WorkSIDE jest rozwiązaniem pozwalającym organizować, optymalizować oraz usprawniać obsługę prac wykonywanych w terenie. Stanowi kompletne rozwiązanie w zakresie ewidencji zleceń, planowania, tworzenia harmonogramów, dyspozycji oraz wsparcia realizacji zadań. Pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dzięki możliwości przypisywania zadań tym pracownikom, którzy posiadają odpowiednie kompetencje oraz są dostępni w danym czasie.

WorkSIDE - lepsza organizacja, większe zyski
WorkSIDEWorkSIDE jest systemem umożliwiającym efektywne zarządzanie pracami wykonywanymi poza siedzibą przedsiębiorstwa. Stanowi rozwiązanie przeznaczone
dla firm posiadających w swej strukturze instalatorów, monterów, serwisantów, ekipy terenowe, jak również współpracujących z podwykonawcami.
WorkSIDE daje wsparcie użytkownikowi na każdym z etapów obsługi zlecenia: od momentu jego rejestracji, poprzez optymalne planowanie, dyspozycję prac oraz realizację, kończąc na jego ostatecznej weryfikacji i rozliczeniu.
Aplikacja dostępna jest na zasadach usługi internetowej Software as a Service (system jako usługa). WorkSIDE jest dostępny przez standardowe przeglądarki internetowe (np. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer).

Funkcjonalności
Użytkownik ma do dyspozycji szereg funkcji systemu, które mają za zadanie zoptymalizować i usprawnić jego pracę, co w efekcie zaoszczędzi czas wykonywania jego obowiązków oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia błędu w trakcie obsługi zlecenia (np. nieodpowiednie zaplanowanie prac, przekroczenie terminu realizacji zlecenia ze względu na umowę SLA). Główne funkcje, które oferuje system to:

• ewidencja zleceń i zadań,
• baza zleceniodawców,
• organizacja pracy przedsiębiorstwa,
• harmonogramy prac,
• magazyn,
• sprawozdania wykonanych zadań,
• raporty,
• dodatkowa wersja aplikacji na urządzenia mobilne.

WorkSIDE daje wsparcie w standaryzacji procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie, dzięki zastosowaniu jednego, wspólnego procesu obsługi zlecenia. Schemat obiegu zlecenia w aplikacji przedstawiony jest poniżej.


Zalety i korzyści:
Właścicielom firmy daje możliwość stałego wglądu w aktualną kondycję przedsiębiorstwa oferując jednocześnie porównanie z danymi zebranymi w poprzednich okresach pracy. Zestaw raportów pozwala na wygodną kontrolę oraz rozliczanie prac. Dostarcza także danych pozwalających ocenić efektywność poszczególnych pracowników. Do głównych zalet i korzyści należy zaliczyć:

• Standaryzację procedur obsługi zlecanych prac – Dzięki zastosowaniu procesu obsługi zlecenia, każde zgłoszenie podlega tej samej procedurze obsługi,
• Wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa - Dzięki optymalnemu planowaniu oraz dyspozycji zadań terenowych, pracownicy potrafią wykonać więcej zadań w tym samym czasie,
• Optymalną dyspozycję prac terenowych - Wsparcie systemu w obszarze modelowania struktury operacyjnej, kompetencji oraz dostępności pracowników połączone z funkcjonalnością harmonogramowania zadań umożliwia łatwe i wygodne dopasowanie odpowiednich pracowników
do zleconych prac,
• Zwiększenie kontroli nad zużyciem materiałów - Użytkownik ma dostęp do ewidencji materiałów, informacji o przesunięciach magazynowych, zasobach instalowanych u klienta oraz wykorzystaniu materiałów w pracach terenowych przez poszczególnych pracowników,
• Obsługę zleceń SLA – System wspiera użytkownika w zarządzaniu zleceniami objętymi umowami SLA oraz zleceniami o wysokim priorytecie. Pozwala w łatwy sposób zorganizować i monitorować obsługę tego typu zgłoszeń.
• Rozliczenia prac – Zestaw raportów wspiera rozliczanie zleceń zarówno z klientami jak i pracownikami przedsiębiorstwa. Rozliczanie wykonanych zadań odbywa się w podziale na Robociznę, Materiały, Transport.

Wzrost zysku:
Dzięki odpowiedniemu doborowi pracowników do planowanych zadań, zmniejszeniu częstości wizyt pracowników terenowych w siedzibie firmy oraz możliwości grupowania zleceń w bliskich lokalizacjach firma ponosi mniejsze koszty wykonywania swoich usług.
Aktualne informacje o wykonywanych pracach oraz zebrane dane archiwalne dają podstawę do analizy kondycji firmy na wielu płaszczyznach co w konsekwencji daje możliwość zidentyfikowania oraz wyeliminowania słabych stron działającego przedsiębiorstwa.

Zobacz: System Zarządzania Pracami Terenowymi WorkSIDE

Więcej o WorkSIDE na stronie www.workside.pl

Realizacja projektu WorkSIDE "Stworzenie systemu automatycznego zarządzania zadaniami w strukturach rozproszonych przedsiębiorstw" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".
Termin realizacji projektu: 1.09.2009 - 30.06.2011 r. Wartość dofinansowania: 85%.
IG EFRRŹródło: REQUINNO