultacjom z ich użytkownikami stale optymalizujemy nasze rozwiązania konstrukcyjne dla zapewnienia jak najwyższej higieny w obsługiwanych systemach wentylacyjnych.

Referencje

Referencje

1 PN-EN 13053, rozdział 7.2 Dostępność: „Elementy składowe centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny być dostępne do czyszczenia z obu stron przez drzwi rewizyjne lub powinny być bezpieczne i łatwo wyjmowane”
2 PN-EN 13053, rozdział 7.3 Gładkość Powierzchni: „Nie powinno się dopuszczać półzamkniętych profili lub połączeń, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia oraz brud i które są trudne do oczyszczenia, szczególnie w części dennej obudowy”Źródło: VTS Polska Sp. z o.o.